CZ version česky EN version english
hlavní stránka kontakt login

inyanga

novinky

Summer camp 2012

12.9.2014 | novinky

Šárko, Pet?e, Pepo  - DÍKY!!!

Words come easy when they're true ...

Dom? jsem ze summer campu odjížd?l s euforicky zvhlýma o?ima ...

Letošní Summer camp byl neuv??itelnej ná?ez!!! Tolik energie po kup?, kolik tam po celý týden bylo, jsem naposledy zažil snad letos na ja?e když jsem b?žel pražský p?lmaraton. Jenže tam jsem m?l v sob? vlastnot?ln? vyrobený koktejl endorfinu, adrenalinu a serotoninu :-)

Jen jsem tam tak celým Summer campovým týdnem plul a tu energii nasával a zas ji posílal dál v jiné form?. P?evážn? ve form? t?ch našich nikdy nekon?ících nablblých fórk? :-) 

 

:-)V sobotu jsem dorazil na Summer camp až ve ve?erních hodinách z Ch?enovic, kam jezdíme jednou za rok už tém?? dvacet let na šipkování a grilování. A pop?íjezdové setkání bylo velmi p?íjemné, nebo? tentokrát p?ijelo na SC i mnoho lidí ze "staré gardy", která jezdívala p?ed lety. Podle toho taky vypadal první ve?írek :-) Abych nep?išel o Ch?enovice, zvažoval jsem na SC dojet až v ned?li, ale to bych zas p?ipravil chlape?ky o ned?lní coursing a to jsem nemohl.

Hned sobotního ve?era se ukázalo, že letošní zákaz poušt?ní ps? na volno si lidi vzali k srdci a voln? pobíhající ?oklové tam letos po celý týden v zásad? nebyli. To jsem kvitoval a p?íjemn? m? to pot?šilo.

Ned?le - Na programu byl coursing. Ta nejhlavn?jší zábava mých hošík?. Nic se nezm?nilo. Na startu jsme p?sobili velkou show hlavn? díky tomu, že ty dva udržet u st?apce na jednom dvouvodítku není žádná láce a musí mi s tím vždy n?kdo pomoci. Takových hodných dobrovolník? tam bylo n?kolik, ale zp?tn? už si nepamatuji, kdo všechno mi pomáhal vždy jednoho kluka podržet, když jsem šel s druhým b?hat. Každopádn? všem Vám za to opravdu moc d?kuji! Kluci vždycky b?hali skv?le - srdca?sky a rychle. Rychle p?edev?ším Dargo, který byl n?kolikerým šampionem RR sportu. A tu svou náruživost a rychlost prokázal i letos na SC když vyhrál veteránskou kategorii a op?t, i p?es svých dev?t let, by konkuroval i mládenc?m. Ale tohle už pro m? dávno p?estalo být d?ležité. Jediné co je pro m? u coursingu d?ležité, je to jak vidím ty moje dv? jelítka úpln? š?astné. To mi vždy vhání do o?í slzy radostného dojetí když ty pitomce vidím jak se t?ší na b?hání a jak jsou hyperš?astní, že mohou ten st?apec štvát a zakousnout. Nechat je b?hat je, p?es ten "vopruz" p?ed vypušt?ním :-), ob?í radost :-)

 Mujdudu - p?eš?astný lovec náruživec ... a magor :-))))

Najdi deset rozdíl? ... :-)

--- !!!! KILL !!!! ---

 Pus? to šmejde! ... Ale kdeže hlupá?ku, te? jsem to chytil! ... :-)
Miluškaaa! ... anebo vlastn? spíš Doby ;-)))
Jak je to možný? Tak nádhernej pes a ten muj truhlik vypadá na každé fotce v b?hu jako truhlik ... dobrou noc strý?ku Fido ... LUV HIM ... :-))))

Pond?lí - Závody JZD - tedy p?esn?ji Brablova sout?ž, kterou pojmenoval Jednotné Závodní Družstvení. Jako každý rok musela být za?azena sout?ž losovaných tým? ve více ?i mén? uv??itelných disciplínách. O n?ktrerých by se ani snad nem?lo mluvit, nebo? byly tak neuv??itelné, že byste stejn? ani nev??ili, že je n?co takového možné :-) Byla to obrovská zábava :-) Víc to snad ani nemohu komentovat a fotky také vybírat nemohu. Je jich p?íliš a kdo bude mít zájem, a? se podívá do galerky vla?ky Hovorkové zde

