CZ version česky EN version english
hlavní stránka kontakt login

inyanga

novinky

Vyjíme?ný silvestrovský ve?er se zážitky, na které se nezpomíná

1.1.2012 | novinky

Na silvestrovský ve?er roku 2011 jsem m?l skute?n? netradi?ní program - moje první live show :-)

Na konci listopadu jsem byl osloven Vítkem Pokorným z TV Prima, jestli bychom nebyli ochotni s Krasoplavcema vystoupit v rámci silvestrovského galave?era. K mému p?ekvapení na to tým kývl, takže se vše domluvilo a 30.12. jsme již zkoušeli v Pr?honickém Aquapalace. V sobotu 31.12. pak probíhala p?l dne generálka a ve ve?erních hodinách se na to šlo - poprvé v život? budeme plavat živ? do televize. Sice jsme již živ? byli t?eba ve snídani s Novou, nebo v obdobném po?adu v Australské televizi p?i našem pobytu na Olympiád? v Sydney v roce 2000, ale toto bylo p?ecijen n?co jiného. Zažít atmosféru natá?ení a p?íprav tak velkého p?ímého p?enosu bylo skute?n? zajímavé a nezapomenutelné, by? tento druh televizní zábavy je vesm?s duchaprázdný, tento ve?er nevyjímaje. V sedm hodin jsme se objevili v prvním živém vstupu - plavali jsme naše tradi?ní vystoupení na Smetanovu Vltavu, jen v trochu zkrácené verzi. Další vstup pak byl ve 23:00 na mix písni?ek skupiny Maxim Turbulence. Ani jedno jsem zatím nem?l možnost vid?t ze záznamu, tak nemohu soudit jak se to zda?ilo na kameru, ale my m?li dobrý pocit a reakce lidí na míst? byly v pohod?, takže faux pas to nebylo :-)

Dalším zážitkem, na který se nezpomíná bylo focení s Mistrem. M?li jsme totiž šatnu p?ímo naproti n?mu. Pravda, sice o n?co skromn?jší, ale to se dá celkem pochopit vzhledem k významu hlavního hosta v porovnání s námi, coby "dopl?ující kulisou" :-) Když v  pr?b?hu ve?era Mistr dorazil, Kate?ina, naše trenérka, zaklepala na jeho dve?e a požádala ho, zda by se s námi vyfotil do našeho archivu. Vždy? už pár zajímavých "skalp?" máme, tak by to bylo milé dopln?ní kolekce. Fotili jsme se nap?íklad s presidentem Václavem Klausem, tehdejší ministryní školství Buzkovou, s Martinem Koukalem, s Romanem Šebrlem, s Imrichem Bugárem a samoz?ejm? také bezpo?etkrát s naší oblíbenkyní Katkou Neumanovou. Tu jsme potkali n?kolikrát i na Olympiád? a vždy si na nás vzpomene a je ráda, že jsme nepolevili v boji a zase jsme p?ijeli a vždy se s námi ráda vyfotí znovu.

Ale zp?t k Mistrovi. Velmi vst?ícn? odpov?d?l, že se rád vyfotí a trp?liv? ?ekal až se dáme dohromady a oble?eme se do plavek. Dokonce se asi 2x zeptal, jestli už jsme p?ipraveni, nebo má ješt? chvilku po?kat. Pak se s námi ochotn? n?kolikrát fotil. Byl neuv??iteln? milý a zárove? m?l velký smysl pro humor. Dokáže si ud?lat srandu sám ze sebe. Ve velmi mladém v?ku jsem na n?ho pohlížel jako na osobu, která se veze na vln? totalitního hlavního proudu, s dozrávajícím v?kem jsem si za?al uv?domovat, jak mocný má hlas a jak kvalitativn? vyjíme?ný je to zp?vák a m?j pohled na n?ho se za?al pomalu m?nit a nyn?jší osobní zkušeností ze setkání s ním si m? naklonil ješt? více na svojí stranu. Oslovení Mist?e si skute?n? zaslouží, protože tak nejenom zpívá, ale i se tak chová. Po celý ve?er jsem u n?ho nezaznamenal žádný náznak nosu nahoru, nebo namyšlenosti, i když by si to ve své pozici mohl dovolit. Je to prost? a jednoduše Mistr! :-)

Mist?e, ješt? jednou Vám, tentokrát pomysln?, tisknu pravici, ješt? jednou Vám d?kuji a ješt? jednou se Vám hluboce klaním!

Foceno malým kompaktem, ale lepší n?co než nic - hlavn?, že to máme :-)

 Po odplavání jsme se rychle p?evlékli, n?kte?í v kalupu sp?chali k rodinám na p?ípitek a my ostatní jsme si poprvé v život? dali p?lno?ní p?ípitek spole?n? a jak jinak, než stylov? - p?ed vchodem do plaveckého areálu, kde nám spole?nost d?lalo n?kolik šofér? limuzín ?ekajících na hv?zdy :-) N?kte?í z nás se chystali n?kam do hosp?dky a já vyrazil s Pavlem a Kate?inou p?epadov? navštívit n?kolikery rodi?e jejích klient? (klient = dít?, které chodí k ní do školky :-))), takže jsem ješt? stihl bavit n?kolik pro m? nových spole?ností. Zážitk? tedy i po p?lnoci haba k?k a v sedm ráno jsem byl v pelíšku jako na koni :-)

Silvestr to byl "jiný", ale bezesporu úžasný :-)