CZ version česky EN version english
hlavní stránka kontakt login

inyanga

Dargo nejrychlejším psem II. C & A

20.5.2009 | novinky

Po prvním letošním C & A Dargo op?t potvrdil roli jednoho z favorit? na Supermastera Coursingu a zárove? i na celkového Supermastera sezóny v sou?tu Coursingu a Agilit.

pokračování článku »

17. Klubová výstava ?KRR - Hustope?e

17.5.2009 | reportáže z výstavy

Vyhráli jsme s Arašídem prestižní Klubovou výstavu ?KRR ze t?ídy mladých!

BOB, CAJC, Klubový vít?z mladých, JCH Arash Sol E'ilama

pokračování článku »

CACIB ?eské bud?jovice a CACIB Praha jaro 2009

2.5.2009 | reportáže z výstavy

BIG 2, 2X BOB, 2X CACIB, 2X CAC, Res. CAC, CAJC + JCH CZ

To jsou naše handlerské bilance z posledních dvou výstav. Tedy respektive v p?evážné v?tšin? jsou to výsledky Marty. Ale p?kn? popo?ádku.

CACIB ?eské bud?jovice
Do Bud?jovic se vypravila Marta beze mne, nebo? majitelé mých sv??enc? jaksi zapomn?li výstavu p?ihlásit :-) Mohl jsem tedy alespo? jet s klukama užít slunný víkend na chaloupce. Marta vystavovala Gerta a Feebee. Šlo jim to báje?n?. Gert byl poprvé v mezit?íd? a hned ve své kategorii zvít?zil. Stal se nejhez?ím psem výstavy s ocen?ním ?ekatele Interšampiona CACIB a vše dovršil získáním titulu BOB, tedy nejlepší z plemene. Feebee v nabité t?íd? s Martou získala Res. CAC a znovu prokázala, že se v kruhu neztratí.

Výsledky

 • Gert - Ozrhode Australian Idol - Mezit?ída - V1 CAC, CACIB, BOB
 • Feebee - Feebee z Korycanských skal - Mezit?ída - V2 Res. CAC
Posuzoval Otakar Vondrouš.

CACIB Praha

Na mezinárodní výstav? v Praze jsme m?li s Martou hned 7 ridgeback? k vystavování. Marta dva psy a dv? feny, já o jednu fenu mén?. Da?ilo se rovn?ž skv?le. Marta vystavovala Kaktuse, se kterým vyhrála t?ídu šampion?, CACIB, BOB a v záv?re?kách t?sn? druhé místo s ocen?ním BIG 2. Já m?l zase fantastický úsp?ch s krásným mla?ochem Arašídem. Získali jsme CAJC a zárove? titul Junioršampion ?eské republiky. Dráha za tímto titulem nebyla v?bec jednoduchá. Vždy? p?i každé naší ú?asti ve t?íd? mladých byla konkurence ps? v rozmezí 10 - 18 ps?. Titul JCH jsme získali b?hem 4 výstav, kdy na první v Brn? byl Arašíd ocen?n V4 a dále pak získal 3x po sob? CAJC. Nejd?íve na druhé brn?nské mezinárodce, pak na národní výstav? v Ostrav? a posledního nyní v sobotu na mezinárodce v Praze. Kamila nám doporu?ovala ud?lat malou statistiku jaké tituly už jsme kterým ps?m získali. Mno možná by to byla zajímavá ?ísla :-)

Výsledky Marta:

 • Gert - Ozrhode Australian Idol - Mezit?ída - V4
 • Kaktus - Copyright Reserved Nyathi - Šampion? - V1 CAC, CACIB, BOB, BIG 2
 • Haidie - Haidie z Korycanských skal - Mladých - V
 • Feebee - Feebee z Korycanských skal - Mezit?ída - V

Výsledky Maarosh:

 • Arašíd - Arash Sol E'Ilama - Mladých - V1 CAJC
 • Fík - Bentley MAKABOMA - Šampion? - V3
 • Jessy - Caccenka MAKABOMA - Mezit?ída - VD

Posuzovala Stanislava Janická

Na záv?r gratulujeme rodin? Ježkovic k narození malé Jasmínky - postarali jste se nám o parádní zpest?ení výstavního dne :o)

Fotky zatím nemáme. Snad se k ?njakým dostaneme :-) ?t?te také další reportáže ve ?láncích níže.

 

Dargo Masterem I. C & A Luková

1.5.2009 | novinky

 Když se Dargovi loni pot?etí v ?ad? poda?ilo vyhrát nejrychlejšícho psa sezóny, ?íkali jsme si, že to byl vrchol a v další sezón? bude pat?it, velmi obrazn? ?e?eno, do starého železa a p?enechá sv?j tr?n mladším. P?esv?d?il nás, že to jen tak nenechá, když v pátek 1.5. znovu p?edvedl jak svou rychlost, tak zkušenosti a stal se nejrychlejším psem a Masterem coursingu. Dargo byl rovn?ž p?ihlášen do sout?že agilit a i v této hopskokové disciplín? ukázal, co v n?m je. Fantasticky veden a motivován Martou si Dudu "vyskákal" ?tvrté místo z devatenácti p?ihlášených. Pro nás výsledek více než vynikající. Jak velkým a p?íjemným p?ekvapením pro nás bylo, že se díky sou?tu po?adí obou disciplín stal Masterem I. C & A Luková. Tento titul si vyb?hal i p?i posledním lo?ském závod? ve Svojanov? a stal se tak jedním z velmi mála ps?, kte?í se dokázali stát Masterem celého dne 2x v ?ad? za sebou. Držíme tedy našemu matadorovi palce do dalších letošních sout?ží, když už nás tak p?íjemn? p?ekvapil svou neslábnoucí energií :-)

Milošek nás, a nejen nás, také p?esv?d?il, že jeho zimnní výsledek, kdy se stal nejrychlejším psem ridgebackem, nebyl náhodný. V celkovém po?adí páte?ního coursingu zaujal druhé místo hned za Dargem. V prvním kole m?l dokonce o trochu rychlejší ?as než Dargo. Kdo by to do našeho mazlínka byl ?ekl? Asi je to tím, jak je hubený a lehký, což mu napomáhá k rychlejšímu b?hu. Do agilit jsme ho nehlásili, skokan on velký zrovna není :-)

A aby toho nebylo málo, tak coursing fen vyhrála Dargova dcera Bella Mia MAKABOMA.

Další Dargova super rychlá dcera Fame z Korycanských skal se po prvním skv?lém kole rozhodla druhé bojkotovat :-) Škoda p?eškoda, nebo? celou zimní sezónu prokazovala, jak vynikající b?žec je. Už te? se však t?šíme na další závod, kde to Fame dozajista bude mnoha svým soupe??m a soupe?kám nakládat! :-)

 Milo a Dargo se svými trofejemi

pokračování článku »

Milošek je zdravý jako ?ípa!

30.4.2009 | novinky

Tedy alespo? po t?lesné stránce. S tou duševní ?ástí je to porát stejné :-)

 V rámci prevence jsme nechali ud?lat Miloškovi kompletní krevní testy. Celkovou hematologii, biochemii a testy štítné žlázy. Veškeré krevní hodnoty jsou v normálu.

Kontrolovat Darga nebyl d?vod a navíc ten je kontrolován v posledních letech alespo? jednou ro?n? p?i darování krve.

NVP Ostrava, CACIB Wieselburg - 4.4.2009

5.4.2009 | reportáže z výstavy

Dopln?no o fotky

V1 CAJC, V1 CAC, Národní vít?z

Taková byla naše bilance na národní výstav? v Ostrav?.

Na tuto výstavu jsem vyrazil se svými sv??enci Arašídem a Borou (dalmatin). Výlet parádní, oko?en?ný skv?lými výsledky, cesta bez problém?, po?así skoro až letní, takže tém?? samé klady. Jediný mínus byl organiza?ní, nebo? výstavišt? je mali?ké. Jeden se tam i se psem tísní v davu jak na n?jaké demonstraci odborá??, z venkovních kruh? jsem m?l pocit, že vystavujeme na staveništi a kone?n? plot kolem výstavních prostor mi p?ipomínal doby dávno minulé :-)

Arašíd se vystavoval parádn? a v nelehké konkurenci deseti ps? jsme vybojovali dalšího CAJCE, takže mu už chybí jen jeden do titulu JCH ?R. S Borou jsme spole?n? vyb?hali V1 CAC ve t?íd? otev?ené a navíc jsme p?idali ješt? Národního vít?ze.

Marta cestovala Honzou a Gertem do rakouského Wieselburgu kde získali známku VD1.

Naše výsledky:

 • Arašíd - Arash Sol E'ilama - Mladých - V1 CAJC
 • Bora - Brittania ve Znamení draka - -Otev?ená - V1 CAC, Národní vít?z
 • Gert - Ozrhode Australian Idol - Mladých - VD1

Arašíd - V1 CAJC

Další fotky níže v ?lánku.

pokračování článku »

CACIB Graz, CACIB Mnichov

11.3.2009 | reportáže z výstavy

V sobotu 7.3.2009 jsme se vydali s Martou oba za našimi handlerskými povinnostmi. Ona do rakouského Grazu s Gertem a já do n?meckého Mnichova s Arašídem.

Já (Mároš) d?kuji hlavní S?úartce B?tce a prvnímu pilotovi Michalovi za cestovní sva?inky a uvítací drink p?vodem ze západo?eské metropole se slovy Welcome on board :-)

Já (Marta) d?kuji pilotovi Honýkovi za poznání okolí Vídn?, pob?eží Dunaje a místních p?ívoz?...nebýt Jitky nikdy bych tato krásná místa nespat?ila :o)

Naše výsledky

 • Gert - Ozrhode Australian Idol - V1 Jugendbester - Mladých
 • Arašíd - Arash Sol E'ilama - V3 - Mladých

Jsme s Martou "slavní"! :-)

26.2.2009 | novinky

Shodou okolností jsme se v jeden den dov?d?li, že jsme zv??n?ni ve dvou r?zných médiích. M? je možno zahlédnout ve videu na hobby stránkách idnes.cz a Marta je zv??n?na u ?lánku v?novanému Šampionu šapmion? 2008 v ?asopisu Pes p?ítel ?lov?ka (3/2009) - viz fotokopie níže.

 

Dargova dcera Febee je nula!!!

24.2.2009 | novinky

Eh, ... tedy ... ne nula, ale NULOVÁ!!! :-)

Dnes dorazily výsledky rentgenologického vyšet?ení dcerušky Darga a Boniny Febee z Korycanských skal a oba lokty i ob? ky?le má ?isté!!!

Gratulujeme a brzy to n?kde oslavíme. T?eba bowlingem? Jestli se ho Jirka do té doby nau?í ... :-))))

Valentýnský coursing RR sportu - Svitavy 14.2.2009

16.2.2009 | novinky

Milošek nejrychlejší ridgeback pes. B?žel jako b?h, Dargo byl jen jeho stínem :-)

pokračování článku »

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »