CZ version česky EN version english
hlavní stránka kontakt login

inyanga

novinky

Náro?ný víkend - patnáctka, sedmnáctka a t?icítka

5.12.2011 | novinky

V pátek jsem poko?il svou první patnáctku, v sobotu se pak rozhýbal na sedmnáctce, abych to v ned?lil zakon?il t?icítkou. Ta sice byla trochu mokrá, ale nebylo to nic hrozného a ve finále už to byla jen taková standardní odpo?inkovka. Sobotní sedmnáctka byla mali?ko náro?n?jší. Nejv?tší radost jsem však m?l z té páte?ní patnáctky. Zvládl jsem jí s dobrým pocitem a k mému vlastnímu uspokojení i celkem se ctí.

Ale p?kn? popo?ádku. Více detail? je v ?lánku.

Pátek 2.12. - Rozhodl jsem se, že si v podve?er p?jdu zab?hat a zkusím poprvé ub?hnout distanci 15 km. Zvolil jsem rovinatou tra? z Mod?an do Zbraslavi a zp?t. Standardn? b?hávám do deseti, nebo zatím maxiimáln? do 11 km. Bylo mi jasné, že n?jak tu patnáctku ub?hnu, ale nev?d?l jsem jak to s kondicí vydržím na delší trati, než na ktrerou jsem zvyklý. Dal jsem si tedy "limit", že bych jí cht?l stihnout maximáln? do 1,5 hodiny. Avšak když jsem se rozb?hl, cítil jsem se dob?e a tempo bylo o mali?ko rychlejší, než b?žn? mívám. A dokonce jsem si toto tempo dokázal udržet i po deseti kilometrech, kdy jsem o?ekával zbržd?ní, což se nakonec nekonalo. Patnáctikilometrový úsek jsem nakonec m?l za sebou za hodinu a osmnáct minut a n?jaké vte?iny. Tak jsem se rozhodl dotáhnout tu hodinu a p?l a nakonec to dalo 17,1 km. P?irozen? jsem únavu cítil, ale byl jsem na tom kupodivu docela dob?e i po sedmnácti kilometrech. A co je nejv?tší paradox? P?i svém dosavadním nejdelším b?hu jsem p?ekonal i sv?j rekord jak na 5, tak i na 10 km. Tak dob?e se mi b?želo. Tedy alespo? m?j telefon, kterým b?hy m??ím, mi to tak nahlásil :-) Na maraton to možná v p?íštím roce nedotáhnu, ale potvrzená zaplacená p?ihláška na Pražský p?lmaraton už mi p?išla a po pátku vím, že se toho nemusím bát. Ub?hnu to ur?it?. Takže 31.3. budu nastoupen na startu :-) Vím o n?kolika p?átelích, kte?í b?ží též, takže alespo? bude s kým sdílet zážitek. ?asový limit jsem si dal do dvou hodin a ten by padnout m?l. Vysn?ný ?as by byl pod hodinu padesát. To znamená b?žet t?sn? nad 5 minut na kilometr. To není nereálné, mám ješt? cca t?i a p?l m?síce na trénink. Nicmén? p?t minut na kilometr jsem zatím ješt? nikdy neb?žel :-) Musím si jen navyknout trochu více b?hat a ono se to nakonec t?eba zrychlí :-)


Sobota 3.12. - Asi p?ed m?sícem a p?l jsem kontaktoval Honzu,  jestli by se mnou necht?l jít 50 km tra? v rámci Pražské stovky. Našt?stí st?ízliv? ?ekl, že 50 se mu zdá opravdu moc a že 30 km by šel. N?kolik dní p?ed t?rou však zjistil, že mají v pátek sešlost s fotbalovým týmem po konci sezóny, takže v sobotu by asi zrána nebyl p?ipraven šlapat t?icetikilometrovou nálož. Já m?l jasno, že p?jdu i sám, jen jsem do poslední chvíle zvažoval co vlastn? p?jdu. 30 km bych musel jít sám bez ps?. Nebylo jasné jaké bude po?así a oni zas tak dlouhé štreky nejsou zvyklí chodit, tak bych jim dal asi dost zabrat. Rozhodl jsem se nakonec, že s nimi dám jen tu nejkratší tra?, tedy sedmnáctku. Ona ani ta sedmnáctka nebyla jednoduchá. Šlo se velmi náro?ným kopcovitým terénem a p?evýšení bylo dle po?adatel? 900 m, což je na 17 km trati opravdu hodn?. Požádal jsem Honzu, aby mi p?j?il na cestu navigaci, a on, když slyšel, že nakonec jdu tu nejkratší tra? i s psí?kama, se rozhodl ke m? s Gertem p?ipojit i po fotbalovém mecheche. V sobotu v 11 jsme tedy vyrazili autobusem ze Smíchovského nádraží na start do T?ebenic. Odtud se šlo p?es Rabyni, dále pak na vyhlídku Máj (tam jsem byl s psí?kama lo?ské zá?í), p?es T?ebsín dolu na posázavskou stezku do našeho cíle do Pikovic. Po páte?ní b?žecké náloži jsem m?l celkem bolavé nožky. P?ecijen to bylo více, než na co je t?lo navyklé, takže p?i ch?zi jsem cítil každý krok p?edevším ve svalech v oblasti ky?lí. Hlavn? jsem ztuhlost poci?oval ve stoupáních a klesáních, což bylo fajn, protože po rovin? se tém?? nešlo :-) Ale zas to nebylo tak strašné, aby se nedalo jít. Prost? bylo t?eba si toho jen nevšímat :-) Tra? jsme absolvovali za n?co lehce pod 4 hodiny a cestou jsme našli a zaznamenali do itinerá?e všechny kontrolní stanice, takže v cíli naší trasy jsme obdrželi diplom a placku :-) GPS navigace nám ukázala 18 km ch?ze a já si pak s klukama p?idal ješt? cca 2 - 3 km procházku z Vršovického nádraží domu. Úpln? snadná procházka to nebyla, ale zas nic co by nás zlomilo :-) N?jak m? to laufa?ení, a? už na kole, p?i b?hu, nebo te? p?i té ch?zi, baví ?ím dál víc :-) jen je to furt to samé - kila dolu a trénovat a trénovat :-) No však ono m? to zas p?ejde :-) A kluci? Na konci procházky už toho za?ínali mít docela dost, ale jsem si jist, že v tom p?kném po?así, které v sobotu bylo, by dali i t?ch 30 km. Takže brzy to t?icítka bude ur?it?. Ve?er sice doma vypadali, že s nimi nehnu, ale když jsem je dovezl ke kamarádovi na oslavu narozenin a byly tam dv? 4-m?sí?ní ?ubinky, jedna RR a jedna street terier, tak na veškerou únavu zapomn?li a hned bylo energie dost :-)

Nejv?tší uznání ale na tomto míst? pat?í ÚPLN? všem, kte?í se zú?astnili nejdelší trat?, která m?la 110 km s p?evýšením 3900 m. To je strašná nálož a všichni, i ti, kte?í nakonec tra? nedošli, jsou pro m? hrdinové, že to aspo? zkusili. Nap?íklad jeden ?lov?k, který za rok ob?hne pár maraton?, najezdí toho mraky na kole a d?lá dlouhé triatlony dal jen 80 km a pak to zabalil. N?co takového absolvovat není lehké a na tyto ultra traily je prost? pot?eba být jinak p?ipravený, než "jen" na kolo, na b?h, ?i na triatlon. A te? považte co je to za nášup, když vít?zové té hypernáro?né 110 km trati dorazili do cíle v ?ase 14 hodin a 26 minut. Pro m? zcela nepochopitelné.

 

 

Pohled ze Slapské p?ehrady - t?sn? po startu naší trasy v T?ebenicích

Po?así nám opravdu neuv??iteln? p?álo - v noci to na trati m?li horší - mlha a sem tam jim i pršelo
 
 
Vyhlídka Máj - To je opravdu krásné místo nad Št?chovickou p?ehradou - Tihle pánové šli po?ítám trochu delší tra? než my :-)

Ned?le 4.12. - Ráno po oslav? jsme ud?lali hromadnou procházku se všemi dop?lými a d?tmi jak lidskými, tak psími, dali jsme skv?lý Lukáš?v bu?t guláš a po ob?d? jsem mohl vyrazit sm?r domov. Tedy hned jak p?ístroj Dräger ukázal v mém dechu nulu :-) Nakonec jsem se rozhodl ješt? trochu rozhýbat stále lehce ztuhlé t?lo, tak jsem si šel vyjet nohy v lehkém kompenza?ním tempu na krátký 30 km švih. Byla to vyjíždka mali?ko mokrá, protože za?alo drobn? pršet, ale ješt? to šlo, durch jsem nebyl. Spíš mi jí zkazil defekt, kdy jsem vym?nil duši, jenže i ta za?la ucházet, takže jsem co chvíli dofukoval až jsem to nakonec nevydržel a v dešti musel vyndat lepení a opravit to, jinak bych už stav?l na dofukování každých 500 m :-)

No tak snad abych vzal hošíky a šel s nimi zas do lesa trénovat sebe i je :-)