CZ version česky EN version english
hlavní stránka kontakt login

inyanga

novinky

Velikonoce - Nebo p?esn?ji "Veliké Noce" :-)

11.4.2010 | novinky

Na Velikono?ní víkend jsem m?l hned n?kolik plán?, které se k?ížily. Všechny byly více než lákavé a nebylo lautr v?bec jednoduché se rozhodnout, co podniknout. Vlastn? hlavn? se vše odehrávalo mezi t?emi st?žejními.

1) P?ed necelým m?sícem u m? strávily víkend Ka?a s Hankou. Dokonce se mi poda?ilo za nimi v sobotu v noci p?ijet a od té doby v našem dom? na nást?nce visí cedulka, že by bylo fajn, kdyby spolubydlící dodržovali no?ní klid a nepoušt?li hlasitou hudbu do ranních hodin :-)))) Tehdy jsme se s Ka?ou v návalu euforie domluvili, že na Velikonoce zajedu za nimi do Ostravy. What a fucki'n great idea!

2) Jiný plán jsem nem?l do doby, než m? kamarád z práce za?al tahat na raft. Ano, správn?, na raft. Jejich parti?ka jezdí už necelých patnáct let každé Velikonoce na raft a to za jakéhokoliv po?así. Vzhledem k tradici a skute?nosti, že se jedná o ryze pánskou jízdu, si jist? dovedete p?edstavit, jak velké lákadlo to bylo. Od té doby jsem byl na výrazných vážkách. What a fucki'n great idea!

3) A ejhle, p?išla mi od Kamily pozvánka na zábavu ve K?enku na velikono?ní sobotu. Tam bývají ty nejlepší vesnické zábavy a "plesy", jaké jsem kdy m?l možnost vid?t. Kdo nezažil, nem?že pochopit :-) What a fucki'n great idea!

A co te?? Babo ra?. Byl jsem z toho všeho zmaten jako Goro p?ed Tokiem!

No nakonec všechno roz?ísl Turby, jenž do toho vstoupil s nabídkou, která se neodmítá. Sehnal rošt?nku na focení na velikono?ní sobotu, ?ímž bylo rozhodnuto. Trénovat svícení a cvakání fotoaparátem jsem si prost? nemohl nechat ujít p?eze všechny ostatní superlákavé plány.

Takže došlo k monstrózní kombinaci, ze které bohužel vypadl jen velelákavý raftový výlet po ?ece ?eské. Co mám informace, všichni p?ežili, i když to bylo jen tak tak :-)))

V pátek ve?er jsem tedy vyrazil "na chalupu" do D?ís. Lehce jsem pošteloval a pro?istil Honýkovi bycigl, psalo se p? desáté a já navrhl Turbymu jít navštívit Kótu na jedno, bo jsem tam ješt? nebyl (Kóta 77, nová D?ísecká hosp?dka). Ve dv? jsme byli na kutích jak na koni.

V sobotu v osm ráno vstáva?ka, pak dorazila rošt?nka, celý den se cvakalo (Turby už má fotky hotové, já je dám do kupy až m? lehce vyškolí ve Photoshopu :-), Pak jsem se vypravil na svou dávku byciglování a ve?er došlo na bod 3). Tentokrát to bylo ve K?enku o mali?ko mén? živé než jindy, takže jsem se do pelíšku dostal už n?kdy mezi ?tvrtou a pátou :-)

V ned?li jsem se vysekal z pelechu už v jedenáct! Trvalo jen patnáct minut, než jsem si vzpom?l na své jméno a poznal sv?j druhý domov :-) Ve dvanáct jsem vyrazil sm?r Svitavy, aby se kluci mali?ko prob?hli na coursingu. Dorazil jsem ve dv? a tra? se akorát balila. No nic! Po?así parádní, tak jsem aspo? pár hodin posed?l na slunku v jarní nálad? se skv?lou starou parti?kou! Ka?a naložila Hanku, já Permoní?ka a valili jsme sm?r Ova. Stodolní už ?ekala jen na nás :-))))) U Wolf? doma prob?hly nutné p?ípravy - vany, Tulamorky, Lemondy, pifka! :-) Po?kali jsme až dorazí Sylvinka a Petra. Euforicky nalad?ná parti?ka byla ready vyrazit vst?íc novým zážitk?m. Do you know who I am? Prošli jsme Stodolní tam .... a pak zpátky. Tu hle ... je zas-ráno ... :-) Stodolní sice v ned?li není nejživ?jší, navíc o Velikonocích , kdy jsou všichni pry?, ale nám to náladu ze spole?ného setkání a výletu nemohlo zkazit :-) No, ale o n?které zážitky ze Stodolní noci Vás prost? nemohu p?ipravit!!! Takže ... za?alo to asi takhle ... Oups! Sorry! Censored! A pak jsme všichni hromadn? usnuli :-)))) Fo?áky jsme kvulivá krádežím odmítli brát a domluvilo se, že telefony také necháme doma. V pr?b?hu ve?era ale vyplynulo na povrch, že po domluv? jsem nechal telefon doma jen já a Ka?a :-))), takže našt?stí vznikla n?jaká ta dokumentace, která vypovídá za vše a m?žete jí vid?t v galerii od Hanky zde :-) Byl to prost? Top Gun barevný ve?írek :-)))

V pond?lí jsem se probral v jedenáct ráno. Pak jsem se ve dv? probudil a pomali?ku jsem za?al usuzovat, že bude bezpe?n?jší odjet až v úterý!

Prost? letošní Velikonoce nebyly promarn?ným ?asem. Ak?ní byly až dost :-) Na pomlázku a vejce jsem si sice ve st?edu trochu vzpom?l, ale asi je to p?ežitek :-)))))

Ve ?tvrtek už mi pomalu za?ínalo být únosn? :-)))

 

More news on this page still to cum! :-)

STAY TUNED!!! :-)))