CZ version česky EN version english
hlavní stránka kontakt login

inyanga

novinky

RR-sport Summer camp 2011

10.7.2011 | novinky

Summer camp 2011

I letos jsem se nakonec na Summer camp vypravil, avšak okolnosti tomu tak cht?ly, že jsem nejel na celý týden, ale až od úterka 5.7.. Camp se konal v psím rekrea?ním areálu Brn?nka v Herolticích u Tišnova. Ten je pom?rn? velmi slušn? vybaven a chatky jsou dob?e situované kolem celého campu, takže nikomu nic neunikne. To se shledalo jako velikánské pozitivum, které všichni s povd?kem kvitovali. Organizace byla velmi dobrá. Všechno probíhalo v poklidu jak m?lo a dokonce mi sem tam i vybyl ?as na n?jaký ten cyklovýšlap ?i jinou aktivitu. Za organizaci pat?í skute?n? VELKÝ DÍK Šárce a Petrovi Bravencovým s Pepou Sehnalem. Jídlo bylo rovn?ž velmi dob?e zorganizované. I když se do daného systému stravování rýpalo a utahovali jsme si z n?j, fungoval velmi dob?e a jídla se neprotahovala na p?l dne. M?lo to n?co do sebe. Jen škoda, že ve?er se tam nedalo koupit nic k jídlu. No ale to jsme obešli rychlým nálezem sádek ve vedlejší vsi a stali jsme se zákaznickými stálicemi na jejich pstruhových vodách :-)

Úterý – m?j p?íjezd do rozjetého campu

Ráno coursingový závod, který se p?esunul kv?li po?así z ned?le. Za to jsem byl rád, protože se kluci mohli prob?hnout. Letos toho zatím moc nenab?hali a byli tradi?n? bezmezn? nadšení ze štvaní st?ape?ku :-) D?kuji všem, kdo mi s chlape?kama na startu pomáhali! :-) Dudu je po?ád ve form? a zvít?zil v kategorii veterán?. Sice jsem neznal jeho ?as, ale mám za to, že ani mezi dosp?láky by se úpln? neztratil, „d?dek“ jeden :-) Miluška byl n?kde odhadem uprost?ed dosp?lák?. P?esn? nevím, vyhlášení jsem propásl, protože jsme jeli s B?é?ou a Pe?ou Zoubkem na parádní terénní cyklovýšlap do místních kopc? se dv?ma zastávkama na Plzni?ku. Zakufrování po zpáte?ní cest? a následný necht?ný ( a nejetelný :-) downhill byl jen p?íjemnou t?ešni?kou na dobrodružném dortu :-)

St?eda

Cross country - spo?ívalo v ob?hnutí areálu se psem a cestou se plnili r?zné v?domostní, nebo dovednostní úkoly, po celou dobu se psem. Na startu mi bylo sd?leno, že Dargo musí mít do sout?že košík. Prý psi s košíkem, feny mohou bez. Odmítl jsem mu ho dát, tak jsem se ze sout?že odhlásil, i když to byla docela pr?a. Ale vadil mi ten princip. Už v úterý lítalo po kempu bezpo?et ps? na volno, p?estože se všude v propozicích VELMI D?RAZN? uvád?lo, že jakýkoliv pohyb ps? v kempu na volno je nep?ípustný. Když jsem pak ve?er sed?l venku s klukama p?ivázanýma na vodítku sledujíce pohyb té haldy volných ps?, štvalo m?, že si b?hají a hrají a kluci nemohou. Tak jsem nakonec neodolal a pustil jsem je taky. Okamžit? jsem byl v ?e?ech :-) Druhý den jsem se dozv?d?l, že se prý všichni na kempu dohodli, že feny mohou být na volno, ale psi nikoliv, že prý po?ád byli v sob?. N?kolikrát b?hem pobytu jsem shodou okolností položil dotaz „a copak se jí stalo“? … „aaale, trochu se holky poš?ouchli, ale vlastn? to nic není“, ?i podobné reakce … no to mi sta?ilo … takže když po mn? cht?li košík pro Darga, že je pes a že feny nemusí, bylo vymalováno … :-)

I když neveliká, tohle byla pro m? ka?ka na summer campu. A? se na m? nikdo nezlobí, ale bu? mohou na volno všichni a spoléhá se na rozum lidí, že rvavé magory nepustí, nebo a? není na volno nikdo.

Každopádn? cross country jsem sledoval a byla to celkem sranda. Další sout?ž plná zábavy. A po ob?d? jsme se s B?é?ou vypravili na nedaleké golfové h?išt? odpálit pár drajv? a zahrát si lehký putting battle. Zase jsem toho profíka neporazil (grrrr :-) ), ale odpoledne to bylo skv?lé!

Ve?er ješt? byla sout?ž v Agilitách. Milušku jsem nep?ihlašoval, není pro?. Už u první p?ekážky by na m? koukal jak na blázna co to po n?m chci :-) Ale Dudu, to je za žrádlo nadšenec a skokan, ba skoro až letec. Parkur byl rychlý a jednoduchý, takže podle toho Dargo b?žel. Na amatéra let?l jak blázen a s o?ima navrch hlavy št?kal jak trefenej, z houpa?ky seskakoval o dva metry d?ív, jen aby už dostal ten piškot. Byla to obrovská prdel :-) Nedošlo mi, že za chycení psa za obojek je penalizace, tak jsem ho p?i jedné oto?ce navedl rukou. Škoda, moje chyba. S tím jak let?l musel mít ?as na ješt? lepší pozici. Tuším, že jemu je úpln? jedno, jestli dostal „penál“, nebo ne. Hlavn?, že si vyskákal a vyšt?kal ten piškot. To dá rozum, ne? :-)))

?tvrtek

Tento sout?žní den za?al plánovaným dog trekem. Již p?edem bylo hlášeno, že se nemusí chodit jednotliv?, ale klidn? se m?že jít po skupinách. Okamžit? bylo rozhodnuto, jdeme ve složení já s Dudu a Miluškou a Jani?ka s Garym a Fle?íkem. N?kte?í mladí si parádn? zasout?žili a dog trek absolvovali v b?hu v neuv??itelných ?asech. My to pojali jako p?íjemnou procházku, která byla zpest?ena dv?mi stanovišt?mi, na kterých se odpovídalo na záludn? formulované otázky, kdy se za správné odpov?di ode?ítal ?as. Našt?stí jsme nev?d?li všechny správn?, takže jsme nedorazili v záporném ?ase :-)))) Sice by se mi necht?lo jít Ka?kou navrhovaných 20 km, ale deset bychom klidn? ušli. Nicmén? i 5 km tra? byla dostate?ná a hrozn? se mi celý dog trek líbil. Opravdu velmi p?íjemná ranní procházka s psí?kama spojená se zábavným sout?žením :-)

Odpoledne pak chlapi uspo?ádali výte?ný turnájek losovaných tým? v nohejbale. Dob?e jsme si zahráli a bylo neodolatelné pozorovat i utkání jiných tým? a poslouchat jejich komentá?e k výkon?m vlastního týmu, nebo vlastních spoluhrá?? :-)

Podve?erní „zápas“ ve vodním volejbale pak už jen korunoval vyda?ený den.

Pátek

Železný ridgeback. Pro m? letos n?co t?žko uv??itelného :-) P?i mé p?ed lety první ú?asti v této sout?ži jsem si dal za cíl porazit aspo? jednu ženskou. O p?t vte?in se mi to na tém?? hodinovém ?ase nepovedlo :-) Vít?z Lá?a Štusák m?l tehdy ?as tuším t?sn? nad p?l hodiny :-) P?i mých dalších ú?astech jsem kon?il bu? poslední, nebo alespo? mezi posledními chlapy (V posledním Svojanov? jsem porazil kucha?e Mrázka :-) A letos? Sv?te div se, já sout?ž o železného ridgebacka VYHRÁL!

Do poslední chvíle jsem váhal, zda se p?ihlásit. Relativn? se mi cht?lo, ale nev?d?l jsem jestli má smysl to jít s Dargem, ?i s Miluškou. Vše se rozhodlo až ráno p?ed sout?ží, kdy už jsem byl však p?ihlášen. P?jdu nakonec s Einsteinem od Kamily. Zkusil jsem ho u kola. Sice m? okamžit? p?i zkoušce sest?elil z kola když se rozhodl jít za n?jakou ?ubou, ale ramenem jsem aspo? omezen? hýbat mohl. Nicmén? jinak b?žel v pohod?, takže jde se do toho. Plavání tentokrát bylo bez psa, protože ?eka na to nebyla vhodná a do bazénu psi nesm?li. Po startu ?ty?i krátké bazény, pak cca 5km na kole a cca 1250 m b?hu. Díky svému založení a t?lesné konstituci (?ti nadváze :-)) jsem typov? spíš tempa?, než vrcha?, takže rovinatá tra? pro kolo i b?h mi vyhovovala. V?bec jsem si ?ekl, že to letos pojmu závodn?ji než v minulých ro?nících. Takže do bazénu jsem skákal v cyklogatích a po plav?u jen ot?ít nohy, abych nem?l dlouhé depo :-), jinak celej mokrej do treter a na kolo. Einstein makal jak o život. Další depo, vte?iny ubíhají :-) Po kole rychle navléct bežecké Ády a valíme na okruh okolo kempu. Einstein se vydal ze sil a pomalu ho za?ínám táhnout. V místech, kde na nás nikdo nevidí na krátkou chvíli zastavujeme, abych se vydýchal, bo už jsem se vydal ze sil taky. Vte?iny ubíhají :-)))) A pak už jen kýžený cíl a oba se jdeme zchladit, každý po svém. Eman se svalí do potoka, já k baru pro jedno krút?né :-) P?i vyhlašování m? stále ne a ne vyhlásit, až m? nakonec p?eci jen vyzvali, abych si p?išel pro ocen?ní. Tentokrát ocen?ní nejvyšší. Byl jsem jak v Ji?íkov? vid?ní, div že jsem se nemusel nechat štípnout. ?íkal jsem si, že jsme se snažili, takže poslední místo to snad letos nebude, ale na vít?zství jsem opravdu ani ve skrytu duše nepomýšlel. M?l jsem z toho radost jako malé d?cko :-) Dlužno však p?iznat, že nebýt Emana, který z mírného kope?ka u kola se mnou valil i t?icítkou, a mít n?kterého z mých hošík?, jsem na trati možná ješt? te? :-) Oni totiž ti moji lumpové mají dost sil i rychlosti, ale tak na prohán?ní sukní, st?apce, nebo zajoch?. Jak se ale jedná o „poviný“ monotónní pohyb, nap?íklad když mají se mnou jít na kolo, nebo b?hat, tak nasadí znud?ný výraz i tempo a nic s nimi nehne. Ty bych nerozcválal ani za živýho boha.

V pozd?jším odpoledni ješt? prob?hla s B?é?ou dobrodružná vyjíž?ka na bajkách, Dobrodružná díky lovu na B?é??v telefon, který ztratil kdesi cestou z podsedlové brašny. No našt?stí … našli moji rádcové :-)

Ve?er op?t pstroužci na grilu, poslední posezení a popití a v sobotu ráno zabalit a hajdy dom?.

Došlo mi, pokud se nemýlím, že jsem pravd?podobn? jediný, kdo nevynechal ani jeden Summer camp po?ínaje t?mi inicia?ními v Lukové, které byly hodn? na divoko pod stany :-)

Na Summer campu jsem si to parádn? užil a mrzí m?, že jsem nemohl dorazit od za?átku. Když pámb? dá, p?íští rok pojedu na celý týden tak, jak tomu bylo, krom? letoška, vždy :-)

Jak jsem zmi?oval na za?átku, veliký dík za skv?lou organizaci campu, sout?ží a zábav pat?í hlavním postavám letošního SC, tedy Šárce a Petrovi Bravencovým s Pepou Sehnalem. Nemenší dík pat?í samoz?ejm? i ostatním, kte?í organizovali, nebo se jakkoliv podíleli na chodu r?zných sout?ží. Bylo Vás moc a ne na všechny bych si vzpomn?l.

Dovolil jsem si z r?zných zve?ejn?ných galerií p?j?it n?jaké fotky. Jsou to fotky od Krajánk? (a Jistebnických) ze sv?toznámé chovatelské stanice :-) a od Vla?ky Hovorkové.

Pár fotek ze summer campu
 Miluška nažhavenej na startu - I'll kill ya!!! ... :-))
 A už jde po n?m ...
D?dek Dudu - št?stím bez sebe
S Emanem t?sn? po startu Železného ridgebacka via bazén
Akce ...
Nap?tí ... :-))
V zápalu boje
Nutná d?kova?ka št?drým sponzor?m ... a d?tská radost ... :-)))