CZ version česky EN version english
hlavní stránka kontakt login

inyanga

novinky

RR-sport Summer camp 2011

10.7.2011 | novinky

Summer camp 2011

I letos jsem se nakonec na Summer camp vypravil, avšak okolnosti tomu tak cht?ly, že jsem nejel na celý týden, ale až od úterka 5.7.. Camp se konal v psím rekrea?ním areálu Brn?nka v Herolticích u Tišnova. Ten je pom?rn? velmi slušn? vybaven a chatky jsou dob?e situované kolem celého campu, takže nikomu nic neunikne. To se shledalo jako velikánské pozitivum, které všichni s povd?kem kvitovali. Organizace byla velmi dobrá. Všechno probíhalo v poklidu jak m?lo a dokonce mi sem tam i vybyl ?as na n?jaký ten cyklovýšlap ?i jinou aktivitu. Za organizaci pat?í skute?n? VELKÝ DÍK Šárce a Petrovi Bravencovým s Pepou Sehnalem. Jídlo bylo rovn?ž velmi dob?e zorganizované. I když se do daného systému stravování rýpalo a utahovali jsme si z n?j, fungoval velmi dob?e a jídla se neprotahovala na p?l dne. M?lo to n?co do sebe. Jen škoda, že ve?er se tam nedalo koupit nic k jídlu. No ale to jsme obešli rychlým nálezem sádek ve vedlejší vsi a stali jsme se zákaznickými stálicemi na jejich pstruhových vodách :-)

pokračování článku »

Nový termín - Alfa a omega úsp?šného handlingu - výstavní seminá?

4.7.2011 | Kurzy vystavování

Zvu Vás na celodenní výstavní seminá? konaný 3.9. 2011 v sále Obecní hospody v K?enku (20 km od Prahy) pod záštitou ?eského klubu Rhodéských ridgeback? – dozvíte se vše, co o vystavování ps? pot?ebujete v?d?t, abyste maximalizovali Vaše šance na úsp?ch ve výstavním kruhu.


Vystavování ps? je sport a koní?ek a není to koní?ek zrovna levný. Vždy? jen p?ihláška psa stojí n?kolik set korun, na výstavu se musíte dopravit leckdy stovky kilometr?, zaplatíte parkovné, p?i vícedenní výstav? ješt? ubytování a rázem se náklady šplhají do nemalých tisíc?. Jedna výstava je celodenní martýrium a p?itom v kruhu strávíte jen pár minut, což je minimální prostor pro nabírání zkušeností. Získávání praxe a zlepšování se v handlingu cestou pokus omyl stojí nep?eberné množství ?asu a pen?z a p?i absenci kvalitní p?ípravy na sout?ž m?že bez nadsázky trvat i déle, než je výstavní kariéra psa. Praxi v kruhu Vám nikdo a nic nenahradí, ale znalosti a podstatné informace, které b?hem seminá?e získáte Vám pomohou vyvarovat se zbyte?ných opakujících se chyb, které mohou degradovat jak Váš výkon v kruhu, tak p?edevším psa.

V pr?b?hu seminá?e Vás zasv?tím do všech taj? handlingu, provedu Vás veškerou p?edvýstavní p?ípravou, nau?íte se handlerské techniky jak trénovat a p?edvád?t psa, vysv?tlím a p?edvedu strategie v kruhu, taktiku a „tajné zbran?“.

Bu?te chyt?ejší než ostatní, nau?te se být profesionály v kruhu. Absolvujte seminá? a nechte se provést tajemstvím úsp?šného handlingu od A do Z. 

Detailní informace o seminá?i jsou v pokra?ování ?lánku.

 

pokračování článku »

Handlerská pou? - pár výstavních aktualizací

10.5.2011 | reportáže z výstavy

V ?lánku je n?kolik výsledk? z letošních výstav, kterých jsem se ú?astnil s r?znými sv??enci. Lo?ský rok už dopl?ovat nebudu. M?l jsem na podzim, krom pár ú?astí, krátkou odpo?inkovou pauzu, díky níž jsem se letos vrhl do vystavování se správn? na?erpanou výstavní energií s parádním tahem na bránu :-)

pokračování článku »

Milošek dnes slaví svátek

25.1.2011 | novinky

Všechno nejlepší Miluško! Na oslavu dostal ku?ecí krky a vep?ová ouška.

Dargo samosebou taky :-)

První vlo?ky, první výstup na Sn?žku a první sauna - jednoduše vítání zimy

28.11.2010 | fotostories

Ladovská zimaaaa, za okny jeeee, a venku padá bílá nostalgieeeee .... :-)

Ve st?edu 24.11. m?j obli?ej pošlehalo pár prvních vlo?ek v Praze, na sobotu jsem naplánoval prvovýstup (m?j prvovýstup, bo jsem tam ješt? nebyl :-) na Sn?žku a k tomu jsem byl pozván na první letošní zimní saunování s parti?kou u naší krasoplavecké trenérky.

V sobotu jsme s hošíkama vstali ?asn? ráno, ud?lal jsem juicy omeletku ke snídani, zabalil sva?inky a tra?ovky, oblékl outdoor a vyrazili jsme sm?r Pec pod Sn?žkou. P?i dopoledním p?íjezdu sn?žilo a všude byly mraky, ale kousek za Pecí už byly na vrcholkách vid?t stopy slunce. Jestli ale vydrží než vystoupáme nahoru bylo ve hv?zdách. Nicmén? i pohledy zespoda nahoru stály za to v tom p?ekrásném zimním po?así.

Jako cestu nahoru jsem zvolil stezku Ob?ím dolem, což se ukázalo jako skv?lá volba. Pátého prosince se totiž vždy zavírá z d?vod? lavinového nebezpe?í, takže jsme letos m?li kliku, že jsme si jí mohli dát nahoru v plném sn?hu. A další výhodou bylo, že touto stezkou nešli v zásad? žádní lidé nahoru ani dolu. To na zpáte?ní cest?, kterou jsem vybral p?es R?žohorky, už bylo turist? o poznání více. 

Když jsme došli z Ob?í boudy na vrchol Sn?žky, byl tento zahalen temným mra?nem, který se ani mali?ko netvá?il, že by se chystal horu v dohledné dob? opustit. Nechali jsme si tedy cvaknout vrcholové foto a schystávali se k odchodu, když tu se b?hem patnácti vte?in rozestoupilo nebe a kleklo si na poraženou zem. Ty výhledy, které se náhle rozprost?ely p?ed našimy zraky, byly opravdu fascinující. Krkonoše prost? jsou krásné, notabene v tomto zimním po?así, které jim tak sluší. Mé srdce i o?i plesaly. Jedním slovem ná?ez :-)

Cesta  nahoru a dol? ?ítala cca 12 - 14 kilometr? a i se sva?inovýma a vrcholovýma zastávkama zabrala t?sn? pod p?t hodin. Miluška by si p?edstavil spíš teplý pelíšek, než se trmácet v tom mrazu na kopec a dol?, ale Dudu byl náramn? spokojenej. Celou dobu pobíhal dop?edu a zase se vracel a pohledem mi ?íkal: Po Kr?áku a Lhot? b?háš jak blázen, tak pro? se tady tak vle?eš, pání?ku?!? :-))) Takhle š?astného z výpravy jsem ho nevid?l už hodn? dlouho. Úpln? zá?il! To já ostatn? taky :-)

Po bezúhoném návratu jsem se doma jen p?epakoval a fr?el na zmi?ovanou letošní první sauni?ku, což byla úžasná te?ka za parádním dnem. Do kamínek jsme ládovali jedno poleno za druhým, za chvíli jsme m?li stove?ku a o ob?erstvení a refresh se staralo vychlazené víne?ko a ká? s ledovou vodou na chlazení rozpálených organizm? :-)

Lepší zahájení letošní zimy jsem si nemohl p?át!!! :-)

