CZ version česky EN version english
hlavní stránka kontakt login

inyanga

novinky

Colours of Ostrava 2012

18.7.2014 | novinky

Sice nejsem úpln? festivalový typ (má to své d?vody - t?eba zkušenost z ubahn?ného festivalu v Trutnov?), ale když v zim? p?išlo pozvání na festival Colours of Ostrava, trochu jsem ze za?átku váhal. Nicmén? nakonec jsem nevydržel a pozvání p?ijal. A byla to skv?lá volba. Chlape?ci si užívali harém, pelíškování a procházky kolem Odry a já si užíval báje?nou muziku a jedno z mých nejoblíben?jších m?st v naší malebné zemi.

Blog na téma Colours of Ostrava jsem si rozd?lil do dvou hlavních ?ástí - hudba a prost?edí.

Muzika, kterou jsem na letošních Colours vid?l...

Všechny koncerty, které m? zajímaly se odehrávaly na hlavním nejv?tším pódiu. První hudební odpoledne pro m? bylo v pátek 13.7. a byly to hudební zážitky veskrze skv?lé.

Katzenjammer - Norská dív?í kapela. V?bec jsem netušil co od nich mohu ?ekat. Rozhodn? jsem však ne?ekal tu šílenou lavinu, kterou holky p?edvedly a jak okamžit? bez sebemenšího zaváhání strhly celé publikum na svou stranu. Byly to 4 p?enádherné a divoké holky v rozverných a rozmanitých oble?cích a dohromady se ve ?ty?ech st?ídaly snad u patnácti nástroj?, které bravurn? ovládaly a k tomu báje?n? zpívaly. Hudba výte?ná a energická. Jestli je n?kdy ješt? tady uvidím na programu, rozhodn? nebudu váhat. Holky jsou orpavdu mocné a jejich hudba nacpaná pozitivním nábojem je neuv??iteln? nakažlivá. Jako ochutnávka je písni?ka To the sea z živého koncertu - http://www.youtube.com/watch?v=GY171iahhh4

 

Dan Bárta - Dalším p?edstavením v ?ad? byl koncert Dana Bárty a Illustratosphere. To je klasika, kterou snad každý zná a není pot?eba k tomu p?íliš ?íkat. Já mám Dana Bártu velmi rád. Baví m? muzika, kterou s r?znými projekty d?lá a moc se mi líbí jeho hlas a zp?sob zp?vu. Bylo milé ho zas slyšet naživo, notabene v tom perfektním ozvu?ení, které pod hlavním pódiem bylo. Ale mám z Dana Bárty trochu pocit, že na pódiu mali?ko p?ehrává a to mi moc nesedí. Na ko?enách z Katzenjammer bylo vid?t, že všechno co na pódiu d?lají rovnou žijí a nic nehrají. Stejný pocit jsem p?i p?edstavení Dana Bárty nem?l, i když po hudební a p?vecké stránce to samosebou bylo naprosto bezchybné.

Bobby mc Ferrin  - Milá?ek, milá?ek, milá?ek!!! M?l jsem druhou p?íležitost být na n?m naživo (poprvé shodou okolností také v Ostrav? p?ed dv?mi lety p?i podp?rném turné k albu Vocabularies) a bylo to op?t úchvatné. Na n?j jsme si vychytali míste?ko p?ímo pod pódiem. Jinde jsme být nemohli :-) Je to prost? vokální génius, to se nedá svítit. M?l sebou dalšího ?erného vokalistu, jednu vokalisku a jednoho beatboxera. Po celou dobu spolu alternovali a k p?ipraveným v?cem spousta "písní" vznikala za pochodu p?ímo na jevišti. Festivalové vystoupení Bobbyho bylo mali?ko odlišné od t?ch, které má na sólových koncertech. Nebylo tam tolik interakce s publikem. Ale to prost? p?i festivalovém vystoupení není možné. I tak to byl koncert dne a nádherné završení hudebního ve?era. Jako ochutnávku dávám mou oblíbenou skladu Good lovin, která je z osmdesátých let ze stejného alba jako notoricky známý flák Don't worry, be happy. Good lovin - http://www.youtube.com/watch?v=exp6HVNTyZw. Ale ješt? to chce n?co sou?asn?jšího, takže t?ebas n?co z posledního alba Vocabularies - kvalita tohoto videa je obrazov? i zvukov? mali?ko slabší, ale p?esto musím dát zrovna tohle, protože to je autentické a navíc je to z ostravského koncertu, na kterém jsem p?ed dv?mi lety byl - skladba Wailers - http://www.youtube.com/watch?v=zyeZQyW0oGU

 

