CZ version česky EN version english
hlavní stránka kontakt login

inyanga

novinky

Jeden z nejnablblejších dní v roce uzav?ený p?lno?ní se "š?astným koncem" :-)

26.12.2011 | novinky

Mluvím o Št?drém dnu, který je pro m? už roky tím nejdebiln?jším dnem v roce. To pro? ho nemám rád, má n?jaké rodinné historické d?vody.

 

Po "vy?ízení" stereotypních dopoledních formalit jsem cht?l jet s Honzou a Bárou a Ježurama ven?it, ale bohužel jsem to, díky št?drodenním vopruz?m (jako vždy:-() nestíhal. Tak jsem pokra?oval v p?vodním plánu a jel jsem si s hošíkama do Kr?ského lesa na hodinku a p?l zab?hat. Trochu mi to kalili sváte?n? nalad?ní procházká?i, kte?í si v tento sváte?ní den vyrazí na procházku, p?estože je to celý rok ani nenapadne. A ješt? se u toho sta?ej tvá?it š?astn?, jakože tak to je p?eci standard. No byli by mi jedno, ale bylo jich fakt moc a kluci se pot?ebovali s každým pozdravit, vy?uchat tašky s dárkama a tak podobn?. V tom to bylo mali?ko složit?jší :-) Ale oni stejn? se mnou ob?hnou les jen jednou a pak už se tvá?ej nespokojen?, takže jsem je dal po?kat do auta a druhé kole?ko si dávám už bez nich. To už se tedy obešlo bez zdržova?ek a díky pokro?ilejší hodin? bylo i mén? procházká?? :-)

Pak ve?e?e, dáre?ky - standard - asi není pot?eba více komentovat :-)

A pak ... p?išel ten š?astný konec. Se skupinou dalších postiženc? jsem se vypravil na p?lno?ní. Jenže ne do kostela, nýbrž na Staromák, kde byl v no?ní poledne pod orlojem sraz bandy bajker? na p?lno?ní vyjíž?ku starou Prahou. Doma jsem se oblékl a do termosky nachystal ?aj s p?ekvapením a lehce p?ed p?l na p?lnoc jsem vyrazil sm?r st?ed m?sta. Hned z kraje cesty m? osv?žoval p?íjemný zimní deštík se sn?hem. Ale brzy ustal a po zbytek ve?era už nepršelo, takže po?ásko fajnové. Na srazu bylo nakonec cca 18 - 20 state?ných a t?sn? po p?lnoci po ochutnávce sladkostí a drink? na posiln?nou se vyrazilo. Nejprve lehký pojezd historickými uli?kami, pak p?es most a p?ed Klárovem stoupá?ek na Letnou. Na vrcholku zastávka v ob?erstvovací stanici - našt?stí tam kdosi p?i dovednostní zkoušce (pokus o vyjetí dvou hyperschod?) cvakl duši, takže bylo díky oprav? defektu více ?asu na ob?erstvení. Dále se jelo p?es letnou a Chotkovy sady kolem Pražského hradu a Poho?elce nad hrad a tam p?išlo první technické za?ád?ní - sjezd jakýchsi strmých schod? v chodb? - malinovka! Tuším, že to dali všichni - i buchty. Pak p?esun k hlavní brán? na focení. Výhled na no?ní váno?ní Prahu vynikající. Sjezd dolu po zámeckých schodech - ty nejsou extra prudké a jsou dost široké, takže se jedou dob?e, ale je t?ch hup? n?kolik za sebou, což je už mali?ko otravné. No odnesl to jen jeden drát, takže dobrý :-) Pod zámeckými schody odbo?ka do parádního krpálku na Pet?ín. Tam p?ejezd n?jakých cesti?ek, pár no?ních mezí, což byl bez po?ádného sv?tla jen s blika?kou celkem dobrej adrá? a pak poslední ob?erstova?ka pod malou Eifellovkou :-) Od rozhledny už jen sjezd na Újezd, rozchod a gerade aus p?es Nusle a Vršovice dom?, kde jsem byl n?co p?ed t?etí. M?l jsem v nohách cca 30 km a v hlav? pár deci horkého slivovi?áku a to všechno byla velmi p?íjemná zakon?ova?ka dne. Skupina jela už t?etí ro?ník a já se k této tradici tuze rád p?ihlásím i p?íští rok.

Pár fotek z no?ní bajkova?ky je v následující galerii jednoho z ú?astník?:

http://bartonj.rajce.idnes.cz/Vanocni_vyjizdka_BF_2011