CZ version česky EN version english
hlavní stránka kontakt login

inyanga

novinky > reportáže z výstavy

CACIB Praha 11/2009

19.11.2008 | reportáže z výstavy

Po n?kolikatýdenním odpo?inku jsem se s Martou i já zú?astnil výstavy ps?. A ud?lal jsem dob?e. A? již s tím odpo?inkem, tak s ú?astí na pražské výstav?, nebo? jsme si to náležit? užili i s parádními výsledky.

Milošek a Linda - Askeron's Miles Away
Na tuto výstavu jsme m?li p?ihlášeného jen Milušku do nabité t?ídy šampion? a jeho handling jsme sv??ili do rukou profesionála na slovo vzatého, vynikající juniorhandlerky Lindy Kynclové. Milošek pot?eboval poslední CAC, repsektive Res. CAC za šampionem ?R, k získání titulu Šampion krásy ?eské republiky. A p?esn? to se Lind? povedlo, když získala druhé místo a Res. CAC za Sorbonnem. Lind? tímto ješt? jednou, po n?kolikerých osobních pod?kováních, d?kujeme za handling Milušky. Od soboty 15.11.2008 je tedy Milošek novope?eným ?eským šampionem a m?že se pyšnit tím, že je:

MultiCH (CH CZ, CH SK) - Askeron's Miles Away

Marta tradi?n? vystavovala Gerta a ve fenách m?la tentokráte krasavici Catlien z Korycanských skal od našich p?átel Krajánk?. S ob?mi v nabitých t?ídách obstála na výbornou a to doslova! Mladých ps? bylo ve t?íd? sedm a fen v otev?ené dokonce šestnáct. Celkem bylo na výstav? p?ihlášených neuv??itelných 109 ridgeback?.

Já jsem m?l v sobotu hned dv? premiéry. Nejprve s novým sv??encem, mladým Arashem Sol E´ilama. Arašíd byl po "malé" nemoci ješt? lehce pohublý a i p?es tento handicap se paní rozhod?í líbil natolik, že ho ocenila, k velmi milému p?ekvapení mému i majitel?, známkou VN3 z osmi ú?astník?.

Další premiérou bylo moje první handlerské p?edstavení u jiného plemene. Vystavoval jsem nádhernou puntíkatou dalmatinku Boru v sobotu na mezinárodce a repete jsem si dal v ned?li na Speciální výstav?, kterou Dalmatin klub po?ádal na let?anském výstavišti. P?i obou výstavách jsme se s Borou umístili na t?etím míst? v našlapané otev?ené t?íd?, kde v sobotu sout?žilo p?t a v ned?li osm fen (obojí je u Dalmatin? nezvykle hodn?). Bora je parádn? stav?ná ?uba s báje?ným energickým pohybem. Pevn? v??ím, že na n?jaké další výstav? dokážeme postoupit i o n?jaký ten stupínek výš :-)


Naše výsledky:

Sobota 15.11.2008 - CACIB Praha

  • Milošek - Askleron's Miles Away - V2 Res. CAC - Šampion?
  • Gert - Ozrhode Australian Idol - V - Mladých
  • Kejtyna - Catlien z Korycanských skal - V - Otev?ená
  • Arašíd - Arash Sol E'ilama - VN3 - Dorostu
  • Bora - Brittania ve Znamení Draka (dalmatin) - V3 - Otev?ená

Ned?le 16.11.2008 - Speciálka Dalmatin klubu

  • Bora - Brittania ve Znamení Draka (dalmatin) - V3 - Otev?ená

Catlien z Korycanských skal
Arash Sol E'ilama
Brittania ve Znamení Draka

Za fotky d?kujeme CHS Luanda, Z Korycanských skal, Eilama a Nyathi. Pokud byste m?li zájem vid?t více fotek ze speciálky Dalmatin?, podívejte se do galerie Petry Krej?ové z této výstavy.

Sami jsme nestíhali fotit ani zbla, takže další fotky doplníme, pokud n?jaké dostaneme :-)