S fo?ákem jsem to tentokrát mali?ko laicky prohrál. Na objektivu zústalo pár drobných ne?istot, které jsem opomn?l ot?ít ?i ofouknout a na fotkách se projevily p?edevším na obrázcích cvakaných v protisv?tle. Ale neodpustil jsem si i tyto do galerie dát, protože atmosféru na vrcholu celkem vystihují, tak se ty fleky na nich prosím snažte nevid?t :-) K fotkám jsem tentokrát komentá?e ned?lal, hovo?í samy za sebe :-)

Galerie Sn?žka pod obrázkem

Výprava do Krušných hor

16.11.2010 | fotostories

Na uplynulý víkend byla naplánována výprava s naším šipkovým týmem Mendosinem do Krušných hor na chalupu pat?ící jednomu ze ?len?. Chaloupka se nachází ve vísce Lou?né (spadá pod Jind?ichovice), která byla založena již roku 1273, ale dnes je klasifikována jako chatová osada.

Celý víkend provázela bída, svrab a neštovice. Tedy ne nás, my si žili krásn?, ?ist? a jak jinak, než v hojnosti. Takové pocity ve m? vyvolává krušnohorské prost?edí. Samotné hory jsou krásné, skoro až nádherné zalesn?né kope?ky. Nicmén? celá krušnohorská oblast je strašliv? chudá, baráky i vesnice se rozpadají, nikde nic není. Je to tam opravdu nedobré. V lyža?ských oblastech to asi bude o n?co lepší, to neumím posoudit, bo to tam neznám, avšak "b?žné" krušnoho?í je opravdu od pohledu chudé jak kostelní myš :-(

 

Parti?ka na výprav?

pokračování článku »

Když si ridgebacka po?ídí .... kdekdo ...

11.11.2010 | novinky

I když vlastn? se to týká jakéhokoliv plemene naprosto stejn?. Problém je vždy identický. ?lov?k nezvládne výchovu psa, ud?lá z n?j "zabijáka" a pak se psem absolvuje "kurz" a o zcela základních a oby?ejných v?cech píše skoro jako o zázraku a má pot?ebu to publikovat v novinách. Notabene si po?ídí ?okla bez papír?. Toho se prost? nikdy nezbavíme :-)

Dnešní ?lánek zde.

Zopár výprav

9.11.2010 | fotostories

Aktualizace webu delší dobu p?íliš nestíhám, jak vidno, ale ?as od ?asu chytnu slinu a pošlu sem klidn? i n?kolik v?cí najednou, což nastalo práv? nyní - viz t?i aktualizace ve dvou dnech :-)))) Níže je tedy lehký fotonást?el zprost?edující Vám (a p?ipomínající mn?) mých n?kolik r?znorodých výprav za poslední týdny.
1.  Koko?ínsko s Honýkem a Bab?

Miluška v sev?ení skalisek :-)

pokračování článku »

Miluška dnes slaví páté narozeniny

8.11.2010 | novinky

Ani letos není nikdo, kdo by Miluškovo narozeninové video aktualizoval, takže znovu p?ikládám verzi z jeho t?etích narozenin :-) Stále má cca 70 MB a ke stažení je zde :-)

P?eji Miluši vše jen to nej nej a krom všeho nej nej jako návdavkem trošku toho sebev?domí navíc - už máš na to v?k, chlap?e :-)

Je to chvili?ka, co jsem ho p?ivezl a te? už je to p?tileté št?n? ... To je v pytli jak ten ?as letí, že?

Až se n?kdy divím, co je to za sílu, jak moc ty kluky miluju! Jsou to moji pokladi a oba jsou na sv?t? nejvíc, i když jsou jeden za osmnáct a druhej bez dvou za dvacet :-)

Adrenaline outdoor trek - back to the nature - adventure - tramp trampu p?ítelem - ?undr

7.11.2010 | novinky

Z p?dy jsem snesl a lehce oprášil památe?ní kanady, zabalil USÁrnu a tele, oblékl se jako debil a byl jsem p?ipraven vyrazit na výpravu pojmenovanou shodn? s názvem tohoto p?ísp?vku :-)))

S mými krásnými plavci a bývalými akvabelami v?etn? skvadry d?cek jsme m?li tento víkend naplánovaný od konce léta - a jak jinak, stálo to za to :-))

pokračování článku »

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »