CZ version česky EN version english
hlavní stránka kontakt login

inyanga

Za Št?chovickým pokladem

26.9.2010 | novinky

Dnes bylo po?así, že by psa nevyhnal (s použitím Na samot? u lesa - a ch?ije a ch?ije :-). Dokonce i m? p?esv?d?ilo pro tentokrát vynechat bicyglování. Stejn? je rozhašenej šaltr, což asi zap?í?inila Tereeez tím sedmihodinovým bahenným peklem. No však ona si to také zase sama sešteluje, když už m? do toho vytáhla. Každopádn? je to domluvené a mazlik k ní jde na lé?ení :-)

 

Fragment Št?chovické vodní nádrže

 

 

pokračování článku »

Cacib Tulln 25.9.2010

25.9.2010 | reportáže z výstavy

Tak zas po ?ase n?jakou výstavní aktualizaci, ne? :-)

Do Tullnu jsme vyrazili já s B?tkou a Bab? nakonec v pátek. V noci jsme si pak ud?lali jednu krátkou mezizastávku v Židlochovicích u mé Drahé. Vše jsme nechali na nich, nebo? pro páte?ní ve?er jsme byli homeless, foodless and drinkless :-) Potkali jsme se tam ješt? s Permoní?kama a postaráno o nás nakonec bylo ve všech less sm?rech :-)

Na míst? již byli další ?leni po?etné ?eské výpravy - Kamila, Petra, Na?a, Kristýna, holky Adamovic a nevím kdo ješt?. Kdo byl v Brn? netuším, když v Tullnu byli skoro jenom samí ?eši. Asi Rakušáci :-)

Já m?l na výstav? tentokrát t?i sv??ence. Einsteina, který pot?ebuje ješt? trénovat jako prase drbání :-), Arashka a ?elzynu. Da?ilo se velmi p?kn?, jen finesy nám mali?ko utíkaly :-)

 

  • Arash - V2 Res. CACA - Šampion?
  • Einstein - V3 - Mladých
  • ?elzyna  - V2 Res. CACA  - Mezit?ída.

Orlík 2010

6.9.2010 | reportáže z výstavy

Dv? tradi?ní výstavy ?KRR konané op?t na území Hotelu resort Orlík ve dnech 4. a 5.9.2010.

pokračování článku »

Mladý "d?dek" rychlob?žec dnes slaví sedmé narozeniny

12.7.2010 | novinky

Dnes, 12.7. 2010, je to p?esn? 7 let, co p?išel na sv?t NEJVÍC NEJLEPŠÍ tvor na sv?t?. DARGO!

Uli, here are my never ending thanks again and again and again .......... and again for having HIM! He's just the best one ever, which I am tellilng you every single year and I will continue doing that until the end of my life, which you know for more then well! :-) There will never ever be anything better then him! :-)

MýmuDudu p?eji minimáln? dalších 7 let, po které bude m? i Milušku rozradost?ovat svou p?ítomností. Soužití s MujDudu je to nejlepší, co m? v život? potkalo. Stejné je to i s Miluškou, ale Dudu je Dudu, to dá rozum :-)

Dargo si k narozeninám p?eje jediné, ?ím jsem si jistý, a co mu bohužel nedokáži splnit. Aby nebylo takové vedro :-) Po v?erejším návratu z famózní dovolené je oboum hošík?m v rozpálené Praze parádní horko a na o?ích (a vyplazeném jazyku :-) je jim vid?t, že by rádi jinam. V ?emž se s nimi fajnov? shoduji :-) I když v roce, kdy se MujDudu narodil a jezdili jsme ho, coby prt? navšt?vovat k Ulrice, byla výhe? snad ješt? v?tší. No nicmén? si nezvykl a te? se chladí na dlažb? a funí jak sentinel a Miluška mu sekunduje :-)

Luv my fellas!!! Having sooo much fun and great time with 'em!!! :-)))

Off toppic not for everyone: MujDudu, I'll try and trusht you! I wanna kish you, but I have to go to be able to do more then kish you! And I mish you! :-))))))))))))

Velikonoce - Nebo p?esn?ji "Veliké Noce" :-)

11.4.2010 | novinky

Na Velikono?ní víkend jsem m?l hned n?kolik plán?, které se k?ížily. Všechny byly více než lákavé a nebylo lautr v?bec jednoduché se rozhodnout, co podniknout. Vlastn? hlavn? se vše odehrávalo mezi t?emi st?žejními.

1) P?ed necelým m?sícem u m? strávily víkend Ka?a s Hankou. Dokonce se mi poda?ilo za nimi v sobotu v noci p?ijet a od té doby v našem dom? na nást?nce visí cedulka, že by bylo fajn, kdyby spolubydlící dodržovali no?ní klid a nepoušt?li hlasitou hudbu do ranních hodin :-)))) Tehdy jsme se s Ka?ou v návalu euforie domluvili, že na Velikonoce zajedu za nimi do Ostravy. What a fucki'n great idea!

