CZ version česky EN version english
hlavní stránka kontakt login

inyanga

novinky > Kurzy vystavování

Nový termín - Alfa a omega úsp?šného handlingu - výstavní seminá?

4.7.2011 | Kurzy vystavování

Zvu Vás na celodenní výstavní seminá? konaný 3.9. 2011 v sále Obecní hospody v K?enku (20 km od Prahy) pod záštitou ?eského klubu Rhodéských ridgeback? – dozvíte se vše, co o vystavování ps? pot?ebujete v?d?t, abyste maximalizovali Vaše šance na úsp?ch ve výstavním kruhu.


Vystavování ps? je sport a koní?ek a není to koní?ek zrovna levný. Vždy? jen p?ihláška psa stojí n?kolik set korun, na výstavu se musíte dopravit leckdy stovky kilometr?, zaplatíte parkovné, p?i vícedenní výstav? ješt? ubytování a rázem se náklady šplhají do nemalých tisíc?. Jedna výstava je celodenní martýrium a p?itom v kruhu strávíte jen pár minut, což je minimální prostor pro nabírání zkušeností. Získávání praxe a zlepšování se v handlingu cestou pokus omyl stojí nep?eberné množství ?asu a pen?z a p?i absenci kvalitní p?ípravy na sout?ž m?že bez nadsázky trvat i déle, než je výstavní kariéra psa. Praxi v kruhu Vám nikdo a nic nenahradí, ale znalosti a podstatné informace, které b?hem seminá?e získáte Vám pomohou vyvarovat se zbyte?ných opakujících se chyb, které mohou degradovat jak Váš výkon v kruhu, tak p?edevším psa.

V pr?b?hu seminá?e Vás zasv?tím do všech taj? handlingu, provedu Vás veškerou p?edvýstavní p?ípravou, nau?íte se handlerské techniky jak trénovat a p?edvád?t psa, vysv?tlím a p?edvedu strategie v kruhu, taktiku a „tajné zbran?“.

Bu?te chyt?ejší než ostatní, nau?te se být profesionály v kruhu. Absolvujte seminá? a nechte se provést tajemstvím úsp?šného handlingu od A do Z. 

Detailní informace o seminá?i jsou v pokra?ování ?lánku.

 

 

 

Motto výstavního seminá?e:


Show dog handling is the art of making dogs look their absolute best - Vystavování ps? je um?ní ukázat psa jak nejlépe m?že vypadat.


Peter Green - legendární handler britského p?voduShow dog handlingem se aktivn? zabývám 8 let a po celou dobu sleduji i vývoj kvality p?edvád?ní ps?. Je ke cti vystavovatel?m, že za poslední dobu se úrove? vystavování relativn? zvedla oproti let?m minulým. V drtivé v?tšin? p?ípad? je však pokrok vystavovatel? p?edevším v uv?dom?ní, že nesta?í psa p?ed rozhod?ího jen p?ivést a ukázat ho, ale že je t?eba též ho ukázat ve výstavním postoji. To se n?komu da?í lépe a n?komu h??e. Ovšem postavit psa do postoje není jediným podstatným atributem p?i vystavování psa, a v mnoha ohledech to není ani ten nejpodstatn?jší. V?tšina vystavovatel? však, by? v té nejlepší v?li, d?lá i v této díl?í disciplín? spoustu nev?domých chyb.

 

Handling, p?esn?ji ?e?eno show dog handling, nebo, chcete li, do ?eštiny p?eloženo - vystavování ps?. To je náš sport. A jako ke sportu k n?mu musíme p?istupovat. A tento sport, jako nespo?et dalších, se sestává z širokého komplexu mnoha dovedností a znalostí, které je t?eba znát a dob?e si osvojit, abychom byli schopni docílit kýženého úsp?chu. Z pohledu handlingu je postavení psa do postoje na podobné úrovni, jako nap?íklad v tenise podání, ?i v hokeji trestné st?ílení. Je bezesporu p?ínosné tyto ?innosti dob?e zvládat, ale samostatn? k úsp?chu v sout?ži nesta?í, nebo? se jedná jen o malý útržek velkého celku. Každý sport, náš nevyjímaje, je p?i cest? k úsp?chu nutné dob?e ovládat po všech stránkách. Je t?eba si osvojit r?zné techniky, mít v malí?ku teoretické znalosti, ale i znát strategii a v neposlední ?ad? správn? a efektivn? trénovat.

 

Jak bude seminá? vypadat?


Struktura seminá?e je komponována ze ?ty? hlavních blok?, které se budou prolínat.1)    Teoretická p?íprava - p?ednášky
2)    Videoprezentace
3)    Praktické ukázky práce handlera
4)    Nácvik a trénink

 

P?ibližný harmonogram seminá?e:Výstavy


-    Vše o výstavách – jak se ve složitém výstavním sv?t? zorientovat.
-    O ?em jsou výstavy ps? a pro? vystavujeme
-    Historie vystavování ps?
-    Typy výstav
-    Tituly a šampionáty - cesta k nim
-    Jak se na výstavu p?ipravit
-    Co na výstavu pot?ebujeme


Rozhod?í


-    Typy rozhod?ích
-    R?zné zp?soby posuzování
-    Komunikace s rozhod?ím

Co je to výstavní pes


- Co d?lá výstavního psa výstavním psem
- Je m?j pes výstavní?
- P?íprava psa na výstavu


Standard


-    Standard plemene a jeho rozbor
-    Historie plemene
-    Využití plemene


Anatomie – obrazové ukázky


-    Základní anatomie psa
-    Vliv anatomie na funk?nost
-    Pohyb psa


První videoprezentace handlingu


Handling

-    Výstavní „vybavení“ pro psa i handlera
-    R?zné techniky p?edvád?ní psa v postoji a pohybu
-    Ukázky tréninku psa
-    Práce s výstavním vodítkem
-    Výuka výstavních technik bude probíhat formou praktických ukázek s podrobným výkladem za využití ú?astník?.
-    Procedura v kruhu – jak se ve výstavním kruhu správn? chovat a pohybovat.
-    Strategie v kruhu
-    Komunikace s rozhod?ímDruhá videoprezentace handlinguTrénink a nácviky ú?astník? seminá?e a jejich milá?k?.


-    V této pasáži si budete pod vedením trénovat techniky p?edvád?ní psa.
-    Postavení psa do postoje
-    Volný handling
-    P?edvedení v pohybu
Na míst? bude možné zakoupit za p?íznivé ceny krmení, odm?ny, výstavní vodítka, ?i jiné vybavení pro pejsky.

V p?ípad? spole?ného zájmu a p?ízn? po?así se m?žeme auty p?emístit na odpolední nácviky n?kam do p?írody, kde by se pejsci mohli i prob?hnout, aby nemuseli trávit celý den v hale.

 

Informace k p?ihlášení na seminá?:Termín: 3.9.2011, 10:00 – cca 18:00

Místo konání seminá?e: Sál Obecní hospody K?enek - GPS: 50°13'45.886"N, 14°37'46.480"E

Po?et ú?astník?: Maximáln? 20. V p?ípad? v?tšího zájmu ud?láme další kurz hned v ned?li 4.9. 2011

Cena seminá?e: 1.500,- K? na osobu / pro ?leny ?KRR za 1.300,- K? na osobu.

Není rozhodující, zda sebou budete, nebo nebudete mít pejska. Smyslem kurzu není za jedno odpoledne natrénovat psa na výstavu. To ostatn? není ani možné. Dob?e p?ipravit psa do kruhu je otázka mnoha týdn?. Smyslem kurzu je nau?it vystavovat Vás, ú?astníky. Dopru?uji však pejska vzít sebou, abyste si mohli vyu?ované v?ci zkoušet v praxi.

Závaznou p?ihlášku na seminá? posílejte na adresu handling@inyanga.org. Obratem Vám mailem p?ijde potvrzení a informace o platb?.


V p?ípad? jakýchkoliv dotaz? ohledn? seminá?e m? kontaktujte na stejné adrese, nebo na telefonu 608 666 203