V sobotu jsem vyrazil op?t až na odpolední program

ZAZ - Mladá francouzská hol?ina vystupující pod pseudonymem ZAZ. Do té doby jsem o ní nic nev?d?l, ale b?hem Colours jsem na ní slyšel samou chválu. Byl jsem tedy pln o?ekávání a vzhledem k referencím jsme se zas neváhali v?as probojovat rozumn? blízko k pódiu, kde ?lov?k n?co vidí, ale bylo to místo i výborn? nazvu?ené. Nejprve za?la hrát hudba - ZAZ nikde. Pak za?al zp?v - ZAZ nikde.  A pak to p?išlo - zaje?ela do mikrofonu, na pódium se v?ítil uragán a pustila se do nás. Okamžit? celé publikum rozebrala do posledního šroubku a bylo její. Tolik energie co ta hol?ina m?la ... kolik jí posílala dál do publika, aby si jí zas v jiné form? nasávala do sebe ... neuv??itelné ... v podstat? jsme nebyli schopni slova ... jak ?íká jeden m?j kamarád - s tím se nedá v?bec nic d?lat, to se dá jedin? p?ijmout. Jsem š?astnej, že jsem jí vid?l a zažil - bezkonkuren?n? nejlepší hudební zážitek z celého Colours of Ostrava - to je n?co, co se nezapomíná a budu z toho ješt? dlouho ?erpat. Ta holka je absolutní fenomén jaký se dlouho na hudební scén? neobjevil. A jako ochutnávku dávám skladbu Le passants p?ímo z Colours, kterou celý koncert zahájila - to abyste v?d?li, že nekecám :-) - Le passans - http://www.youtube.com/watch?v=9vPWzfMPgdU A navíc ta krásná Francouzština :-)

Po koncertu ZAZ už vlastn? nem?lo smysl poslouchat cokoliv jiného. Ve?er na hlavním pódiu hrála ješt? Alanis Morissette, ale to je hudba, která mi ne?íká tolik, abych si jí šel poslechnout. Takže prob?hla procházka po areálu a krátké zastávky na díl?ích koncertech jako t?eba Banco da Gaia.

 

Cédé?ka - koncerty, které jsem vid?l m? pohltily natolik, že jsem si musel po?ídit n?kolik cédé?ek. Samoz?ejm? mi do sbírky p?ibyly Katzenjammer, ZAZ, další album Bobbyho, ale po?ídil jsem si i muziku, která na festivalu nebyla. Nap?íklad n?kolik elpí?ek skupiny Stereo Mc's po stopadesáti ka?kách. To jsem tam prost? nemohl nechat :-) Jenom jsem trochu hlupák. Po koncertu Katzenjammer jsem šel do stánku s cédé?kama a po?ídil jsem si jejich album Le POP. V?bec nechápu, pro? jsem rovnou nekoupil i druhé jejich album a když jsem se pro n?j vrátil, samoz?ejm? už nebylo a v Praze ho v žádné prodejn? nejenže nemají, ale ani netuší kdo to Katzenjammer jsou :-)


Prost?edí festivalu - Já byl na Colours za jejich letitou historii poprvé, takže nevím jak to vypadalo v d?ív?jších areálech. Ale tentokrát po?adatelé vybrali lokalitu úchvatnou. Alespo? pro m?. Umístili totiž festival do Vítkovických železáren, konkrétn? do dolní oblasti Vítkovice k dolu Hlubina. Již p?ed dv?mi lety jsem byl v dolu Hlubina na exkurzi (jen na povrchu - exkurze s výkladem) o tom jak celý proces výroby železa na ostravsku fungoval od t?žby až po zpracování. K tomu byl úžasný výklad o historii ostravska, o Rothschieldech, kte?í díky pr?myslu celý region pozvedli. To m? tenkrát zlomilo a pochopil jsem, že Ostrava není komunistické pr?myslové m?sto, ale že je to m?sto s velkou a úžasnou historií a tehdy jsem na ní úpln? zm?nil pohled a definitivn? si jí oblíbil. I díky tomu jsem byl z umíst?ní festivalu do Vítkovic nadšen a kochal jsem se okolní fabrikou jak p?es den, tak v noci kdy byly ty pr?myslové monstra nasvíceny r?znobarevnými sv?tly festivalu. Skute?ná nádhera. Navíc po celém areálu byla na zemi struska, po které se mali?ko h??e chodilo, ale zas aspo? p?i dešti nebylylo nikde ani památky bahna a i za dešt? se chodilo v zásad? po "suché" strusce. Báje?né! V sobotu ve?er jsme si pak dali no?ní prohlídku vysoké pece ?íslo 1. To byl luxusní zážitek. Pec je vysoká p?es 60 metr? a ješt? k tomu p?ednáška o výrob? železa, vsázkách, odpichování a dalších procesech výroby železa z rudy. Opravdu jsem byl nadšen jak malé dít?.

N?co o dolní oblasti Vítkovice a Hlubin? se dozvíte zde.

Prost? tento víkend v Ostrav? byl skv?lý a nezpomenutelný a náležit? jsem si ho vychutnal jak já, tak i chlape?ci, kte?í si s holkama užili lítání a laškování kolem Odry. T?eba to vyjde a p?íští rok se na Colours znovu podívám a t?eba u toho kone?n? vyšlápnu na Lysou horu podívat se na rozb?esk slunce  :-)

Všechny fotky jsou foceny mobilem, takže hr?za ... kdo by se tahal na festival s fo?ákem, že?!? ... No jo no, jsem hlupec. Mohly být po?ádné fotky. Ale co. Zážitky jsou od toho, aby se žily, ne aby se nafotily a pak se nad fotkami zjiš?ovalo, jaké to tam vlastn? bylo ...

Milášek ... :-)

 Fabrika

 Vysoká pec

 Kone?n? jsem našel po?ádnou díru :-) - tudy se dalo podívat dol? do vysoké pece. Pec je fakt vysoká a je to díra jak do ... :-)