CZ version česky EN version english
hlavní stránka kontakt login

inyanga

Milošek je speciální vít?z :-)

11.5.2008 | reportáže z výstavy

CAC, Vít?z speciální výstavy

Toto dokázala Marta s MIloškem na Speciální výstav? klubu KCHRR konané v Žeb?tín? u Brna.

Je to jedna z nejv?tších Miloškových dosavadních výher a také si jí náležit? vážíme!

Za toto ocen?ní samoz?ejm? pat?í velký dík rozhod?í, paní Monice Tušanové!

Miošek s handlerkou Martou a rozhod?í Monikou Tušanovou

Miloška jsme p?ihlásili jen na n?d?li na Speciální výstavu, ale Marta m?la handlerské povinnosti i v sobotu na Klubové výstav?. Ješt? vystavovala Gerta a Beiru. S Gertem vybojovala v sobotu na klubovce VN2 (Herian) a v ned?li VN1 (Tušanová). Jen tak dál, máte stoupající tendenci!!! :-) S Beiruškou vyb?hala V3 v sobotu (Tušanová) a v ned?li V4 (Herian).

Super job od Marty na obou, Klubové i Speciální, výstavách zaslouží uznání!

No a ani já jsem nezahálel a v?noval se o víkendu handlingu. Jen o n?kolik set kilometr? dál, ve východon?meckém Eisenachu, kde se konala dvouvýstava n?meckého klubu RRCD. V sobotu posuzoval pan Roland Sporr, specialista na plemeno z Rakouska. V ned?li pak all round rozhod?í a sou?asný p?edseda FCI, legendární, všem dob?e ?i nechvaln? známý, Hans Muller ze Švýcarska.

V sobotu jsem s Kaktusem získal ve t?íd? mladých V2 - Res Jugend CAC RRCD a s Fí?kem Velmi dobrou v našláplé t?íd? šampion? (Sporr). V ned?li jsme pak s mla?ochem dostali V1 Jugend CAC RRCD, Beste Junghund a s Fí?kem jsme se tentokrát v šampónech neztratili a dostali jsme V3 (Muller).

Kaktus si tímto dod?lal Junioršampionát t?etí zem? a ?tvrtý, Slovenský, má zatím rozjetý jedním CAJCEM.

A k tomu všemu bylo po celou dobu báje?né po?así. Prost? nyní na Všech frontách úsp?šný a p?estože velmi náro?ný, tak nádherný prodloužený víkend :-)

Velké coursingové vít?zství v Lukové

11.5.2008 | novinky

Po dvou letech jsme nechali Miloška sout?žit v coursingu v Lukové a rovnou jsme dosáhli na vít?zství. Naší nejv?tší coursingovou výhrou bylo, že náš Mijošku nebyl poslední!!! :-) I když je to samosebou s nadsázkou. Milošek sice není tak rychlý jako Dargo, ale b?žec je to také skv?lý a hlavn? je to náruživý milovník štvaní um?lé návnady :-)

Dargo ani letos nezklamal a drží si fazónu vrcholového coursingového závodníka. Sezónu 2008 na zahajujícím Lukovském coursingu odstartoval druhým místem. T?šíme se do dalších boj?. Hlavn? proto, že Dargo b?há neskonale rád a my jezdíme neskonale rádi do Lukové!!! :-)

Dargo stvrdil své b?žecké p?ednosti ješt? v sobotu t?etím místem ve sprintu do vrchu, který po?ádal Coursing klub Brno.

Více fotek z Lukové je v galerii. Jsou tam i p?edáva?ky, tak pokud chcete fotku svých ps? pro své použití, tak si je stáhn?te a p?i zve?ejn?ní u fotky uve?te autora - MAAROSH. Fotky jsou chrán?ny autorským zákonem a jejich zneužití (neuvedení autora) se podle n?ho trestá! Díky :-)

Hledá se nový domov

6.5.2008 | novinky

Hledáme nový domov pro dvouletou nestandardní fenku Afru z vrhu našeho Darga a Eshe od K?emence

Více informací v?etn? fotek a kontaktu najdete na stránkách ?KRR

CAC Bánská Bystrica

4.5.2008 | reportáže z výstavy

Na výstavu do Bánské jsme p?ihlásili jen Miloška a Marta s ním splnila co jsme pot?ebovali.

Milošek získal další slovenský CAC.

Do získání Slovenského šampiona mu už tedy chybí jen jeden CAC nebo Res. CAC!

Dále s námi byl ješt? Kaktus a Rain, kte?í si odnesli z t?ídy mladých V4, respektive V2!

Malý soukromý coursing

2.5.2008 | fotostories

Poslední dubnovou ned?li jsme si užili báje?ný soukromý coursing. Po?ádali ho Kynclovi p?i p?íležitosti srazu svých št??at a b?halo se v Borové na louce u Ehrenbergerových. B?halo se jen tak a b?halo se hodn?. Všichni psi si na trati úžasn? za?ádili, bylo nachystáno báje?né ob?erstvení a ješt? se skv?le p?ed sezónou otestoval navjiják RR Sportu. Nutno p?iznat, že byl ve vynikající kondici :-) Nádherný slune?ný den už jen dokresloval p?íjemnou atmosféru pohodového dne.

Samosebou jsme po?ídili spoutu fotek. Prohlédnout si je m?žete v galerii

Vnou?ata v Korycanech a v Libami

26.4.2008 | Dargova Vnoučata

Dva Dargovi potomci, Bazzi a Fí?ek, dali Dargovi první vnou?átka a shodou okolností je mají ve stejný termí. Fí?kova št??ata jsou z Korycanských skal a maminka je Bonnie. Bazzinka má št??ata s Keonem v CHS Libami.

Na oboje jsme se byli  v tomto týdnu podívat a k naší radosti musíme uznat, že oboje št??ata jsou velmi vyda?ená. Už se tuze t?šíme jací z nich budou krasavci až vyrostou!

Oboje prcky m?žete vid?t v galerii. 

Gag?, Mijošku a duo handler na chaloupce

21.4.2008 | fotostories

Koho by bavilo d?lat porát jen reportáže z výstav a handlování. Kort když je to za nehorázný prachy! :-) Po ?eskobud?jovické výstav? jsme dokon?ili víkend na chaloupce, takže máme alespo? pár jiných fotek.

pokračování článku »

CACIB ?eské Bud?jovice 19.4.2008

19.4.2008 | reportáže z výstavy

Dargo dnes vyhrál svého prvního CACe ze t?ídy Šampion?. Milošek v nabité otev?ené t?íd? získal výbornou se ?tvrtým po?adím. Klidn? by si to však mohli prohodit, nebo? pro Miloška by to byl poslední CAC do zisku titulu Šampióna ?R :-)


Co všechno jsme ud?lali?

Junioršampion CZ, 2x CAC, Res. CACIB, 2x CAJC, Res. CAC, Výborná 3, Výborná, Velmi nad?jná 2

V tento den jsme m?li p?i vystavování co d?lat. Celkem jsme zvládli odhandlovat 8 ps?! Více se ?inila Marta, nebo? té ke ?ty?em plánovaným ps?m ne?ekan? p?ibyl ješt? premiérov? Kynclovic Parson russel terier Chico Tanenbruck. Toho dostala narychlo od Lindy Kynclové, která musela upalova na sout?ž v juniorhandlingu. Dále si s Martou odbyla premiéru p?enádherná Dargova dceruška Feebee z Korycanských skal, se kterou p?i její výstavní premié?e ud?lala t?etí místo a známku výbornou. Já jsem zas naopak po delší dob? dostal do rukou Beiru - Beira fabayo african dream. Pracovalo se mi s ní op?t dob?e a vít?zství v mezit?íd? nám uteklo o pov?stný vlásek a skon?ili jsme na druhém míst? s rezervním CACEM

