CZ version česky EN version english
hlavní stránka kontakt login

inyanga

novinky

Za Št?chovickým pokladem

26.9.2010 | novinky

Dnes bylo po?así, že by psa nevyhnal (s použitím Na samot? u lesa - a ch?ije a ch?ije :-). Dokonce i m? p?esv?d?ilo pro tentokrát vynechat bicyglování. Stejn? je rozhašenej šaltr, což asi zap?í?inila Tereeez tím sedmihodinovým bahenným peklem. No však ona si to také zase sama sešteluje, když už m? do toho vytáhla. Každopádn? je to domluvené a mazlik k ní jde na lé?ení :-)

 

Fragment Št?chovické vodní nádrže

 

 

Takže jsem nakonec zm?nil plány, zasedl k elektronickým mapám, vybral vhodnou trasu, na kluky i sebe navlékl náležité vybavení a vyrazili jsme na výpravu vst?íc novým outdoorovým dobrodružstvím. Cílem tentokrát byla cesta. P?esn?ji cesta za Št?chovickým pokladem. 

P?íroda vltavského ka?onu v oblasti Št?chovické vodní nádrže je p?enádherná a doslova divoká. Na plánu bylo n?kolik úkol?, které protáhly výšlap z plánovaných dvou hodin na plné 4. N?které se poda?ilo splnit úsp?šn?, našli jsme cestou dva poklady, ale ten hlavní se v t?žkých podmínkách nalézt nepoda?ilo. No nevadí, vrátíme se pro n?j jindy :-) B?hem n?kolikerého p?ekonávání Kr?anského potoka (soukrom? jsem mu p?ezdíval Styx :-) jsem ze skály slet?l pouze jednou a kalhoty se roztrhly také jen z?ásti. Spodní vrstva vydržela :-)

P?i výprav? jsem zjistil, že mám dva p?edstavitele zcela nového plemene, které jsem pojmenoval Ridgeback Kamzíkovitý :-)

A jak výpravu ridgebaci kamzíkovití nesli? Dudu v pohod?, chvílemi byl i p?es nep?íze? po?así š?astný a nadšen? lítal po kopcích a provokoval Milušku ke h?e. Miluška po celou dobu chodil s ušima na Dobyho a jeho pohled mi neustále kladl jedinou otázku: Pání?ku, v??íš v nenávist na první pohled? :-)))) Na p?ekonávání n?kterých náro?n?jších skalních útvar? se mi vyprdl a smutn? a trp?liv? na m? a Dudu ?ekal u b?ehu. Možná po?ítal s p?evozníkem, Cháron však nikde........ Našt?stí!!!! :-))) Pro jistotu jsem však pro Chárona p?ipravil Miluškovi do torni?ky minci. Nakonec jsem Milušku p?evezl já! Tím, že návrat k našemu železnému o?i trval další hodinu :-) Ješt?že jsem ho vzal sebou zpátky. Vždy? by jinak, coby nepoh?bený musel bezcíln? bloudit po b?ehu Styxu na v?ky v?k? :-)

Nakonec 4 hodiny strávené v tomto terénu mi pln? vynahradili vynechanou sportovní cyklosnahu a hošíci pak spali jak zabití :-)

 

Ridgebaci kamzíkovití

 

Pamatujete ješt? na co se Miluška svými pohledy tázal? :-)

 

Kudy tudy do Bavorova? ....

 

Salamandra salamandra - Cestou jsme potkali n?kolik nádherných exemplá??. Jediné co m? mali?ko znervóz?ovalo, že každý zahlédnutý jedinec byl o trošku v?tší a m?l vybudované zas o n?co d?mysln?jší obydlí než ten p?edchozí. V záv?ru výpravy jsme potkali již celkem vysp?lou pospolitost. Karel ?apek m?l zase pravdu. Za?ínám se d?sit ... 

 

Vltavská sout?ska se svými skalami je opravdu nádherná a divoká

 

Asi nejfotografovan?jší borovice v ?R :-)

 

Znovu Ridgebaci kamzíkovití a znovu Doby se svým dotazem :-)

 

A te? mi n?kdo ?ekn?te, že se Miluška netvá?í spokojen? jako Doby :-)))

 

Pon?kolikáté s Dudu zdoláváme Styx ...

 

 

Vodopád t?sn? nad místem soutoku Styxu s podstv?tím. V levé horní ?ásti je možno vid?t Miloška, kterak ?eká jestli ho p?eveze Cháron nebo já s Dargem :-)))