CZ version česky EN version english
hlavní stránka kontakt login

inyanga

Hledáme nové pání?ky pro št?n? po Dargovi

4.2.2008 | novinky

Jedno št??átko po našem Dargovi (Inyanga of Ka Ul Li's Ridges) p?išlo dnes o pání?ky a sv?j domov a my se mu touto cestou snažíme najít novou rodinu. Je to p?ekrásný nestandardní pejsek (bez ridge) a jsou mu teprve t?i m?síce, takže se zvykáním na novou rodinu a socializací nebude v tomto v?ku problém.

Pejsek je z Dargova posledního lo?ského vrhu a jmenuje se Bonifác. Mamina je Elza (Baghira Magdahor).

Na tomto míst? musím v?ele pod?kovat Magd? Horké, která projevila neoby?ejnou dobrosrde?nost a malého Bonifáce se ujala do doby, než se pro n?ho najde nová rodina.

Pokud by jste m?li o tohoto roztomilého prcka zájem, nebo v?d?li o n?kom, kdo by s ním cht?l sdílet spole?ný domov, ozv?te se prosím p?ímo Magd? na telefon 776 132 480.


CACIB Tren?ín - 26.1.2008

27.1.2008 | reportáže z výstavy

Výstava v Tren?ín?, p?es nep?íjemné ranní vstávání a na této akci klasicky miniaturní prostor všude, prob?hla výstava pro nás ve veselé atmosfé?e i s p?knými výsledky.

Kalila to snad jen jedna malá nep?íjemnost. Stále jsme se museli obávat, že nás n?kdo bude volat! :-))

Dargo byl moooc nemocný :-) tak pro tentokráte musel z?stat doma. Tímto d?kujeme Honýkovi, Bab?, Cirilce a Gertovi, že si ho vzali za svého a že se nám o n?j tak báje?n? postarali!!

Marta tedy vystavovala jen Miloška a poda?ilo se jí z n?j dostat t?etí místo se známkou Výborná.

Duo úžas! :-)


Naše výsledky:

 • Milošek - Askeron’s Miles Away – V3 - otev?ená
 • Fík – JCH Bentley Maka Boma – V4 - t?ída otev?ená
 • Kaktus – Copyright reserved Nyathi – V3 - t?ída mladých

pokračování článku »

Finally - Nový p?ír?stek u Cirillovc?!!!!

22.1.2008 | novinky

OZHRODE AUSTRALIAN IDOL....alias GERT

Kone?n? i my se p?idáváme k uvítacímu výboru a vítáme vytouženého, vysn?ného PSA našich kamarád? v ?eských luzích a hájích!!!!

Je to neuv??itelné, ale skute?n? se z Canis Virtualis stal Canis Realis!!!

Tímto mezi námi vítáme australského idola - „zaklína?e“ GERTA (…Gertík, Bertík, ?ertík, Žertík…)


pokračování článku »

Novoro?ní coursing 12.1.2008 - Svojanov

15.1.2008 | fotostories

King of the UNIVERSE!!! :-) - Dargo - WINTER WINNER 2008

Dargo i na sn?hu potvrdil své b?žecké kvality a získal titul WINTER WINNER 2008.

Jen doufejme, že titul WINTER WINNER na cokoliv neužívá jakýkoliv chovatelský klub. Jinak si zas vyslechnem :-))))

Do Svojanova jsme se p?esunuli hned v pátek po Národní výstav? v Olomouci. Ve?er se nás sešlo jen n?kolik skalních a mladý pár coursingových nová?k?. Vzhledem k tomu, že na oslavu Miloškova CACe a n?kolik lahví šampá?a nás nebylo p?esp?íliš a hosp?dku jsme m?li jen sami pro sebe ............. bylo to poctivé :-))

Na sobotní b?hání dorazili ješt? další a celkem se p?ihlásilo 15 ps?, takže atmosféra velmi komorní bez jakýchkoliv nerv? a pr?d i p?es po?áte?ní nutné lad?ní navijáku, nebo? se s ním na sn?hu ješt? neb?halo.

Milošek, p?estože není tak talentovaný sprintér jako Gag?, je b?žcem tuze náruživým a jeho nadšení pro milovaný st?apec mu vyneslo neuv??itelné t?etí místo ve stejné kategorii s Dargem :-)

Milošek's da killa'!!! :-)

Nebo? jsme oba m?li "funkci" kolem závodu, nebyl ?as po?ídit ani jednu fotku. Za obrázky tedy d?kujeme Šárce a Kamilovi Machovým a Fredymu .

Galerii s více obrázkama z novoro?ního coursingu od Mach? m?žete najít zde a od Fredyho zase tady

pokračování článku »

Národní výstava Olomouc - 01/2008

13.1.2008 | reportáže z výstavy

Kone?n? rozhod?í, který tomu rozumí! Poznal, že Milošku je nejkrásn?jší a nejelegantn?jší pes a dal mu vyhrát t?ídu otev?enou a získat v této t?íd? jeho první CAC!!! :-)

King of the WORLD!!! :-) - Milošek - V1 CAC
 

Výstavu posuzoval Mvdr. František Šimek a za Milošk?v CAC mu pat?í náš dík!

Samoz?ejm? nejv?tší zát?ž na váze Miloškova úsp?chu tvo?í Marta, která po lehce nervózním ránu dokázala Miloška skv?le srovnat a báje?n? p?edvést! Ostatn? jako vždy!

No a jak dál? Rozhod?í trochu svéráz, ale celkem milý a své hodnocení vždy sd?loval nahlas i pro p?ihlížející a vysv?tloval d?vody pro? psovi snižuje známku, nebo naopak pro? n?jakého nechává vyhrát.

Dargo nebyl docela jeho typ, takže si vysloužil pár výtek a známku Velmi dobrá.

K mnou pravideln? vystavovaným hoch?m Fíkovi a Kaktusovi p?ibyla pro Olomouckou výstavu ješt? nádherná fenka Airin. Je to Dargova dcera Anita Ranch Demuto! Airin sice byla bez pání?k? lehce nervózní, ale p?esto se p?kn? p?edvád?la a dob?e se mi s ní pracovalo. Však má taky co ukazovat :-)

Naše výsledky:

 • Milošek - Askeron’s Miles Away – V1 CAC
 • Dargo – CH Inyanga of Ka Ul Li’s Ridges – VD - t?ída šampion?
 • Fík – JCH Bentley Maka Boma – V2 Res CAC - t?ída pracovní
 • Kaktus – Copyright reserved Nyathi – V2 - t?ída mladých
 • Airin - Anita Ranch Demuto - V3 - Mezit?ída

pokračování článku »

6. vrh: Matka - Baghira Magdahor

4.12.2007 | 6. vrh: Matka - Baghira Magdahor

Aktualizováno 21.11.2007

 • Mamina - Baghira Magdahor (Elza)
 • Chovatelská stanice - Mery Rouse
 • Kontakt: Marie R?ži?ková, Tel: +420 608 212 339, www.elzaweb.zde.cz/
 • Avšak pro jakékolv informace o vrhu ?i rodi?ích m?žete samoz?ejm? kontaktovat i nás :-)

 • Ve vrhu se narodilo 13 št??at (7 ps?, 6 fenek - 2x úhyn = 6ps?, 5 fenek), z toho 8 standard (4/4) - 1 pes bez ridge, ostatní ridge bez vad, 2x DS, žádný zálomek, žádné vady barvy.
 • Všechna št??ata jsou od druhého týdne svého v?ku zadána.

4.12.2007 -Št??ata v Mery Rouse Rostou jako z vody

pokračování článku »

2X CACIB Výstava Wels - 1. - 2.12.2007

2.12.2007 | reportáže z výstavy

Víkend mezi p?áteli se vyda?il a užili jsme si spoustu zábavy nejen na výstavišti, ale hlavn? mimo n?j :-) D?kujeme všem za spole?nost. Nejv?tší zábavou v rámci výstavy byl sobotní p?íjezd. V?tší dezorganizaci jsme asi nikde nikdy nezažili!!! :-) Celý p?íjezd byl ve znamení nepochopitelných a neuv??itelných front prakticky na cokoiv ohledn? výstavy. Fronta na parkování, fronta na vstup na výstavišt?, fronta na katalogy, fronta na ?ísla, fronta k výstavní kancelá?i a vrcholem asi byla fronta na další frontu :-) Dle katalogu mi nep?išlo, že by v ned?li bylo n?jak významn? mén? p?ihlášených ps?, ale p?i ned?lním p?íjezdu nebyla prakticky nikde ani noha a na nic jsme ne?ekali. Jsou v?ci, které pravd?podobn? nikdy nepochopím :-)