Fí?ek s Kaktusem v kruhu báje?ní!. I když Kaktusovi seslal pánb? shora pár kapek vláhy. P?estože ho tím moc neoslovil, vedl si Kaktus parádn? a dod?lal si titul Junioršampion CZ takovým zp?sobem, že na ?eské výstav? doposud ve t?íd? mladých nedostal nic jiného než CAJC (Dopln?no - tady jsem necht?n? trochu kecal. Zapom?l jsem na Olomouc. Tak aspo? mohu ?íct, že doposavad na Mezinárodní ?eské výstav? nedsotal nic jiného než CAJCE :-)) Fí?ek byl vybírán v otev?ené do stále užšího a užšího výb?ru až skon?il ve výb?ru nejužším a o jednu pozici mu uteklo bodované po?adí :-)

Samosebou s námi nechyb?la ani Petra s Rain. Po minulém týdnu jsme jsme zažili dejavu. Dostaly totiž také CAJCE takže jsme spole?n? po týdnu zase b?hali o BOBA :-)

Kdo co?

 • Milošek - Askeron’s Miles Away – V4 - otev?ená
 • Dargo - Inyanga of Ka Ul Li's Ridges - V1 CAC- Šampion?
 • Fík – JCH Bentley Maka Boma – V - t?ída otev?ená
 • Kaktus – Copyright reserved Nyathi – V1 Jugendbester, Junioršampoion ?R
 • Gert - Australian Ozrhode Idol - VN2 - Št??at
 • Feebee - Feebee z Korycnaských skal - V3 - Mladých
 • Beira - Beira Fabayo African dream - V2 Res. CAC - Mezit?ída
 • Chico - Chico Tanenbruk (Parson Russel teriér) - V1 CAC, Res. CACIB - Otev?ená

pokračování článku »

Jaroden

13.4.2008 | fotostories

Kone?n? zas bylo trochu JARA!!! Tentokrát jsme si ho užili ješt? s Dargovým bratránkem Banánem, Cirilkou a Gertem. Pár fotek v galerii

CACIB Wieselburg a CAC Ostrava - 12.4.2008

13.4.2008 | reportáže z výstavy

Upgradováno o fotky Fíka a Gerta

Tento víkend jsme se rozd?lili. Marta jela do Ostravy vystavovat Fíka a Gerta a Já jel s našimi hochy a Kaktusem do rakouského Wieselburgu. Naši kluci sice nezískali žádná zásadní ocen?ní, ale v kruhu jsem s nimi p?kn? dlouho nebyl, takže jsem si to te? náležit? užíval a moc m? to bavilo. Aby taky ne, když jsou tak parádn? p?ipraveni od Marty!! :-)

Pán elegán Milošek

Ale úsp?chy sbírali ostatní. Fík v Ostrav? posledním CACem splnil podmínky pro ?eského Šampióna ?ímž se stal prvním Dargovým potomkem s tímto ocen?ním. Dargo tím pádem získal titul Champion de reproduttori. Kaktus si dod?lal Junioršampiona Rakouska, jeho ségra Rainie taky získala V1 Jugendbester a Gert se stal v bejbinkách nejlepším št?n?tem ale hlavn? se s Martou super p?edvád?l. Však také dostali od paní rozhod?í do posudku záznam o profesionálním p?edvedení. No taky co jiného, když Marta je profík, že? :-)

Podívejte se na vý?et všeho co jsme v?era na obou výstavách získali. Málo toho tentokrát opravdu nebylo :-)

Šampion ?R, Junioršampion At, Champion de reproduttori, V1 CAC, V1 Jugendbester (2x), V4, VD 4 a VN 1.

Výsledky všech kluk?:

 • Milošek - Askeron’s Miles Away – V4 - otev?ená
 • Dargo - Inyanga of Ka Ul Li's Ridges - VD4 - Šampion?
 • Fík – JCH Bentley Maka Boma – V1 CAC - t?ída otev?ená
 • Kaktus – Copyright reserved Nyathi – V1 Jugendbester, Junior BIG 1
 • Gert - Australian Ozrhode Idol - VN1 - Št??at

pokračování článku »

« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »