CZ version česky EN version english
hlavní stránka kontakt login

inyanga

novinky

Najdi deset rozdíl? :-)

7.10.2009 | novinky

Tajenka níže v ?lánku :-)

pokračování článku »

Klubová výstava KCHRR - Luková 27.9.2009

28.9.2009 | reportáže z výstavy

Nejlepší ridge 1. a 2. místo!!!!!

Letos poprvé ( a naposledy :-) jsme p?ihlásili oba naše kluky na výstavu. Milošek si nezasloužiil nic menšího než t?ídu ?estnou a Dargo byl p?irozen? pracant :-)

Milošek - Fotku Darga bohužel díky dobrým p?átel?m z "Regalu" Jamesonovi a Tulamorovi nemáme :-)

pokračování článku »

Lanový park Peklák v ?eské T?ebové

26.9.2009 | novinky

Na víkend jsme jeli navštívit Libamáky a pro sobotní odpoledne Marta vymyslela úžasný plán. Navštívit lanové centrum. P?ítel g?gle nám dohledal nejbližší lanové dobrodružství v ?eské T?ebové. Byl krásný reprezentativní den babího léta, takže 2 hodinky strávené ve výšce osm až osmnáct metr? nad zemí byly nádherným zpest?ením "?eckého dne" :-) Z adrenalinu a nap?tí v lanech jsme byli všichni nadšení jak malé d?ti :-)

Fotogalerii za našeho adrenalinového zážitku m?žete shlédnout zde.

Pár zevrubných aktualizací za pár m?síc? :-)

8.9.2009 | novinky

Dali jsme dokupy sumá? toho, co se d?lo od poslední aktualizace v kv?tnu. ?t?te n?kolik aktualizací v ?láncích níže.

Speciální a klubová výstava ?KRR - Orlík 5. - 6.9.2009

7.9.2009 | reportáže z výstavy

BOB, BISS PUPPY, Vít?z speciální výstavy, Nejkrásn?jší pes klubové výstavy, 5x CAC, 1x VN1, 1x V

To jsou naše výstavní statistiky z klubového víkendu.

Arašíd - Arash Sol E'ilama - BOB

Za fotky d?kujeme Baboo - další jsou v pokra?ování ?lánku.

Výstava se konala v tradi?n? krásném prost?edí hotelu Orlík a byla, jak jinak, než báje?n? zorganizována. Marta na výstavu dorazila až v sobotu ve?er z firemního teambuildingu a v ned?li vystavovala Gerta a svou novou sv??enkyni Chelsea z Korycanských skal. Já m?l na "práci" v sobotu Arashe, Gerta a Fíka a v ned?li pak Arashe a Fíka.

Sobota 5.9.2009 - Speciální výstava ?KRR

 • Arašíd - Arash Sol E'ilama - Mezit?ída - V1 CAC, Vít?z speciální výstavy
 • Gert - Ozrhode Australian Idol - Otev?ená -V1 CAC
 • Fík - Bentley Maka Boma - Pracovní - V1 CAC

Ned?le 6.9.2009 -Klubová výstava ?KRR

 • Arašíd - Arash Sol E'ilama - Mezit?ída - V1 CAC, Nejkrásn?jší pes klubové výstavy, BOB
 • Gert - Ozrhode Australian Idol - Otev?ená -V
 • Fík - Bentley Maka Boma - Pracovní - V1 CAC
Pozvání rozhodovat tentokrát p?ijali manželé Gisa a Walter Shickerovi z n?mecka.

pokračování článku »

Velká výstavní aktualizace

1.9.2009 | reportáže z výstavy

N?kolik m?síc? jsme neaktualizovali naše ú?asti na výstavách, takže to u?iníme nyní p?kn? všechno najednou. Více se dozvíte níže v ?lánku.

pokračování článku »

Summer camp Svojanov

13.7.2009 | novinky

Dargo Supermasterem celé sezóny! I když to bylo jen velmi t?sné díky agilitám, v kterých zrovna nejv?tším p?eborníkem není :-)

DARGO SE STAL SUPERMASTEREM COURSINGU PO?TVRTÉ V ?AD? A POPRVÉ SE STAL CELKOVÝM SUPERMASTEREM.


pokračování článku »

Dargo nejrychlejším psem II. C & A

20.5.2009 | novinky

Po prvním letošním C & A Dargo op?t potvrdil roli jednoho z favorit? na Supermastera Coursingu a zárove? i na celkového Supermastera sezóny v sou?tu Coursingu a Agilit.

pokračování článku »

17. Klubová výstava ?KRR - Hustope?e

17.5.2009 | reportáže z výstavy

Vyhráli jsme s Arašídem prestižní Klubovou výstavu ?KRR ze t?ídy mladých!

BOB, CAJC, Klubový vít?z mladých, JCH Arash Sol E'ilama

pokračování článku »

CACIB ?eské bud?jovice a CACIB Praha jaro 2009

2.5.2009 | reportáže z výstavy

BIG 2, 2X BOB, 2X CACIB, 2X CAC, Res. CAC, CAJC + JCH CZ

To jsou naše handlerské bilance z posledních dvou výstav. Tedy respektive v p?evážné v?tšin? jsou to výsledky Marty. Ale p?kn? popo?ádku.

CACIB ?eské bud?jovice
Do Bud?jovic se vypravila Marta beze mne, nebo? majitelé mých sv??enc? jaksi zapomn?li výstavu p?ihlásit :-) Mohl jsem tedy alespo? jet s klukama užít slunný víkend na chaloupce. Marta vystavovala Gerta a Feebee. Šlo jim to báje?n?. Gert byl poprvé v mezit?íd? a hned ve své kategorii zvít?zil. Stal se nejhez?ím psem výstavy s ocen?ním ?ekatele Interšampiona CACIB a vše dovršil získáním titulu BOB, tedy nejlepší z plemene. Feebee v nabité t?íd? s Martou získala Res. CAC a znovu prokázala, že se v kruhu neztratí.

Výsledky

 • Gert - Ozrhode Australian Idol - Mezit?ída - V1 CAC, CACIB, BOB
 • Feebee - Feebee z Korycanských skal - Mezit?ída - V2 Res. CAC
Posuzoval Otakar Vondrouš.

CACIB Praha

Na mezinárodní výstav? v Praze jsme m?li s Martou hned 7 ridgeback? k vystavování. Marta dva psy a dv? feny, já o jednu fenu mén?. Da?ilo se rovn?ž skv?le. Marta vystavovala Kaktuse, se kterým vyhrála t?ídu šampion?, CACIB, BOB a v záv?re?kách t?sn? druhé místo s ocen?ním BIG 2. Já m?l zase fantastický úsp?ch s krásným mla?ochem Arašídem. Získali jsme CAJC a zárove? titul Junioršampion ?eské republiky. Dráha za tímto titulem nebyla v?bec jednoduchá. Vždy? p?i každé naší ú?asti ve t?íd? mladých byla konkurence ps? v rozmezí 10 - 18 ps?. Titul JCH jsme získali b?hem 4 výstav, kdy na první v Brn? byl Arašíd ocen?n V4 a dále pak získal 3x po sob? CAJC. Nejd?íve na druhé brn?nské mezinárodce, pak na národní výstav? v Ostrav? a posledního nyní v sobotu na mezinárodce v Praze. Kamila nám doporu?ovala ud?lat malou statistiku jaké tituly už jsme kterým ps?m získali. Mno možná by to byla zajímavá ?ísla :-)

Výsledky Marta:

 • Gert - Ozrhode Australian Idol - Mezit?ída - V4
 • Kaktus - Copyright Reserved Nyathi - Šampion? - V1 CAC, CACIB, BOB, BIG 2
 • Haidie - Haidie z Korycanských skal - Mladých - V
 • Feebee - Feebee z Korycanských skal - Mezit?ída - V

Výsledky Maarosh:

 • Arašíd - Arash Sol E'Ilama - Mladých - V1 CAJC
 • Fík - Bentley MAKABOMA - Šampion? - V3
 • Jessy - Caccenka MAKABOMA - Mezit?ída - VD

Posuzovala Stanislava Janická

Na záv?r gratulujeme rodin? Ježkovic k narození malé Jasmínky - postarali jste se nám o parádní zpest?ení výstavního dne :o)

Fotky zatím nemáme. Snad se k ?njakým dostaneme :-) ?t?te také další reportáže ve ?láncích níže.

 

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »