CZ version česky EN version english
hlavní stránka kontakt login

inyanga

novinky

Milošek bude mít svá první št??átka!!!

1.4.2010 | novinky

I pro Miloškovu mladou nev?stu to bude první vrh. Snad se tedy dv?ma "nová?k?m" bude da?it :-)

P?ekrásná psí sle?na pochází z tradi?ní a v?hlasné chovatelské stanice a je nep?íbuzná jak na Miloška, tak na drtivou v?tšinu st?edoevropských a severských odchov?. Mísí se v ní africká s jihoevropskou linií, kterých zde není p?íliš mnoho. Vý?et jejích pracovních, sportovních a výstavních úsp?ch? zde nebudu vypisovat, nebo? bych nerad zdvounásoboval délku zprávy.

Od tohoto spojení o?ekáváme p?edevším upevn?ní funk?nosti kostry, povahového charakteru Rhodéského ridgebacka a tolik chyb?jící lehkosti a elegance.


S chovatelkou jsme se dohodli, že konkrétní údaje zve?ejníme t?sn? po krytí, na které by m?la "nev?sta" p?ilet?t podle všeho zhruba na p?elomu kv?tna a ?ervna.

Pro tento vrh p?ipravujeme samostatné webové stránky, které v?as zve?ejníme a kde bude možné do?íst se veškerých informací o vrhu, o rodi?ích i o detailn? prostudovaných p?edcích obou partner? ve všech dostupných zdravotních i povahových ohledech. Informace budou publikovány ve t?ech jazycích. ?esky, anglicky a v rodném jazyce chovatelky.

V p?ípad? zájmu o št?n? po Miloškovi, nebo jen o více informací, napište a za?adíme vás s chovatelkou na List of interest. Pak se všechny informace o plánovaném spojení dozvíte d?íve, než budou oficiáln? spušt?ny stránky vrhu a detailní informace o n?m.