CZ version česky EN version english
hlavní stránka kontakt login

inyanga

Milošek už nemá rád Darga

5.4.2008 | fotostories

V sobotu byl na chaloupce sice p?íjemný den, ale p?esto . . .

pokračování článku »

CAC Nitra - 29.3.2008

29.3.2008 | reportáže z výstavy

Dnes jsem se z pracovních d?vod? nemohl zú?astnit výstavy, ale mám online sms zpravodajství, takže díl?í výsledky našich kluk? mám :-)

Milošek získal na Slovensku další CAC, Dargo Res. CAC, Kaktus urval svého prvního slovenského CAJCE a Fí?ek má výbornou.

Dopln?ní - Kaktus k CAJCU p?idal ješt? Res Junior BIS!!!

 

Výsledky všech kluk?:

 • Milošek - Askeron’s Miles Away – V1 CAC - Pracovní
 • Dargo - Inyanga of Ka Ul Li's Ridges - V2 res CAC - Šampion?
 • Fík – JCH Bentley Maka Boma – V - Otev?ená
 • Kaktus – Copyright reserved Nyathi – V1 CAJC, Res Junior BIS

CACIB Praha let?any - 22.3.2008

22.3.2008 | reportáže z výstavy

Dnešní pražská výstava nám p?kn? vyšla :-)

Nominace na Crufts 2009, CAJC, Res. CAC - to jsou ty nejpodstatn?jší v?ci, které jsme dnes získali.

Miloškovi o pov?stný vlásek utekl titul ?eský šampión, na který mu schází již jen jediný CAC z mezinárodní výstavy, když získal úžasné druhé místo a ocen?ní Res. CAC. Darga tradi?n? zajímaly víc fenky na výstav?, což jako vždy dokazoval znakovou i zvukovou ?e?í :-) Ve t?íd? šampion? si vyb?hal 3 místo. Kaktus získal druhého CAJCe a už mu sta?í jen jeden poslední do titulu Junioršampion ?eské republiky. Dnešní výstava byla nomina?ní na nejv?tší sv?tovou výstavu CRUFTS konanou každoro?n? v anglickém Birminghamu. Dnešním CAJCem si Kaktus vybojoval ú?ast na 116. ro?níku, který se bude konat za?átkem p?íštího roku 2009. Fí?ek dostal Výbornou na ?tvrtém po?adí - Kamilo p?iber ho!! :-)

Marta m?la dnes premiéru se svým nov? handlovaným št?ndem našich kamarád? Honzy a Báry - tím capartem není nikdo jiný než Gert - Ozrhode Australian Idol. Jejich ?astý a pe?livý trénink se náležit? projevil ve vynikajícím p?edvedení jak ze strany handlerky marty, tak i zkušeného matadora Gerta!!!

Výsledky všech kluk?:

 • Milošek - Askeron’s Miles Away – V2 Res. CAC - otev?ená
 • Dargo - Inyanga of Ka Ul Li's Ridges - V3 - Šampion?
 • Fík – JCH Bentley Maka Boma – V4 - t?ída otev?ená
 • Kaktus – Copyright reserved Nyathi – V1 CAJC
 • Gert - Australian Ozrhode Idol - N4 - Št??at

I v Korycanech už se také rodí

20.3.2008 | novinky

Zpravodajství on line z p?íchodu na sv?t druhých Dargových vnou?at sledujte na stránkách CHS Z Korycanských skal

Tak už je to tady ...

18.3.2008 | novinky

Jsme s Martou "d?dek a babka"!!! Respektive hlavní d?dek je Dargo!!! :-)

19. 3. 2008 Dopln?no o první fotky št??at Baziny a Keona - finální po?et => 4 kluci a 4 holky!

Dargova dcera Bazina z jeho prvního vrhu s Angelkou za?la dnes rodit!!! Nej?erstv?jší online zprávy zatím sd?lují 6 št??at a porod pokra?uje - nádhera!!!

A navíc bude Dargo v nejbližších hodinách ?i dnech d?dek hned podruhé, nebo? i Bazininému bráchovi Fíkovi se narodí první potomstvo. Ten bude mít št??ata s krásnou ?ubinou Bonnie, se kterou m?l parádní vrh i Dargonaut :-) Po?etí prck? obou sourozenc? Baziny i Fíka nastalo shodou okolností ve stejný den :-)

Všem nov? narozeným vnou?at?m p?ejeme v první ?ad? zdraví a v druhé p?edevším skv?lé majitele a úžasný život plný psích radovánek!!!

A nemohu zapomenout pod?kovat Angele za tak krásné Dargovy d?ti, které nám te? dávají naše první "vnou?ata" :-)

pokračování článku »

Marta a Maru

16.2.2008 | reportáže z výstavy

Marta byla požádána, zda by v sobotu v Brn? nevystavila Maru (Maurinne Jaffi ze Sulické tvrze), nebo? Linda i Bára Kynclovy m?ly spoustu práce s vystavováním dalších ps? a svých juniorhandlerských sout?žích!

A na první pokus bez p?edchozího tréninku jim to šlo spole?n? parádn?.

Marta je prost? profík handler, to se nedá nic d?lat! :-)

Za fotky d?kujeme Karin a Ulrice Lichtenauer 

Marta s Maru stojící

pokračování článku »

Dargo bude d?dkem - a hned dvakrát najednou :-)

14.2.2008 | novinky

Osud tomu tak cht?l, že dv? Dargovy d?ti z jeho prvního vrhu založily na svá št??ata shodn? ve stejný den. A rovn?ž ve stejný den jsme se také dov?d?li, že u obou se p?íchod št??at na sv?t potvrdil.

První š?e?ata budou u kamarád? Kyncl? v Chovatelské stanici Libami po dce?i Bazzi Mia MAKABOMA. Otcem št??at je Keonrunako Leoridge. Pro více informací o št??atech po Bazin? a Keonovi jd?te na stránky Libami.

Další št??ata budou po synkovi Fí?kovi. Mamina jeho št??at bude krásná fenka Bonnie z Korycanských skal, se kterou m?l v lo?ském roce velmi poda?ený vrh i Dargo. Více informací m?žete získat na stránkách Fíka nebo u našich p?átel z chovatelské stanice Z Korycanských skal.

No a pokud byste se snad styd?li, tak samoz?ejm? m?žete kontaktovat i nás :-)

Westminster Kennelclub Dog Show 2008

11.2.2008 | novinky

Dnes prob?hla v Newyokrské Madison Square Garden první ?ást 132. ro?níku Westminsterské výstavy. V rámci prvního dne jsou posuzováni i ridgebaci.

Westminster kennel club dog show je pro nás tou top výstavou celého roku s t?mi výstavn? nejkvalitn?jšími ridgebacky. Sta?í si vše prohlédnout na videích z výstavy a úsudek si už ud?lejte sami :-)

Až jednou budu velký, tak tam pojedu. Nejprv jako divák a pozd?ji jako sout?žící :-)

Zde jsou výsledky nejpodstatn?jší z nejpodstatn?jších - tedy ti nejv?tší vít?zové!

BEST OF BREED
6 Ch Of Afrikka Spring Valley Dorian Gray JC

Breed: Rhodesian Ridgeback
Sex: Dog
AKC: HP 12666202
Date of Birth: October 20, 2004
Breeder: Dr Christina Wistrom
Sire: Ch Spring Valley's Great Gatsby
Dam: Ch Deer Ridge Blixen Of Afrika
Owner: Dr Christina Wistrom

BEST OF OPPOSITE SEX
7 Ch Strasridge Sunkissed By Jordan

Breed: Rhodesian Ridgeback
Sex: Bitch
AKC: HP 17869901
Date of Birth: September 12, 2005
Breeder: Carey Bryant & William Bryant
Sire: Ch Camelot's Promise To Bakari SC
Dam: Ch Vedauwoo's Ekundu Asali
Owner: Michelle Michael & Edwardo Jordan

Nejv?tší úsp?chy na letšním Westminsteru mezi ridgebacky asi zaznamenal d?de?ek CH Spring Valley Great Gatsby. Ten sice už p?irozen? nesout?žil sám, ale byl dozajista nejúsp?šn?jším otcem letos vystavovaných zví?at. Vždy? BOB je jeho syn a na p?í?ky nejvyšší ve form? Award of merit dosáhl i další jeho syn, sou?asná americká výstavní jedni?ka, CH Pupukearidge Ikaika of Spring Valley. V ?echách m?žete vídat minimáln? dv? Gatsbyho d?ti - JCH CH Stenanga Great G's Chilli a mladou krásnou ?ubinu JCH Tarujen Stacey.

Miloškova rodina také letos nezústala tak docela bez úsp?chu. Sunny - titulovná BOS - je Miloškova sest?enice. Její otec je slavný Milošk?v strýc Ch Camelot's Promise to Bakari.

V p?ípad? zájmu najdete více informací o výstav? v?etn? videí na www.westminsterkennelclub.com

CACIB Brno - jaro 2008 - dopln?no o fotografie

9.2.2008 | reportáže z výstavy

Dnešní den se bezesporu stal jedním z nejv?tších našich dosavadních výstavních a handlerských úsp?ch?.

CAC, Res. CACIB, CAJC, BOB, Junior BIS, BIG

To vše jsme si dnes odnesli :-)

Milošek se svými CAC a Res. CACIB medailemi

Ve velmi po?etné konkurenci p?edstavitel? našeho plemene jsme sbírali jedno krásné umíst?ní za druhým.

Milošek s Martou dnes spolu v kruhu excelovali a odnesli si Miloškova prvního CACE z mezinárodní výstavy a ješt? to oko?enili rezervním CACIBEM. Vzhledem k tomu, že byl za Interšampionem, m?žeme ho použít jako plnododnotný CACIB. To znamená, že do titulu Interšampiona Miloškovi zbývají pouhé t?i CACIBY :-))))

Dargo se nenechal zahanbit a mezi šesti p?ítomnými šampiony urval t?etí místo.

Darg?v synátor Fík se utkával ve t?íd? s Miloškem. Byl vybrán do užšího výb?ru p?ti ps?, ale na po?adí už jsme tentokrát nedosáhli :-)

A Kaktus? Ten si vedl více než úžasn?. Nejd?íve zahájil "náb?hem" na ?ekého junioršampiona když vyhrál sv?j první ?eský CAJC, aby pak následn? ješt? dokázal co se v n?m skrývá a odnesl si i titul Best of breed. Ten mu, po ú?asti v sout?ži Junior BIS, otev?el dve?e také do finálového kruhu o Best in Group. Juniory posuzovala sympatická dáma snad odkudsi z balkánu a Kaktus jí uchvátil natolik, že ho vybrala na první flek. Šestou skupinu pak posuzoval stejný rozhod?í jako Ridgebacky a i on nás nechal vyrát. Takže Kaktus pobral jak titul Junior BIS, tak Best in group!!!

Náš speciální dík pat?í panu rozhod?ímu Januszi Oparovi za báje?ná umíst?ní všech našich kluk? v ?ele s Miloškem a Kaktusem!

Naše výsledky:

 • Milošek - Askeron’s Miles Away – V1 CAC, Res. CACIB - otev?ená
 • Dargo - Inyanga of Ka Ul Li's Ridges - V3 - Šampion?
 • Fík – JCH Bentley Maka Boma – V - t?ída otev?ená
 • Kaktus – Copyright reserved Nyathi – V1 CAJC, BOB, Junior BIS, BIG t?ída mladých
Za fotky d?kujeme Šárce Machové, Nyathi a Vl?k?m

pokračování článku »

Bonifác už má novou rodinu

7.2.2008 | novinky

Dnes jsme se dozv?d?li skv?lou zprávu. Bonifác už má nalezenou novou rodinu. V pátek 8.2. si pro n?j dojede paní z n?meckého Výmaru. Bonifác se bude mít báje?n?, nebo? už doma mají jednu nestandardní ridgeba?í fenku a Bonifác jí bude d?lat par?áka!


Prckovi p?ejeme a? se mu tam da?í, jak nejlépe to jde a Magd? Horké ješt? jednou d?kujeme za ochotu a ?as, který pro malého caparta ob?tovala.

No a nem?žeme zapomenout na pár fotek prcka, které p?i ven?ení Magda po?ídila.

pokračování článku »

« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »