CZ version česky EN version english
hlavní stránka kontakt login

inyanga

novinky

Holešov Man 2012

20.9.2014 | novinky

První srpnový víkend jsme se s chlape?kama vypravili po m?síci navštívit do Zlína B?é?u s Jani?kou a malou Domini?kou a samosebou i Garyho s Fle?íkem. Retardi Fle?ík a Miluška už se na sebe moooc t?šili, že se zase budou navzájem obluzovat a taky si vysv?tlovat jak to mají na tom sv?t? t?žké :-)

Ale pointa návšt?vy tentokrát nebyla pouze ve strávení p?íjemného letního víkendu u p?átel. Tentokrát šlo o další sportovní výkony a p?ekonávání lo?ských "rekord?" :-) Vždy? se konal další ro?ník Holešov mana, mého prvního životního triatlonu, a u toho jsem nemohl chyb?t. To se rozumí :-)

Touhle fotkou musím ?lánek uvést - vždy? na ní tém?? p?ipomínám sportovce ... skoro ... :-)

P?ed rokem jsem si dal p?edsevzetí dostat ?as pod dv? hodiny a deset minut. A skoro se mi to poda?ilo. Ale p?kn? popo?ádku.

V sobotu ráno jsme po vyven?ení psí?k? vyrazili do sobotního st?edobodu vesmíru, na start šestého ro?níku Holešov mana. Registrace prob?hla bez potíží a když už jsme si ubytovávali kola a oble?ení v depu a já byl sklon?n s batohem u zem?, ozvalo se za mnou cosi o pražácích. ?íkám si sakra co to má znamenat, oto?ím lehce hlavou a hledím na potetované lýtko. Kdo to hergot m?že být a v ?em je problém?!? Zvednu hlavu výš a k mému velmi milému p?ekvapení koukám do tvá?e Michala Ježka, který p?ecijen dorazil a Holešov man se tak stává také jeho prvním životním triatlonem. Akorát o rok pozd?ji. Aspo?, že tak. Ze zlínské party totiž krom? B?éti všichni vym?kli, nebo byli mimo Zlín na jiných akcích. 

Cíl dne byl jasný. Stáhnout oproti lo?sku kýžených 20 minut. To se v zásad? plus mínus n?jaké drobné poda?ilo, i když pod vysn?ných 2:10 to nebylo, nicmén? m?lo to své malé ale. Na Holešov manovi se neplave okruh v p?írodní vod?, ale plave se v bazénu v dráhách a u každé dráhy je rozhod?í z ?ad dobrovolník?, který po?ítá plavc?m odplavané bazény. Bohužel u mé dráhy byl n?jaký cca dvanáctiletý chlapec, který mi napo?ítal 8 bazén?, když jsem už jich m?l deset, takže jsem si musel dát p?kn? dva navíc. Bych ho v tu chvíli nejrad?ji zast?elil!! :-) Ale o nic nešlo, jsem tam hlavn? si užít závod a p?knej den. 

Na depu jsem ušet?il oproti lo?sku minutku, nebo? jsem plaval rovnou v cyklogatích, ?ímž odpadlo sušení a zdržující p?evlékání. Ani letos jsem se však nedokázal p?i plavání uhlídat a trochu jsem se utavil. Neplaval jsem nijak extra rychle, ale závodní vyhecovanost m? držela v p?íliš vysokém rytmu temp, což nevedlo k vyšší rychlosti, ale naopak k p?ílišné spot?eb? kyslíku ?ímž jsem se zase zbyte?n? zatáhl na zbytek závodu. Navíc v lét? jsem nem?l v?bec naplaváno a to se také citeln? projevilo. 

Kolo po plavání rozjíždím jen velmi ztuha. To jsem ne?ekal. Vždy? jsem se p?ed závodem p?lhodinku rozjel. Holt to plavání na za?átek závodu mi prost? takticky p?íliš nejde :-) Po cca t?ech kilometrech rovinek za?íná stoupání a tady se t?žké nohy projevují dvounásob. Stoupá se mi jen velmi t?žce, kor p?i pomyšlení, že standardn? jezdím lépe a jen jsem to pohnojil. Ty dva pekelné kopce nakonec n?jak p?ešplhám. Cestou na druhý vrchol pozdravím Michala, který se z neznalosti trati pod druhým kopcem parádn? nadlábl na posiln?nou a pak mu to p?i stoupání p?kn? tížilo :-) A jde se do sjezdu. Vypínám mozek, po rozbité polní cest? to pouštím dol? a s p?tapadesátkou na tachometru sjíždím borce, který m? trhnul v kopcích. Asi má v?tší pud sebezáchovy, i když zadarmo se nedal. Pod kopcem polní cesta a rovinka. Nohy po sjezdu jsou trochu odpo?até a za?ínají se to?it jak je znám. B?hem chvíle st?ihnu dalšího závodníka, který byl taky lepší v kopcíh, ale rovinové tempo nemá. Z pol?a?ky na asfalt, nohy už mi jedou naplno jako by byly zase moje, mám to rozšlapané na rovince p?ed zámeckou zahradou skoro na ?ty?icítku a p?ipadám si nedostižn?. Když tu za sebou slyším divoký šustot bajkových pláš?? o asfalt s každým šlápnutím do pedálu a d?sím se co a kde se to za mnou bere. Když rozmazan? zahlédnu co m? to p?edjelo, hned mi vše dochází. Eli?áci už jsou p?eci také na trati :-) Byl jsem rychle vylé?en z nedsotižnosti a lehce povoluji tempo skrz zámeckou zahradu, aby se nohy mali?ko uvolnily p?ed b?hem. 

Nohy se sice trochu uvolnily, nicmén? ne tak jak bych pot?eboval. Už po pár metrech je mi jasné, že v kuse t?ch 5 km v terénu nem?žu dát a že to zase bude indiánským b?hem. Ale i p?es to b?žecké "trápení" a p?es potíže v bazénu se nakonec do cíle dostávám a p?ed protnutím cílové pásky už Jani?ka s B?tkou hulákají na celý stadion na mou podporu - díky holky, fandily jste skv?le! Vtipné bylo, jak to fand?ní komentoval moderátor. P?i prob?hnutí každého mu na obrazovce okamžit? nasko?í jméno závodníka podle ?asom?rného ?ipu, který má každý na sob?. A jak slyšel to mohutné hulákání na mou podporu, stalo se následující. Probíhám cílem, dlouho p?ede mnou ani za mnou nikdo jiný a moderátor vyvolává do mikrofonu: A už nám cílem prob?hl další závodník a není to nikdo jiný, než Honza Mareš!!! Však si taky za to ze m? všichni známí pak d?lali pat?i?nou prdel - prý není to nikdo jiný než ... :-))

A s jakým ?asem jsem to letos zvládl? Výsledky v porovnání s lo?skemDisciplína - 2011 / 2012: 

  • Plavání - 12:36 / 14:07
  • Depo - 3:04 / 2:07
  • Kolo - 1:44:57 / 1:25:16
  • B?h - 33:19 / 32:35
  • Celkem - 2:33:55 / 2:14:07

Nemá smysl si klást malých cíl?, takže na p?íští rok bych rád Holešov mana zkrotil pod dv? hodiny. Je to hodn? sm?lé, ale co ... :-)

Po závod? jsme jeli n?co nakoupit a juch? za Marinem na chatu vypít ohavné Heinekeny a pak p?kn? tour po lesních kempových hosp?dkách. Ješt? ve?er taxíkem k B?é?ovi dom? a druhý den po relaxa?ním dopoledni a po vyven?ení chlape?k? naložit vybavení a hajdy do Práglu. Byl to op?t skv?lý víkend a nezbývá než se t?šit na p?íští rok. Michalovi se to zalíbilo, takže dozajista p?ijede také!

Na záv?r musím ?íct, že Holešov man je sice akce pro širokou ve?ejnot, ale díky svému profilu není úpln? jednoduchý a má svou prestiž, takže se tam ú?astní opravdu velké procento lidí zabývajících se sportem a triatlonem relativn? vážn?, i když t?eba jen na hobby úrovni. B?é?a sám ?íká, že první ro?níky byly hodn? amatérské s pár "profíkama" a v posledních letech to vypadá, že "profící" p?evládají. Když to srovnám t?eba s Houšteckým cyklomaratonem, tak to tak opravdu je. Na tyto cyklomaratony jde spousta skute?ných amatér? jen tak se projet. Na triatlon, kor s t?žkým profilem trati, je tomu mali?ko jinak.

Pár fotek. Díky za n? B?tce a po?adatel?m. 

Detailní studie plaveckého stylu ... :-)

A druhá ... jenže tady už vidím tu hr?zu a t?ch chyb :-)

Vyjíždím z depa - ješt? úzká ?idítka - našt?stí jsem už po?ídil širší.

V zámecké zahrad? - vypadám, že odpo?ívám - po plavání se není ?emu divit :-)

P?ibíháme do depa - energie do následného p?tikilometrového b?hu ze m? doslova sálá! :-)

 B?é?a v akci - ?lov?k by to do n?ho ne?ekl, ale je to skv?lý b?žec!!! Samosebou na naše ryze amatérské pom?ry, ale vždy? on umí maraton za 3h 43m, ?ímž porazil i celoživotního profesionálního sportovce Pavla Nedv?da -  a p?itom B?é?a b?žel první maraton v život? - to je neuv??itelné - respekt!!!

Michal vybíhá s kolem z depa po bazénu

Big man "running" :-)

Cílový kobere?ek a je to za mnou! :-)