CZ version česky EN version english
hlavní stránka kontakt login

inyanga

novinky > fotostories

První vlo?ky, první výstup na Sn?žku a první sauna - jednoduše vítání zimy

28.11.2010 | fotostories

Ladovská zimaaaa, za okny jeeee, a venku padá bílá nostalgieeeee .... :-)

Ve st?edu 24.11. m?j obli?ej pošlehalo pár prvních vlo?ek v Praze, na sobotu jsem naplánoval prvovýstup (m?j prvovýstup, bo jsem tam ješt? nebyl :-) na Sn?žku a k tomu jsem byl pozván na první letošní zimní saunování s parti?kou u naší krasoplavecké trenérky.

V sobotu jsme s hošíkama vstali ?asn? ráno, ud?lal jsem juicy omeletku ke snídani, zabalil sva?inky a tra?ovky, oblékl outdoor a vyrazili jsme sm?r Pec pod Sn?žkou. P?i dopoledním p?íjezdu sn?žilo a všude byly mraky, ale kousek za Pecí už byly na vrcholkách vid?t stopy slunce. Jestli ale vydrží než vystoupáme nahoru bylo ve hv?zdách. Nicmén? i pohledy zespoda nahoru stály za to v tom p?ekrásném zimním po?así.

Jako cestu nahoru jsem zvolil stezku Ob?ím dolem, což se ukázalo jako skv?lá volba. Pátého prosince se totiž vždy zavírá z d?vod? lavinového nebezpe?í, takže jsme letos m?li kliku, že jsme si jí mohli dát nahoru v plném sn?hu. A další výhodou bylo, že touto stezkou nešli v zásad? žádní lidé nahoru ani dolu. To na zpáte?ní cest?, kterou jsem vybral p?es R?žohorky, už bylo turist? o poznání více. 

Když jsme došli z Ob?í boudy na vrchol Sn?žky, byl tento zahalen temným mra?nem, který se ani mali?ko netvá?il, že by se chystal horu v dohledné dob? opustit. Nechali jsme si tedy cvaknout vrcholové foto a schystávali se k odchodu, když tu se b?hem patnácti vte?in rozestoupilo nebe a kleklo si na poraženou zem. Ty výhledy, které se náhle rozprost?ely p?ed našimy zraky, byly opravdu fascinující. Krkonoše prost? jsou krásné, notabene v tomto zimním po?así, které jim tak sluší. Mé srdce i o?i plesaly. Jedním slovem ná?ez :-)

Cesta  nahoru a dol? ?ítala cca 12 - 14 kilometr? a i se sva?inovýma a vrcholovýma zastávkama zabrala t?sn? pod p?t hodin. Miluška by si p?edstavil spíš teplý pelíšek, než se trmácet v tom mrazu na kopec a dol?, ale Dudu byl náramn? spokojenej. Celou dobu pobíhal dop?edu a zase se vracel a pohledem mi ?íkal: Po Kr?áku a Lhot? b?háš jak blázen, tak pro? se tady tak vle?eš, pání?ku?!? :-))) Takhle š?astného z výpravy jsem ho nevid?l už hodn? dlouho. Úpln? zá?il! To já ostatn? taky :-)

Po bezúhoném návratu jsem se doma jen p?epakoval a fr?el na zmi?ovanou letošní první sauni?ku, což byla úžasná te?ka za parádním dnem. Do kamínek jsme ládovali jedno poleno za druhým, za chvíli jsme m?li stove?ku a o ob?erstvení a refresh se staralo vychlazené víne?ko a ká? s ledovou vodou na chlazení rozpálených organizm? :-)

Lepší zahájení letošní zimy jsem si nemohl p?át!!! :-)

S fo?ákem jsem to tentokrát mali?ko laicky prohrál. Na objektivu zústalo pár drobných ne?istot, které jsem opomn?l ot?ít ?i ofouknout a na fotkách se projevily p?edevším na obrázcích cvakaných v protisv?tle. Ale neodpustil jsem si i tyto do galerie dát, protože atmosféru na vrcholu celkem vystihují, tak se ty fleky na nich prosím snažte nevid?t :-) K fotkám jsem tentokrát komentá?e ned?lal, hovo?í samy za sebe :-)

Galerie Sn?žka pod obrázkem