2) Jiný plán jsem nem?l do doby, než m? kamarád z práce za?al tahat na raft. Ano, správn?, na raft. Jejich parti?ka jezdí už necelých patnáct let každé Velikonoce na raft a to za jakéhokoliv po?así. Vzhledem k tradici a skute?nosti, že se jedná o ryze pánskou jízdu, si jist? dovedete p?edstavit, jak velké lákadlo to bylo. Od té doby jsem byl na výrazných vážkách. What a fucki'n great idea!

3) A ejhle, p?išla mi od Kamily pozvánka na zábavu ve K?enku na velikono?ní sobotu. Tam bývají ty nejlepší vesnické zábavy a "plesy", jaké jsem kdy m?l možnost vid?t. Kdo nezažil, nem?že pochopit :-) What a fucki'n great idea!

A co te?? Babo ra?. Byl jsem z toho všeho zmaten jako Goro p?ed Tokiem!

No nakonec všechno roz?ísl Turby, jenž do toho vstoupil s nabídkou, která se neodmítá. Sehnal rošt?nku na focení na velikono?ní sobotu, ?ímž bylo rozhodnuto. Trénovat svícení a cvakání fotoaparátem jsem si prost? nemohl nechat ujít p?eze všechny ostatní superlákavé plány.

Takže došlo k monstrózní kombinaci, ze které bohužel vypadl jen velelákavý raftový výlet po ?ece ?eské. Co mám informace, všichni p?ežili, i když to bylo jen tak tak :-)))

V pátek ve?er jsem tedy vyrazil "na chalupu" do D?ís. Lehce jsem pošteloval a pro?istil Honýkovi bycigl, psalo se p? desáté a já navrhl Turbymu jít navštívit Kótu na jedno, bo jsem tam ješt? nebyl (Kóta 77, nová D?ísecká hosp?dka). Ve dv? jsme byli na kutích jak na koni.

V sobotu v osm ráno vstáva?ka, pak dorazila rošt?nka, celý den se cvakalo (Turby už má fotky hotové, já je dám do kupy až m? lehce vyškolí ve Photoshopu :-), Pak jsem se vypravil na svou dávku byciglování a ve?er došlo na bod 3). Tentokrát to bylo ve K?enku o mali?ko mén? živé než jindy, takže jsem se do pelíšku dostal už n?kdy mezi ?tvrtou a pátou :-)

V ned?li jsem se vysekal z pelechu už v jedenáct! Trvalo jen patnáct minut, než jsem si vzpom?l na své jméno a poznal sv?j druhý domov :-) Ve dvanáct jsem vyrazil sm?r Svitavy, aby se kluci mali?ko prob?hli na coursingu. Dorazil jsem ve dv? a tra? se akorát balila. No nic! Po?así parádní, tak jsem aspo? pár hodin posed?l na slunku v jarní nálad? se skv?lou starou parti?kou! Ka?a naložila Hanku, já Permoní?ka a valili jsme sm?r Ova. Stodolní už ?ekala jen na nás :-))))) U Wolf? doma prob?hly nutné p?ípravy - vany, Tulamorky, Lemondy, pifka! :-) Po?kali jsme až dorazí Sylvinka a Petra. Euforicky nalad?ná parti?ka byla ready vyrazit vst?íc novým zážitk?m. Do you know who I am? Prošli jsme Stodolní tam .... a pak zpátky. Tu hle ... je zas-ráno ... :-) Stodolní sice v ned?li není nejživ?jší, navíc o Velikonocích , kdy jsou všichni pry?, ale nám to náladu ze spole?ného setkání a výletu nemohlo zkazit :-) No, ale o n?které zážitky ze Stodolní noci Vás prost? nemohu p?ipravit!!! Takže ... za?alo to asi takhle ... Oups! Sorry! Censored! A pak jsme všichni hromadn? usnuli :-)))) Fo?áky jsme kvulivá krádežím odmítli brát a domluvilo se, že telefony také necháme doma. V pr?b?hu ve?era ale vyplynulo na povrch, že po domluv? jsem nechal telefon doma jen já a Ka?a :-))), takže našt?stí vznikla n?jaká ta dokumentace, která vypovídá za vše a m?žete jí vid?t v galerii od Hanky zde :-) Byl to prost? Top Gun barevný ve?írek :-)))

V pond?lí jsem se probral v jedenáct ráno. Pak jsem se ve dv? probudil a pomali?ku jsem za?al usuzovat, že bude bezpe?n?jší odjet až v úterý!

Prost? letošní Velikonoce nebyly promarn?ným ?asem. Ak?ní byly až dost :-) Na pomlázku a vejce jsem si sice ve st?edu trochu vzpom?l, ale asi je to p?ežitek :-)))))

Ve ?tvrtek už mi pomalu za?ínalo být únosn? :-)))

 

More news on this page still to cum! :-)

STAY TUNED!!! :-)))

Milošek bude mít svá první št??átka!!!

1.4.2010 | novinky

I pro Miloškovu mladou nev?stu to bude první vrh. Snad se tedy dv?ma "nová?k?m" bude da?it :-)

P?ekrásná psí sle?na pochází z tradi?ní a v?hlasné chovatelské stanice a je nep?íbuzná jak na Miloška, tak na drtivou v?tšinu st?edoevropských a severských odchov?. Mísí se v ní africká s jihoevropskou linií, kterých zde není p?íliš mnoho. Vý?et jejích pracovních, sportovních a výstavních úsp?ch? zde nebudu vypisovat, nebo? bych nerad zdvounásoboval délku zprávy.

Od tohoto spojení o?ekáváme p?edevším upevn?ní funk?nosti kostry, povahového charakteru Rhodéského ridgebacka a tolik chyb?jící lehkosti a elegance.


S chovatelkou jsme se dohodli, že konkrétní údaje zve?ejníme t?sn? po krytí, na které by m?la "nev?sta" p?ilet?t podle všeho zhruba na p?elomu kv?tna a ?ervna.

Pro tento vrh p?ipravujeme samostatné webové stránky, které v?as zve?ejníme a kde bude možné do?íst se veškerých informací o vrhu, o rodi?ích i o detailn? prostudovaných p?edcích obou partner? ve všech dostupných zdravotních i povahových ohledech. Informace budou publikovány ve t?ech jazycích. ?esky, anglicky a v rodném jazyce chovatelky.

V p?ípad? zájmu o št?n? po Miloškovi, nebo jen o více informací, napište a za?adíme vás s chovatelkou na List of interest. Pak se všechny informace o plánovaném spojení dozvíte d?íve, než budou oficiáln? spušt?ny stránky vrhu a detailní informace o n?m.

Další návšt?va Dargomyší

20.12.2009 | 7. vrh : Matka - Bonnie z Korycansk

Dnes prob?hla další návšt?va Dargových myši?ek v Korycanech. Od ?tvrtka sice povyrostli, ale na fotkách vypadají stále stejn? :-) No i tak se koukn?te na malé obrazové zpravodajství :-) klik na fotku.

První fotky malých Dargoušat

17.12.2009 | 7. vrh : Matka - Bonnie z Korycansk

Po kliknutí na fotku se Vám zobrazí fotogalerie s n?kolika fotkami z prvního dne života št??at.

DuDuMiMi na cest?!!!!!

16.12.2009 | 7. vrh : Matka - Bonnie z Korycansk

......dnes ráno za?ala Bonnie rodit....p?edevším tímto smekáme nad odhadem Jirky, který op?t na den p?esn? p?edpov?d?l, kdy k této události dojde....

Te? jen doufat, zda tatínek bude mít ke svým sedmým potomk?m v?tší zodpov?dnost, než k p?edchozím :o).

Více informací o Í?kovém vrhu na stránkách naší "rodinné" chovatelské stanice www.moboca.eu

Aktuální fotogalerie z porodu made by Korycany.

Aktuální informace o probíhajícím porodu Dargových "d?tí" níže v ?lánku.

 

pokračování článku »

CAC + CACIB Friedrichshafen 14. - 15.11.2009

15.11.2009 | reportáže z výstavy

O tomto víkendu se konala dvouvýstava (CAC + CACIB) na b?ehu Bodanského jezera v n?meckém m?st? vzducholodí Friedrichshafenu. Do "Zeppelinova" vyrazila p?ti?lená výprava v následujícím složení: Moje "mali?kost" :-), Ježkovci, Honýk a Marta.

Výstavy posuzovali manželé Schickerovi, kte?í také rozhodovali v zá?í klubovku ?KRR na Orlíku. V sobotu psy posuzovala paní Gisa Schicker a v ned?li její manžel Walter Schicker.

Výlet p?kný, ve?e?e vynikající, ve?írek ve dvou s Honýkem na baru plodný :-) a výsledky stály také za to. Už se t?ším na repete v Kasselu :-)


Výsledky sobota - CACIB výstava:

  • Arašíd - Arash sol E'Ilama - Mezit?ída - V2 Res CAC
  • Gert - Ozrhode Austrailan Idol - Otev?ená - V1 CAC, CACIB

Výsledky ned?le - CAC výstava:

  • Arašíd - Arash sol E'Ilama - Mezit?ída - V1 CAC
  • Gert - Ozrhode Austrailan Idol - Otev?ená - V

Arašíd - Arash Sol E'ilama
Gert - Ozrhode Australian idol
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »