CZ version česky EN version english
hlavní stránka kontakt login

inyanga

novinky

Punkdr

14.7.2011 | novinky

Punkdr

Návrat ze summer campu, vybalit, zabalit a vyrazit. Tak rychlé to bylo. V ned?li ráno, po sobotním návratu ze summer campu, už jsme vyráželi na Punkdr ve složení Já s Dudu a Miluškou, B?tka s Michalem, Arashem a Tequilou a Honza s Bárou, Cirilkou a Gertem. A pro? Punkdr? Mno protože to byl takový jako kdyby ?undr :-) a já, le?to nevlastním žádný ba?oh, jsem si onen p?j?il od naší trenérky. Byla to stará krosna s hliníkovou konstrukcí, která s nimi procestovala doslova celý sv?t a podle toho také vypadala. Prost? byla jednoduše ?e?eno už trochu punková :-) No a uznejte sami, p?esun p?ti lidí s šesti ridgebackama po vlastní ose kupátkovým vlakem je už sám o sob? také trochu punk :-))))


Takže v ned?li 10.8.2011 jsme z rána s chlape?kama vyrazili na m?stskou hromadnou dopravu, abychom n?jak dojeli na Hlavní nádraží. Už tento p?esun s cca dvacetikilovou krosnou na zádech byl celkem dobrodužný. Nicmén? energie zatím bylo dost. Na Hlavák jsme dojeli v pohod?. Ukázalo se, že Honza v ba?ohu dovalil vodu a cestovní plechovká?e. Blázen! Ale co, nakonec plechovká?e p?išli parádn? vhod a navíc nemusel nést úpln? všechnu výbavu pro své psí?ky, což já ano :-))) Transport vlakem v tom po?tu lidí a ps? byl sice trochu náro?n?jším, ale o to zábavn?jší :-) Po p?íjezdu do Tábora jsme ve t?icetistup?ové výhni byli schopni dojít jen kousek za m?sto do prvního tábo?išt?. Postavit stany, pove?e?et, zapít pár pive?kama, ud?lat ohe?, nechat ohe? doho?et v dešti, schovat se k hospod? p?ed dešt?m, koupit ješt? pet lahev s pivkem a jít spát … No tak n?jak to myslím bylo …

V tábo?ištní hospod? jsme se ptali pro? je tam tak prázdno a pro? jsme nepotkali žádného vodáka. Odpov?dí nám bylo, že vyjížd?jí n?kde výš a na tomto tábo?išti jsou tak cca ve st?edu / ve ?tvrtek. Bu? nám lhali a na Lužnici žádní vodáci neexistují, nebo m?li pravdu a skute?n? jsme se celou dobu trvání punkdru drželi p?ed vodáky s n?kolikadenním p?edstihem, protože jsme opravdu nepotkávali žádné :-)

V pond?lí a úterý máme v zásad? podobnou proceduru. Ranní vstáva?ka, lehká vále?ka, snídan? v tráv?, sušení a balení našich teepee a vyrážíme po ?ervené podél Lužnice. Po oba dni vyrážíme kolem poledne a p?ed námi cca 10 – 12 km pochod. Nezdá se to moc, ale s t?mi hyperhorskými zavazadly a saharským po?asím to je s odpo?inkovýma sva?inkama a pive?kama  na odpoledne akorát, abychom v dalším tábo?išti stihli postavit stany a otestovat další tábo?ištní ob?erstvení. V úterní podve?er dorážíme do našeho posledního tábo?išt? a vše se zde nese v holandském duchu. V Holandsku je kult kempování ve stanech, chatkách a obytných vozech dost populární a toto místo na b?ehu Lužnice n?jakou holandskou rodinku asi tak uchvátilo, že ti tady prost? koupili kemp a te? ho provozují. Takže tam byli holandští majitelé, jejich holandští a britští p?átelé a hlavn? va?ili i holandské pochutiny, které jsem nemohl neochutnat, to dá rozum :-) V noci nás op?t zastihl p?kný slejvá?ek a p?estože m? o své p?ítomnosti kontinuáln? informoval monotónním bubnováním do st?echy stanu, šel jsem si to rad?ji s Dargem n?kolikrát ov??it. Dudu m?l totiž sra?ku jak bi?, takže jsem v noci tém?? nespal, nebo? mi co chvíli kníkal u hlavy, že by se šel rád vykadit, aby mi nepod?lal stan a sob? pelíšek :-)

Ráno nás pak ?ekal jen n?kolikakilometrový p?esun do kopce k železni?ní zastávce, kde zjiš?ujeme výluku a musíme popojít do vedlejší vsi na náhradní autobusovou dopravu. P?esun autobusem, pak lokálním vlakem a následn? rychlíkem až do Prahy se odehrával vcelku v klidu a v podobném, jen trochu unaven?jším duchu, než to bylo cestou tam. Jen nám tedy cestu rychlíkem zpest?ila nerudná pr?vod?í :-) To pravé dobrodružství pro m? p?išlo až poté, co náš vlak p?istál na Hlavním nádraží. Jdouce tou nejhlavn?jší chodbou od perón? míjejíce davy cestovatel? za?al Dargo zvyšovat frekvenci kroku i dechu. Okamžit? jsem si vzpomn?l na jeho no?ní dobrodružství. Než jsem si sta?il v duchu ?íct „a jejej“, nahrbil se a let?lo to ven jak z vodotrysku :-)))) Okamžit? v ten moment kolem m? nebyl nikdo z p?átel a já tam uprost?ed znechuceného davu za?al kapesní?kem zcela osamocen sklízet tu Sodomu. Na uklízení Gomory už mi p?išel na pomoc Honýk, který sehnal n?kde ze záchodu papírové út?rky na ruce. No s pohledem up?eným k zemi jsem pak švihal rychle ven :-) A jako by toho nebylo dost, p?i cest? autobusem MHD Dargo najednou bez varování vyprázdnil obsah svého žaludku rovnou do košíku. Další fajnovka a další znechucené obli?eje. No našt?stí to bylo t?sn? p?ed mou výstupní zastávkou, tak jsem to uklidil, svlékl ze sebe z ostudy kabát a „nenápadn?", jako by nic, vystoupil :-)

Tím pro m? Punkdr skon?il a já musím všem pod?kovat za spole?nost. Bylo to skv?lé, náro?né, veselé, zábavné, dobrodružné a já nevím co ješt?. T?ším se na další ro?ník :-)

A i kluk?m to dost dalo. Po prvním dni se za?ali vracet ke svým p?írodním ko?en?m. Pomalu za?li chápat, že žádný pelíšek cestou nebude a že celodenní šlapání je náro?né, tak se postupn? jali odpo?ívat kde to šlo. A? již v lese na p?šin?, v tráv?, nebo na asfaltu p?ed hospodou. Miluškovi to trvalo mali?ko déle, ale pochopili, že musejí odpo?ívat když je p?íležitost a né když mají chu? :-)

Grupetto u krásného ?et?zového mostu p?es Lužnici