CZ version česky EN version english
hlavní stránka kontakt login

inyanga

novinky

N?kolik poprvé letošního léta

5.9.2011 | novinky

B?hem léta léta jsem m?l n?kolik letošních malých poprvé.

Moje první letošní návšt?va Zlína

Na víkend  5. - 7. 8. jsem letos porpvé vyrazil na návšt?vu za zlí?ákama, abych si já i chlape?ci užil vynikajících, le? kilometrov? vzdálených p?átel. Všichni tam vždy máme kopec zábavy a velké pohody. Stejn?, jako já rád vidím B?é?u s Jani?kou, moji kluci s jejich chlape?kama jsou vždy úpln? nadšení, když se po ?ase vid?j. Mla?och Fle?ík je z t?chto setkání vždy tak rozja?en, že za?ne neovladateln? hýkat už jak vyjde z baráku a kluky vidí na 100 metr? :-)  A to jak se tam pak po sob? válej na seda?ce a navzájem si d?laj opory a polštá?e, to je prost? nezapomenutelné. Jen je ob?as potíž se probojovat mezi n?, když po perném dni máme chu? lehce zazavlovat u bedny :-)

 

M?j první triatlon

Avšak návšt?va Zlína ani tentokrát nebyla samoú?elná. Mimo jiné bylo smyslem cesty na Moravu moje další, tedy druhé poprvé. M?j první triatlon. Jednalo se o triatlon na horských kolech Holešov man, kterého se B?é?a ú?astnil již n?kolik ro?ník? zp?tn?, ale pro m? to byla naprostá premiéra. Nicmén? pro zábavu jsem si to cht?l zkusit a ud?lal jsem moc dob?e. Za náš EPO team :-) jsme nastoupili t?i. Krom? m? a B?éti ješt? další zlí?ák Váša. Škoda, že další vym?kli.

Holešov man si získává celkem dobrou pov?st. Jel se pátý ro?ník a v jeho za?átcích bylo pár desítek závodník? a letos byl rekordní po?et p?ihlášených - kolem 200. Bylo mi ?e?eno, že i když závodí pár eli?ák?, je to spíš takovej hobbíckej triatlon pro všechny. Z tohoto dojmu jsem byl však rychle vylé?en, když jsme ráno dojeli na stadion. V?etn? hobby jezdc? to tam byl jeden android vedle druhého a kdo nevypadal jako android, vypadal alespo? jako kyborg :-) Ale kv?li úsp?chu a umíst?ní jsme tam opravdu nebyli :-) 

Disciplíny byly rozd?leny následovn?: plavání 0,5 km, horské kolo 27 km a 5 km cross country b?hu.  Tedy p?ibližn?. R?zné zdroje uvád?ly r?zné délky p?edevším cyklistické trati. Tam bylo rozmezí od 26 do 30 km :-) Je to však jedno, protože a? už jakkoliv dlouhá, byla tra? pro všechny stejná.

Start je v Holešov? na stadionu a plave se ve venkovním 50m bazénu s postupným startem. Všichni ú?astníci mají na sob? ?ip, který m??í pr?chody jednotlivých met, takže kontrola i ?asomíra perfektní. Organizace startu u bazénu výborná, le? jestli se v p?íštích ro?nících zase p?ihlásí více ú?astník?, budou mít už po?adatelé mali?ko ho?ku uko?írovat ty postupné starty.

Po startu jsem vyb?hl sm?rem k bazénu, vrhl se nadšen? do vody a za?al s vervou kraulovat. To byl samoz?ejm? nejmenší problém. I neroztrénovanej vlezu do bazénu a v klidu uplavu kraulem 2 kiláky. Jenže ... Bláhov? a zcela nezkušen? jsem se jako prvni?ka nechal pohltit a vyhecovat závodní atmosférou. Po t?ech bazénech v plném kraulovém tempu jsem se dostal do kyslíkového dluhu a div, že jsem se neza?al topit, jak jsem nestíhal p?i nádechách dopl?ovat kyslík. Zbylých 7 bazén? jsem tedy musel doplavat prsama, ale v tempu, takže se dech moc nesta?il srovnat a po plavání jsem ješt? v depu fun?l jak sentinel. Rychlé a zmatené p?evlékání, depo dlouhé jak kdyby m? hybernovali na mezigalaktický p?esun a mohu sm?le vyrazit na svou nejsiln?jší diosciplínu, tedy kolo. Vybíhám s kolem ... nasedám na n?j ... a ejhle ... tlak lehkým odhadem cca 240 na 160, tep 180, tedy u m? vysoko nad anaerobním prahem, a nohy zatažený jako blázen. Za?íná mi docházet, že jsem to v bazénu opravdu citeln? a hlavn? zcela zbyte?n? p?epálil. Kdybych plaval v klídku a ztratil dv? minuty, daly by se na kole dohnat, protože bych pak nejel tak zatažen? a ve výsledku by to mohlo být efektivn?jší. Možná jsem také v týdnu p?ed závodem nem?l jezdit denn? 50-60 km a ve st?edu s Robertem t?ch 110 :-) T?eba by to bylo taky lepší, jít na start odpo?at?jší. No nic, p?íšt?. Chybama se ?lov?k u?í :-) Pokra?uji tedy dál jak to jen jde. Projíždím zámeckou zahradou p?ilehlou ke stadionu, všude navad??i, na kraji Holešova kvuli nám, závodník?m, m?stská policie zastavuje auta a další tra?a? m? posílá za viaduktem doleva. Výborn?, kousek asfaltové rovinky. Napálím to a? n?co naženu. Díky postupným start?m není nikdo p?ede mnou, ani za mnou, tak tomu dávám co mi unavené nohy dovolí. Dojedu na kraj další vísky a nejsem si jist kudy dál. Zastavuji tedy a ptám se kolemjdoucích dobrovolných hasi?? "Chlapi kudy tady vede ten závod?" Lehce p?iopilý hlas mi odpovídá. "Závod?" Sakra!, vše mi dochází ... :-) Oto?ka a po stejné rovince to zase rozšlapávám sm?r viadukt. Na p?li cesty k n?mu už vidím, jak odbo?ují další závodníci do kopce. Aha, tak tudy to m?lo být. Jenže já prve v zápalu po?ítal, že na odbo?ce bude logicky další tra?a?, což se nestalo a p?ehlédl jsem zna?ku namalovanou na zemi. No zajel jsem si cca 3 - 4 km (podle mapy, nešel mi cyklokompj?tr) a cca 10 minut. Nevadí, nejsem tu pro výsledek, ale pro zábavu a zážitek. Po odbo?ce následuje kopec, po n?m pak stoupání a po n?m stojka (cyklistický slengový výraz pro velmi prudké stoupání). Za?ínám se pomalu smi?ovat se smutným koncem svého života. Cestou p?edjíždím ve stoupáku Vášu, který na kolo vyrážel až po mn? a informuji ho: "Zakufroval jsem, tak to te? sjíždím" a on mi na to opá?il: "Hmm, to já jsem se 2x poblil" ... :-)) On se totiž v pátek poctiv? p?ipravoval do dvou do rána a ten závod sám o sob? nebyl zas takovej medík, že by se to dalo jet úpln? s prstem v nose :-) Pak p?ecijen p?ichází vrchol a kýžený sjezd. Fyzika a gravitace jsou prost? núprosné, takže z kopce mi to valí parádn? a užívám si to i v t?ch p?íšern? mokrých a rozbahn?ných úsecích na plné kule. Bohužel však nikoho nep?edjíždím, nebo? mi všichni dostate?n? ujeli v kopcích :-) Pak na Rusav? trochu rovinky, ob?erstvovací stanice a pak ta trojkombinace p?ichází znovu. Kopec - stoupák - stojka. Holt pot?ebuji ješt? pár kilo dol? a v t?ch kopcích jezdit více, více  a ješt? více. Nicmén? vydržím to a i na další vrchol vyšlapu a pak už jen parádní sjezdík a rovina p?es zámeckou zahradu zp?t na stadion. Sesko?it z kola, p?ezout a vyb?hnout. Jen jsem vyb?hl, m?l jsem v nohách zvláštní pocit, který jsem neum?l popsat. Te? už to umím. Trefn? to po závod? definoval Váša, který o p?echodu kolo / b?h ?ekl: "Slezl jsem z kola a cht?l jsem vyb?hnout, jenže vono to ned?lalo NIC!" No n?jak jsem tedy vyb?hl, ale byl to záhul a šel jsem to s mali?kým sebezap?ením. N?co málo nab?háno mám, ale opravdu málo, budu muset dost p?idat. A hlavn? taky budu muset na b?h shodit. V b?žecké pasáži jsou totiž p?ebyte?ná kila cítit výrazn? víc, než na kole. Ale indiánským b?hem kdy si ob?as popojdu, abych se vydýchal, nakonec dorážím v po?ádku do cíle. Endorfiny už jsou dávno na maximu a mám vynikající pocit, že jsem to celé absolvoval. ?as je sice o cca hodinu horší než u šampiona dne, ale o to tu opravdu nešlo :-) Z našeho týmu byl nejlepší B?é?a, který mi pár minutek nad?lil i kdybych ode?etl t?ch cca 10 ztracených minut p?i zakufrování na kole. Tuším, že kolo jsme m?li zhruba srovnatelné, on n?co málo ztratil v plavání, ale to si v pohod? odkrojil v b?hu, ve kterém je znateln? lepší.

M?j celkový ?as 2:33:55 je výzvou do dalšího ro?níku. Když ode?tu cca 10 minut ztráty nabrané bloud?ním, je cíl jasný. V roce 2012 to musí být alespo? pod 2:10. Je to sice cíl sm?lý, ale ne nereálný. Musím prost? trochu zlepšit kolo a hodn? zapracovat na b?hu. Na plavání, i když ho zlepším, ukrojím tak minutku dv?, víc reálné není. Ale vlastn? i p?i plavání mohu srazit n?jaký výrazn?jší ?as tím, že to tak bláhov? nep?epálím a neutavím se hned po startu :-)

Triatlon m? hrozn? bavil a láká m? jako zábava daleko víc, než samostatné cyklozávody (které jsem zatím nejel :-). P?íští rok se tedy doufám zú?astním pár takovýchto krátkých triatlon?, samosebou hlavn? v?etn? Holešov mana. Tedy pokud budu mít n?jakého par?áka, protože jet sám nemá smysl. S kým bych pak sdílel ten skv?lý zážitek?

Po Holešov manovi jsme poven?ili psí?ky a jeli k dalším p?átel?m na barák. Cestou jsme koupili n?co k sn?dku, Roman s Janou již m?li p?ichystány doma vyrobené hov?zí hamburgry a samosebou už na nás ?ekaly plze?ské jon?áky. Po grilova?ce pak zmoženi usínáme se spokojeným pocitem u golfového p?enosu. Prost? nádhern? strávený den.

V ned?li dopoledne jsem nahlodal B?é?u a vyrážíme trochu pobajkovat do Hostýnkých vrch?. Výprava za?íná zprudka rovnou šestikilometrovým stoupákem z Byst?ice pod Hostýnem na svatý Hostýn - mor a neštovice! :-) Pak ješt? dáme párhodinovou projíž?ku nádhernými lesními terény a hajdy do Fryštáku na pifko, kam za námi dojela Jani?ka se všema psí?kama a ud?lali jsme parádní procházku kolem Fryštácké p?ehrady. Kluci byli nadšení a n?kte?í dali i malou koupa?ku na zchlazení. Nap?íklad d?dek Mujdudu m?l pot?ebu upravit t?lesnou teplotu pár tempy stylové ?ubi?ky :-)

T?sn? po doven?ení za?al p?íšern?j slejvák, kterej byl podle radaru nad celou republikou. Bylo rozhodnuto. Golf dokoukám ve Zlín? a dom? jsem jel ráno. U snídan? B?é?a hlásil malej únavá?ek, ale dobrý pocit z prosportovaného víkendu tam byl :-)

Už te? se nemohu do?kat další návšt?vy Zlína!

Odpus?te ten malý off topic. Musel jsem sv?tu ten zážitek sd?lit :-)

 Záv?r kola v zámecké zahrad?
Cca kilometr p?ed cílem - bylo mi p?esn? tak, jak se tvá?ím :-)

 

Moje první desítka

 

Aby toho pohybu náhodou nebylo málo, rozhodl jsem se pro šílený krok. Zkusit si zab?hnout závod na 10 km.  Tato myšlenka ve m? zrála již delší dobu a jelikož mi za?ala p?ipadat zralá, zrealizoval jsem ji. Našel jsem si malý závod, který se b?há každý m?síc a p?es léto dokonce ve všední den ve?er, což je ideální doba. Den D nastal 31.8.. B?há se podle Vltavy v Mod?anech. Lana?il jsem ješt? dva váhavé st?elce, p?átele Roberta a Jirku. Jejich ú?ast byla nejistá a moje ostatn? taky. P?vodn? jsem si ?íkal, že sám nepob?žím. Nakonec jsem se ale rozhodl, že to dám i bez jejich ú?asti. Sv?te div se, oba podlehli chuti b?žet, takže v den závodu jsme se dv? hodiny p?ed startem svolali, abychom zjistili, že se nakonec všichni rozhodli b?žet bez ohledu na ú?ast ostatních :-)

Narozdíl od triatlonu, tady jsem se zkušen? hlídal, abych to náhodu zas zbyte?n? nenapálil hned po startu. Balík lidí se kolem m? p?evalil hned po startovním výst?elu, v?etn? t?ch normálních neb?žc?, jako jsem já :-) Ti dob?í byli hned v trapu, ale asi deset t?ch normálních jsem dohnal po p?tistech metrech, protože to opravdu napálili moc :-) Robert s Jirkou mi hned za?ali utíkat, jsou oba na b?h daleko výkonn?jší a oba jsou proti mn? muší váhy :-). Robert pak utrhl i Jirku a zab?hl skv?lý ?as 47 minut a Jirka za ním 51. Já to mám asi n?kde pevn? vepsáno, že musím v každém závod? zakufrovat. Nem?l jsem úpln? dob?e naštudovanou tra? a žil jsem v dom?ní, že se b?ží stejný úsek tam i zp?t. Jenže p?i zpáte?ní cest? byla odbo?ka a dobíhalo se jinudy. Odbo?ka byla zna?ená kužely s páskou a já nabyl dojmu, že to je ohrani?ení n?jakého nebezpe?ného místa na cyklostezce, kde se b?želo, takže jsem pokra?oval stejnou trasou zp?t. No nejen já jsem se divil, když jsem dob?hl. GPS mi ukazovala 10,6 km místo 10 a cíloví rozhod?í ?um?li jak vrány, že p?ibíhám z druhé strany :-) Finálový ?as jsem m?l 58 minut, ale GPS mi na deseti kilometrech ukázala 55. Odb?hl jsem to svým klasickým tempem, které jsem zvyklý standardn? b?hat, takže do p?íšt?, pokud p?jdu správnou délku trat? :-), mám šanci vylepšit si "osobák" minimáln? o t?i minuty p?i stejném tempu b?hu :-)

Ze závodu jsem byl tuze spokojen a pevn? doufám, že se mi poda?í p?es zimu n?co odb?hat, zhubnout a tedy i zrychlit. Rád bych se dostal na ?as aspo? 50 minut na 10 km.  Zima je dlouhá, na kole sice budu jezdit co to p?jde, ale po ve?erech ve tm? bude na b?hání s ?elovkou s psí?kama po lese ?asu dost a dost :-)