Miloška to na výstav? moooc bavilo :-) Avšak p?es famózní kamuflážní výkon Marty rozhod?í po oba dny Miloškovu náladu odhalili, což náležit? odm?nili známkou velmi dobrá. Dargo se p?edvád?l výte?n? a rozhod?í mu dali po oba dny Výbornou. Krom mých tradi?n? handlovaných hoch? Fíka a Kaktuse jsem byl poždádán ješt? o handling krásné fenky Beiry, se kterou se báje?n? spolupracovalo hlavn? v b?hu.

Vzhledem k po?tu vystavovaných ps? jsme nem?li p?íliš ?asu na focení, ale snad n?co vykouzlíme a n?co nám dodají p?átelé, kte?í fotili :-)

Naše výsledky SOBOTA 1.12.2007 / :

 • Dargo – CH Inyanga of Ka Ul Li’s Ridges – V - t?ída šampion?
 • Milošek - Askeron’s Miles Away – VD - otev?ená
 • Fík – JCH Bentley Maka Boma – V4 - t?ída otev?ená
 • Kaktus – Copyright reserved Nyathi – V1 CAJC Jugendbester - t?ída mladých
 • Beira Fabayo African Dream - V1 CAC - Mezit?ída

Naše výsledky NED?LE 2.12.2007 / :

 • Dargo – CH Inyanga of Ka Ul Li’s Ridges – V - t?ída šampion?
 • Milošek - Askeron’s Miles Away – VD - otev?ená
 • Fík – JCH Bentley Maka Boma – V - t?ída otev?ená
 • Kaktus – Copyright reserved Nyathi – V1 CAJC Jugendbester - t?ída mladých
 • Beira Fabayo African Dream - V3 - Mezit?ída

Dargova povaha se ze dne na den diametráln? zm?nila

25.11.2007 | fotostories

Byli jsme na chalup? a zjistili jsme nep?íjemnou skute?nost, která zásadn? ovlivnila soužití našich kluk?. Z klidného a hodného Gag? se stal nemilosrdný agresivní vrahoun!

Zpo?átku to vypadalo jako neviná hra. Ale pak to p?išlo - Ú.Z.Ú.!

pokračování článku »

CACIB Praha - podzim 2007

18.11.2007 | reportáže z výstavy

Tuto výstavu jsme strávili v útrobách let?anského výstavišt?. P?es chlad v hale jsme si nakonec užili celkem prýma den, který jmse si ok?enili ješt? odpolední parti?kou karet a ve?erním posezením s dalšími p?áteli od RR v Chudob? :-)

Naše výsledky:

 • Dargo – CH Inyanga of Ka Ul Li’s Ridges – V - t?ída šampion?
 • Milošek - Askeron’s Miles Away – VD - otev?ená
 • Fík – JCH Bentley Maka Boma – V - t?ída otev?ená
 • Kaktus – Copyright reserved Nyathi – VN - t?ída dorostu

Milošek utrhl sv?tový rekord!!!

8.11.2007 | novinky

To se ješt? žádnému psovi na sv?t? nepoda?ilo. Práv? dnes jsou Miloškovi dva roky a p?itom je to po?ád malé dvoum?sí?ní št?n?!!!

Ale neboj se Milošku, náš termí?ák vyd?lává na úrocích 26,50,- K? ro?n?, takže za chvíli na ten moze?ek pro tebe budeme mít :-)))

Druhý z miliónu miliard, který je hned za prvním z miliónu miliard, dnes opravdu slaví dva roky :-)

Je to radost a pr?a s t?ma klukama být. Asi bychom za nic nem?nili. Tedy aspo? do doby, než by nám n?kdo nabídl Ferari Testa Rosa jako protiú?et! :-))))

TIME FLIES LIKE AN ARROW!! - Milošk?v p?íb?h ve fotografii :-)

pokračování článku »

« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »