CZ version česky EN version english
hlavní stránka kontakt login

inyanga

novinky

Adrenaline outdoor trek - back to the nature - adventure - tramp trampu p?ítelem - ?undr

7.11.2010 | novinky

Z p?dy jsem snesl a lehce oprášil památe?ní kanady, zabalil USÁrnu a tele, oblékl se jako debil a byl jsem p?ipraven vyrazit na výpravu pojmenovanou shodn? s názvem tohoto p?ísp?vku :-)))

S mými krásnými plavci a bývalými akvabelami v?etn? skvadry d?cek jsme m?li tento víkend naplánovaný od konce léta - a jak jinak, stálo to za to :-))

Ve ?tvrtek vyrazil ?áste?ný p?edvoj na Oleško. Ve?írek i ve?erka (Ve?erka => Veltlínské ?ervené rané) byli plodné :-) V pátek jsem vyzvedl další dva dobrodruhy a odvezl je s proviantem na Sázavu do osady, abych zas jel zpátky do basecampu na Oleško a odtud vyrazil zp?t na Sázavu s hlavní ?ástí kmene p?ško/vlako/p?šky. Might sound kinda complicated, but it really had to be. Really! :-)))

O jednotlivých srubech by se dalo ?íct, že vypadají romanticky, ale trampská osada byla n?co pro m? ..... :-)))) Prost? n?co zcela nepochopitelného... No došli jsme tam s úctou a pokorou a s nimi jsme rovnou i popravili tekuté zásoby, pá? jinak se to v tak pekelném prost?edí jednoduše nedá p?ežít :-) Osada se jmenuje Ajax a na prot?jším b?ehu se rozprostírá Toronto a ob? byly založeny roku 1926 - ješt?že jsme tam byli široko daleko sami, nebo? být tam v okolí tlupa tramp? a osadník?, ne?kuli ozbrojeni kytarama, jist? by touto dobou n?kdo ?erstv? sed?l ve vazb? :-)

Sobotní p?esun posázavksou turisto-dálnicí s teletem ... a ko?kou ... na zádech byl rovn?ž superromantický. Celou dobu jsme šli kolem n?jakých chat (absolutn? bez p?estání, chaty byly prost? všude!!!!!!!!) . No ?ínské baráky m? nesraly zdaleka tolik, co ty p?íšerné chaty nalepené jedna na druhou po celém b?ehu ko?en?né zástupem procházká??. S obrovským zavazadlem na zádech nesoucím zásoby pro m? i Dudu s Miluškou bych si p?edstavil klidn?jší stezku. P?íroda nádherná, ale t?ch lidí a chat ... darmo mluvit! Jak n?kdo nepobere mojí váše? pro kluky (váše? pro moje psy - pro jakékoliv jiné kluky vášn? nemám!!! :-))) a nablblý ridgebacky v?bec, mn? zas ani mali?ko neleze do hlavy smysl zabíjení ?asu pobýváním na chat? obležené milionem soused? chata?? tramp? v míst?, kde se nedá d?lat zhola nic :-)))

Po mockilometrovém pochodu zp?t na Oleško, proloženém jednozastávkovým nau?ným p?esunem posázavským pacifikem a zpest?eném r?znými kulturními zastávkami bylo pot?eba zajít se podívat i na Andrejovu chatu. Zpáte?ní cestou jsme potkali otev?ené týpí, kde se rada starších mohla v klidu radit :-)), zatímco sqaw s d?tmi vyd?lávali b?volí k?že a pekli bizona, tedy šunková kolena a krkovici :-) Prost? oslavný ve?írek za zdolání náro?ného p?esunu kmene :-)

V ned?li už pak prob?hla jen prohlídka historického traktoru místního nadšence, dojídání bizona, úklid a cesta dom?, kde jsem se prob?hl já a šel v klidu na trénink :-)

No víkend to byl parádn? prosáknutej ... výbornou atmosférou, náladou, zážitky, nadsázkou a vtipem :-)))

No a jak si to celé užili kluci? To sta?í ?íct ve zkratkách :-)

    * ?tvrtek ve?er - Nová chata, sta?í lidé. Skv?lé, zas n?co dostanem.
    * Pátek - Tady je to super, ?eka, skály, chaty, po?ádn? se tu prob?hnem
    * Sobota - Oukej, my s tebou tu t?ru tedy p?jdem ...
    * Ned?le - Tak a dost! Chcem dom?!!!

No užili si to, celý víkend jim zp?íjem?ovala dalmatinka Borina,  ale popravd? toho po víkendu m?li dost a v ned?li v noci jsem je nemohl skoro dostat ani na vy??rání :-) Jsem zv?dav, co po této zkušenosti ?eknou nadcházejícímu víkendu v Krušných horách :-)))))

Fo?ák jsem netáhl a mobilem jsme cvakl jen parti?ku v bufá?i na skalní vyhlídce. Po?ídili si hospodu, ale chodili jim tam lidi. Tak jí schovali na nep?ístupnou skalní vyhlídku ... zas je našli ... To jen na vysv?tlenou pro? je na stole to co je na stole :-) Vyrobil jsem i jedno video, ale to je nepublikovatelné :-)

Borina a Dargo ... nebo Miluška?!? ... no prost? n?jakej ridgeback v pozadí :-))))