Úterý - Úterek byl takovým voln?jším dnem. Tak jsem to využil na n?jaké to bajkování a s Pe?ou Zoubkem jsem si ud?lali vyjíž?ku kolem Príglu. Bylo to více než p?íjemné odpoledne, cestou jsem zjistil, že jak Brn?nská p?ehrada, tak její okolí jsou velmi p?kným prost?edím a cestou samosebou prob?hly dv? ob?erstvovací stanice :-) Když jsme se vrátili na základnu Summer campu, akorát probíhaly zkoušky tahání pneumatik. P?vodn? jsem to s klukama ani necht?l zkoušet, nebo? mi bylo jasné, jak to dopadne. Nicmén? po hu?ení p?ítomných, že jim to ur?it? p?jde, jsem je nakonec vzal na zkoušku. A co myslíte?!? Jist?! Dopadlo to p?esn? tak, jak jsem si myslel, že to dopadne. Když zjistili, že za kšíry je p?ivázaný provaz se zát?ží, zastavili se a koukali na m? jak na blázna co že to po nich chci za nesmysl ... to byla celkem pr?a :-)) Tak jsme toho nechali a šli se projít k ?ece, kde se Dargo rozhodl plavit na druhý b?eh. Už jsem pomalu tahal telefon z kapsy a odhazoval ho na b?eh, že tam pro toho mýho blba budu muset, ale našt?stí se mi poda?ilo ho p?esv?d?it,  že když dokázal doplavat tam, zpátky to nebude o nic náro?n?jší. Pochopil a p?eplaval i zp?t tu divokou vodu klasifikovanou náro?ností 5, jeli?ák jeden :-) Milošek se na n?jaké plavání logicky vyprdl a využil situace, že je jediný samec na daném b?ehu a jal se role šarmantního mladíka a obluzoval Lá?ovy holky :-))

 

St?eda - Na st?edu m?l Indián naplánovanou sout?ž pojmenovanou Na indiánské stezce a sout?ž byla, p?ekvapiv? :-), s indiánskou tématikou. M?l jsem v týmu Dášu Kynclovou a ségru Jitku Jistemnickou (mod?í v?dí ... muhehe :-))))). Vzhledem k tomu, že úterní ve?írek byl v ur?itém smyslu lehce náro?n?jší, m?l jsem na n?které v?ci zpomalené reakce. Jdeme po stezce a odpovídáme na první skrytou indiánskou otázku. Odpov?? je pro nás In?u?uny jednoduchá - je to jasn? za B. Na další otázce je to jasné Cé?ko, t?etí otázka je Dé?ko a následují dv? Á?ka p?i?emž poslední jen tipujeme, protože to jako jediné netušíme. P?i kone?ném vyhlašování se divím, že nás Indián hlásí jako nejhorší tým v otázkách. Posléze se jdu za ním podívat na náš odpov?dní lístek a za?íná se mi rozsv?cet ... jak jsem byl ráno ješt? trochu spole?ensky unaven a zpomalen, zaškrtl jsem první otázku správn? B ... a to samé jsem ud?lal u ostatních otázek, p?estože jsme se shodli, že odpov?? na druhou otázku je C, na t?etí D a tak dále a tak dále ... Fakt jsem na tom ráno nebyl nejlépe a nebyl jsem úpln? p?i smyslech. P?estože jsem se vám holky už n?kolikrát omlouval, tak to ?iním znovu :-)) Ale m?j tým byl našt?stí pro zábavu a ne jen pro vít?zství a prdel jsme si u toho užili parádní. A hlavn? ... v hodu tomahawkem jsme byli jako tým n?kde uprost?ed, nicmén? zadostiu?in?ním nám bylo vít?zství ve st?elb? z luku ... nap?íklad já jsem se trefil p?esn? dle mých p?edstav ... no ... nebo p?esn?ji ?e?eno ... p?esn? do mých p?edstav ... :-))))

Ve?er pak byl karneval, aneb rej masek. Já jsem m?l masku jedinkrát a to p?ed dv?mi lety a tehdy se mi s Darth Vaderem poda?ilo vyhrát - to byla tehdá obrovká prdel ... do you know who I am?!? :-) Nicmén? letos jsem nem?l Amidalu, aby mi dala impulz, takže jsem byl bez masky. Ale nebylo to na škodu, nebo? masek tam bylo požehnan? a jedna lepší než druhá. Bylo p?kn? t?žké je hodnotit. Mn? na celém karnevalu nejvícv pobavila hláška Adama. Jeho p?tiletý synek Sebastián šel za Batmana a v jeden moment tahá Adama za flígr, n?co po n?m chce a ?íká mu ... Táto! ... A Adam jen hodn? unaveným strohým hlasem odpoví ... Batman NEMÁ tátu ... :-))) ... A navíc šel Adam na maškarním za Ji?ího Krajánka a maska byla skute?n? výstižná :-)))

Po karnevalu se to trošku rozjelo, d?cka to rozbalili p?i Karaoke a jak jsme se tak zapomn?li, tak tam na nás kolem p?lnoci dorazili benga s tím, že si chata?i st?žují. Nebyla to za ten týden první stížnost od chata?? na nás. A já je docela chápu vzhledem k situaci. Ale na druhou stranu aspo? máme na co vzpomínat :-))

Fotodokumentaci tohoto dne op?t zajistila Vla?ka Hovorková a prohlédnout si je m?žete na této adrese http://dexendy.rajce.idnes.cz/SC_2012_RR-sport_den_PATY/

 

?tvrtrek - Dogtrek, ve?erní závody agility a Povahové testy. KATASTROFA!!! Nemyslím dogtrek ani agility - to byly velmi p?íjemné disciplíny dne. Dogtrek jsem sice nemohl jít díky posuzování povahových test?, ale agility jsem si s d?dkem ve?er odb?hl a byla to velká zábava. O tom však až pozd?ji. Ta katastrofa se týká povahových test?. Respektive, abych se vyjád?il p?esn?, tak ne povahových test?, ale povah ridgeback?. Vidím to, a trochu o tom mluvím, každý rok. Ale bohužel se to každým rokem jen a jen zhoršuje. Povahy rhodéských ridgeback? jsou ?ím dál tím mizern?jší. Vid?li jsme tam spoustu zví?at nesebev?domých, neschopných vyrovnat se se situací, kdy nemají za zadkem pání?ka. Proboha vždy? to už se snad ani nedá klasifikovat pojmem Rhodéský ridgeback. To jsou v n?kterých p?ípadech nebohé uzlí?ky nešt?stí. Chudák Cornelius van Rooyen se musí v hrob? otá?et. Biji na poplach a apeluji na všechny chovatele a majitele Rhodézských ridgeback?. Za?n?te n?co d?lat pro navrácení sebev?domí do povahy Rhodézského ridgebacka. Vždy? to plemeno p?ed stoletím vzniklo práv? kvuli povahovým a fyzickým vlastnostem. Ne kvuli tomu, že je to úžasný spole?ník, ne kvuli tomu, že vypadá elegantn? a vznešen?, ne kvuli tomu, aby byl krásný na výstavách. Vznikl skukte?n? JEN A POUZE!!! na tvrdou práci a byl vyšlecht?n kvuli své samostatnosti a odvaze. Tvrd? pracovat s nimi už asi jen tak nebudeme. Minorita ano, ale skute?né reálné využití k jeho prap?vodnímu ú?elu je v našich podmínkách pry?. Ale to neznamená, že máme právo plemeno povahov? zlikvidovat a ud?lat z n?j labilního strašpytla. To co na testech vídáme se samostatností a odvahou bohužel nedá nazývat ani v nejapném žertu :-(

Odpoledne po testech jsem požádal Indiána, aby mi ješt? ud?lal bubáka pro naše psy. On odv?til: A na co sakra? Vždy? víš p?esn? jak budou reagovat. Já odv?til, že vím, ale že jim to chci ud?lat pro radost, protože je št?kání na toho "nebezpe?ného" bubáka pro n? velikou radostí a zábavou. Tak svolil, hodil na sebe deku a já jsem je všechny postupn? mohl vzít za tím strašidlem. Když jsem je všechny ?ty?i vid?l jak sebejist? na bubáka reagují, s jakou samoz?ejmostzí ho hlídají a ošt?kávají, kdy dokonce ani Milošek za celou dobu neov??il kde je pání?ek a pro tu chvíli pro n?j existoval jen bubák, tak v tu chvíli mi to všechno došlo. Necht?l jsem po Indiánovi, aby ud?lal bubáka pro radost našim psí?k?m. Cht?l jsem to ud?lat pro radost sob?. Abych si vychutnal tu správnou sebev?domou reakci ridgebacka ...

Prosím nenechme to p?eúžasné plemeno totáln? zdegenerovat! Nechte své psy jednat sami za sebe, nest?jte jim stále za zadkem, ale zárove? jim bu?te dobrými a z?etelnými v?dci sme?ky, aby v?d?li, že n?které v?ci jim nep?ísluší ?ešit. Vždy? ridgeback je jedno z nejlepších stvo?ení, jsou to naše nejv?tší lásky, máme k nim ty nejsiln?jší vazby, tak je nekažme vlastní totální neschopností. Oni si to p?eci sakra nezaslouží a to, jaké je máme, je jen a jen naše práce. Nás lidí a našich "ambicí"! 

Pátek - Den poslední - Železný ridgeback - Díky lo?skému výsledku (a další absenci profíka Ji?ího Reeha :-) jsem byl stav?n do role favorita závodu a nebylo možné to komukoliv vymluvit :-) No popravd? - ani jsem se moc nepokoušel to nikomu vymlouvat. Ze závodících jsem v zásad? jediný, kdo se disciplínám, ze kterých se Železný rideback skládá, v?nuje pravideln? alespo? na hobby úrovni. Tím vzniká jasná výhoda. To je jako kdybych si dvakrát v roce pinknul tenis a cht?l jít porazit n?koho, kdo to hraje sice rekrea?n?, ale v?nuje se tomu n?kolik let t?ikrát týdn?. Nicmén? u Železného ridgebacka hraje veled?ležitou roli další element. A tím je samosebou pes. Pokud pes odmítne b?žet, nebo ho za sebou musíte vlá?et jako já p?ed lety Darga :-), tak jde veškerá trénovanost stranou a automaticky se vytrácí veškeré šance na solidní výsledek. Já jsem si zazávodit cht?l, ale abych m?l pocit, že závodím, nemohl jsem si vzít svoje chlape?ky. Pro n? by to byl vopruz a pro m? utrpení. Nebavilo by to ani jednoho :-) Takže jsem se, stejn? jako loni, zapsal do sout?že s Einšteinem. U n?j je p?edpoklad, že narozdíl od chlape?k? aspo? pob?ží :-)

Po odstartování jsme se s Emanem klidn? rozjeli k bazénu. Nebo? jsem byl líný si na mokré t?lo oblékat suché triko, tak jsem do bazánu šel v n?m (no dob?e, cht?l jsem ušet?it co nejvíce ?asu na depu :-). T?sn? p?ed startem mi rupla guma. Guma od plaveckých brýlí. Jak jsem zjistil, tak bez nich v zásad? nejsem schopen plavat, takjsem to v bazénu tak n?jak odplácal. Pak jen nazout tretry, hupnout na železného o?e, bafnout Emana a vyrazili jsme sm?r bajková tra?. Eman b?žel od za?átku co mu síly sta?ily. Moje nohy sice byly po propa?eném týdnu parádn? tuhé, ale pohlcen závodní atmosférou do toho dupu co to jde a co Einstein sta?í. Ten pes de fakt skv?le, je to srdca? jedna báse?. Akceptuje, že se má b?žet, tak tomu dává stejn? jako já. V jediném stoupání k oto?ce si Eman trochu dáchne, nebo? pro n?j je to zpomalení do klusu. Z kopce ale jedeme kule - chudák pes díky vedru a tempu funí jak sentinel a chladí se vyplazeným jazykem, ale je vid?t, že dno jeho sil to ješt? zdaleka není a valí skv?le, borec jeden! Krátká šance pro Emana na vydýchání je ve druhém depu na hlídce u Pavla Hovorky, kde odhazuji o?e a helmu, nazouvám b?žecké ády a vybíháme na trasu kolem kempu. To už je složit?jší ?ást. Einštein je sice unavený po pekle na kole a trochu se vle?e, ale p?ecijen je to pro n?j daleko pomalejší než cyklotrasa, takže má prostor se vydýchávat. Zato se mnou je to horší. Od jara neb?hám a zatažené nohy po kole necht?jí jít v?bec. PO prvních pár desítkách metr? mi nevyb?hané lýtko chytí pekelnou k?e?, kterou sice rozhýbu a b?h dokon?ím, ale následky jsem pak cítil ješt? n?kolik dní :-) Po dob?hu bylo t?eba se rychle ob?erstvit - stín, voda a pivo - Einštein jen vynechal to pivo :-)

Trochu napjat? jsem ?ekal jak to všechno dopadlo. Pár vážných soupe?? jsem potkal na trati když se už vraceli, ale nedokázal jsem odhadnout, jak moc jsem proti nim nahnal. Tušil jsem, že na kole asi n?co ur?it?, ale s b?hem jsem si moc jistý nebyl. Ale p?i vyhlášení výsledk? se ukázalo, že n?jaký náskok byl a já jsem tedy obhájil první místo z lo?ska když na druhém míst? skon?il Standa a na t?etím Petr. Nejv?tší perlou však bylo, že druhým nejlepším závodníkem ze všech podle ?asu byl ... no tedy p?esn?ji ?e?eno byla :-) Radka Ježková. Radko úžasnéééé!!!!

Ve?er pak bylo rozlu?kové prasátko na rožni a stejn? jako to vype?ené prasátko byl i poslední rozlu?kový ve?írek p?kn? vype?ený :-) No a ráno jsem m?l zase p?kné stadio a musel v tom stavu balit. Po zabalení lou?ení plné zvlhlých o?í a hajdy dom ...

 

Nutná kontrola p?ístroj? p?ed startem ... stejn? cestou nefungovaly ... Asi Sojuz ... :-)
 S Emanem via bazén ... stejn? jako loni, jen na jiném o?i :-)
Do vody se moc nechce ...
Ale rozplavu se ... akce ... :-)
D?ležitá póza ... pro sponzora ... :-)))) (Díky Míšo!)

Tak zase za rok na dalším Summer campu! :-)