CZ version česky EN version english
hlavní stránka kontakt login

inyanga

novinky

Dargo Masterem I. C & A Luková

1.5.2009 | novinky

 Když se Dargovi loni pot?etí v ?ad? poda?ilo vyhrát nejrychlejšícho psa sezóny, ?íkali jsme si, že to byl vrchol a v další sezón? bude pat?it, velmi obrazn? ?e?eno, do starého železa a p?enechá sv?j tr?n mladším. P?esv?d?il nás, že to jen tak nenechá, když v pátek 1.5. znovu p?edvedl jak svou rychlost, tak zkušenosti a stal se nejrychlejším psem a Masterem coursingu. Dargo byl rovn?ž p?ihlášen do sout?že agilit a i v této hopskokové disciplín? ukázal, co v n?m je. Fantasticky veden a motivován Martou si Dudu "vyskákal" ?tvrté místo z devatenácti p?ihlášených. Pro nás výsledek více než vynikající. Jak velkým a p?íjemným p?ekvapením pro nás bylo, že se díky sou?tu po?adí obou disciplín stal Masterem I. C & A Luková. Tento titul si vyb?hal i p?i posledním lo?ském závod? ve Svojanov? a stal se tak jedním z velmi mála ps?, kte?í se dokázali stát Masterem celého dne 2x v ?ad? za sebou. Držíme tedy našemu matadorovi palce do dalších letošních sout?ží, když už nás tak p?íjemn? p?ekvapil svou neslábnoucí energií :-)

Milošek nás, a nejen nás, také p?esv?d?il, že jeho zimnní výsledek, kdy se stal nejrychlejším psem ridgebackem, nebyl náhodný. V celkovém po?adí páte?ního coursingu zaujal druhé místo hned za Dargem. V prvním kole m?l dokonce o trochu rychlejší ?as než Dargo. Kdo by to do našeho mazlínka byl ?ekl? Asi je to tím, jak je hubený a lehký, což mu napomáhá k rychlejšímu b?hu. Do agilit jsme ho nehlásili, skokan on velký zrovna není :-)

A aby toho nebylo málo, tak coursing fen vyhrála Dargova dcera Bella Mia MAKABOMA.

Další Dargova super rychlá dcera Fame z Korycanských skal se po prvním skv?lém kole rozhodla druhé bojkotovat :-) Škoda p?eškoda, nebo? celou zimní sezónu prokazovala, jak vynikající b?žec je. Už te? se však t?šíme na další závod, kde to Fame dozajista bude mnoha svým soupe??m a soupe?kám nakládat! :-)

 Milo a Dargo se svými trofejemi

pokračování článku »

Milošek je zdravý jako ?ípa!

30.4.2009 | novinky

Tedy alespo? po t?lesné stránce. S tou duševní ?ástí je to porát stejné :-)

 V rámci prevence jsme nechali ud?lat Miloškovi kompletní krevní testy. Celkovou hematologii, biochemii a testy štítné žlázy. Veškeré krevní hodnoty jsou v normálu.

Kontrolovat Darga nebyl d?vod a navíc ten je kontrolován v posledních letech alespo? jednou ro?n? p?i darování krve.

NVP Ostrava, CACIB Wieselburg - 4.4.2009

5.4.2009 | reportáže z výstavy

Dopln?no o fotky

V1 CAJC, V1 CAC, Národní vít?z

Taková byla naše bilance na národní výstav? v Ostrav?.

Na tuto výstavu jsem vyrazil se svými sv??enci Arašídem a Borou (dalmatin). Výlet parádní, oko?en?ný skv?lými výsledky, cesta bez problém?, po?así skoro až letní, takže tém?? samé klady. Jediný mínus byl organiza?ní, nebo? výstavišt? je mali?ké. Jeden se tam i se psem tísní v davu jak na n?jaké demonstraci odborá??, z venkovních kruh? jsem m?l pocit, že vystavujeme na staveništi a kone?n? plot kolem výstavních prostor mi p?ipomínal doby dávno minulé :-)

Arašíd se vystavoval parádn? a v nelehké konkurenci deseti ps? jsme vybojovali dalšího CAJCE, takže mu už chybí jen jeden do titulu JCH ?R. S Borou jsme spole?n? vyb?hali V1 CAC ve t?íd? otev?ené a navíc jsme p?idali ješt? Národního vít?ze.

Marta cestovala Honzou a Gertem do rakouského Wieselburgu kde získali známku VD1.

Naše výsledky:

 • Arašíd - Arash Sol E'ilama - Mladých - V1 CAJC
 • Bora - Brittania ve Znamení draka - -Otev?ená - V1 CAC, Národní vít?z
 • Gert - Ozrhode Australian Idol - Mladých - VD1

Arašíd - V1 CAJC

Další fotky níže v ?lánku.

pokračování článku »

CACIB Graz, CACIB Mnichov

11.3.2009 | reportáže z výstavy

V sobotu 7.3.2009 jsme se vydali s Martou oba za našimi handlerskými povinnostmi. Ona do rakouského Grazu s Gertem a já do n?meckého Mnichova s Arašídem.

Já (Mároš) d?kuji hlavní S?úartce B?tce a prvnímu pilotovi Michalovi za cestovní sva?inky a uvítací drink p?vodem ze západo?eské metropole se slovy Welcome on board :-)

Já (Marta) d?kuji pilotovi Honýkovi za poznání okolí Vídn?, pob?eží Dunaje a místních p?ívoz?...nebýt Jitky nikdy bych tato krásná místa nespat?ila :o)

Naše výsledky

 • Gert - Ozrhode Australian Idol - V1 Jugendbester - Mladých
 • Arašíd - Arash Sol E'ilama - V3 - Mladých

Jsme s Martou "slavní"! :-)

26.2.2009 | novinky

Shodou okolností jsme se v jeden den dov?d?li, že jsme zv??n?ni ve dvou r?zných médiích. M? je možno zahlédnout ve videu na hobby stránkách idnes.cz a Marta je zv??n?na u ?lánku v?novanému Šampionu šapmion? 2008 v ?asopisu Pes p?ítel ?lov?ka (3/2009) - viz fotokopie níže.

 

Dargova dcera Febee je nula!!!

24.2.2009 | novinky

Eh, ... tedy ... ne nula, ale NULOVÁ!!! :-)

Dnes dorazily výsledky rentgenologického vyšet?ení dcerušky Darga a Boniny Febee z Korycanských skal a oba lokty i ob? ky?le má ?isté!!!

Gratulujeme a brzy to n?kde oslavíme. T?eba bowlingem? Jestli se ho Jirka do té doby nau?í ... :-))))

Valentýnský coursing RR sportu - Svitavy 14.2.2009

16.2.2009 | novinky

Milošek nejrychlejší ridgeback pes. B?žel jako b?h, Dargo byl jen jeho stínem :-)

pokračování článku »

Speciálka klubu RRCD - Glauchau 15.2.2009

15.2.2009 | reportáže z výstavy

 

Aneb vybrali jsme N?mecko ... :-)

Ve východon?meckém Glauchau se konala speciálka klubu RRCD, respektive tam bylo dohromady cca 20 speciálek ?i klubovek r?zných plemen. Dnes ridgebacky posuzoval pan Walter Schicker z N?mecka a ten také rozhodoval BIS celé výstavy. 

Marta si d?lala pohodovou ned?li s našimi hochy a já jel s parti?kou vystavovat. Já jsem vystavoval B?tce a Michalovi Arašída, ale byla nás celá parti?ka. Krom? nás ?ítalo naše osazenstvo ješt? Kamilu s Kaktusem, Janu s Žužu a Loren a Petru s Mirkem a Rainie.

No a jak napovídá podtitul ?lánku, vybrali jsme co se dalo. Ostatn? posu?te sami ve výsledcích níže :-)

 

 • Arašíd - Arash Sol E'ilama - V1 JCAC RRCD, JCAC VDH - Mladých
 • Kaktus - Copyright Reserved Nyathi - V1 CAC RRCD, CAC VDH, BOB, BIS - Mezit?ída
 • Rainie - Competitive Spirit Nyathi - V2 Res CAC VDH - Mezit?ída
 • Žužu - Babe Jujube Helya Ridge - V1 JCAC RRCD, JCAC VDH - Mladých
 • Loren - Art Loren Helya Ridge - V1 CAC VDH, Res CAC RRCD - Otev?ená

 

Doufám, že jsem nijak nezvoral jednotlivé tituly. Pokud jsem n?co zvojtil, tak mi to prosím odpus?te! Jsem z t?ch n?meckých klubových a jiných ocen?ní mali?ko bobr :-) (Už by snad ale m?ly být srovnané správn?)

 

Arašíd - Arash Sol Eilama

DUO CACIB Brno - únor 2009

8.2.2009 | reportáže z výstavy

 

Dopln?no o další fotky a n?co navíc . . .

Naše hochy už nehlásíme na výstavy s tak železnou pravidelností, nicmén? s touto železnou pravidelností zatím jezdíme a vystavujeme další sv??ence. Tento víkend Marta handlovala Gerta a Dargovu dceru Feebee a já jsem m?l na po?adu dne Arašída a krásnou dalmatinku Boru. A da?ilo se o víkendu opravdu báje?n?.

 Výsledky sobota 7.2.2009

 • Gert - Ozrhode Australian Idol - V - Mladých
 • Feebee - Feebee z Korycanskcýh skal - V2 Res. CAC . Mezit?ída
 • Arašíd - Arash Sol E'ilama - V4 - Mladých
 • Bora - Brittania ve Znamení Draka (dalmatin) - V3 - Otev?ená 

 

 

Výsledky ned?le 8.2.2009

 • Gert - Ozrhode Australian Idol - V3 - Mladých
 • Arašíd - Arash Sol E'ilama - V1 CAJC, Best Junior, BIG Junior 2. místo - Mladých
 • Bora - Brittania ve Znamení Draka (dalmatin) - V2 Res. CAC - Otev?ená

 


Gert - Ozrhode Australian idol

pokračování článku »

Dargo pomáhá zachránit další psí život

29.1.2009 | novinky

Dnes byl Dargo, již pot?etí, darovat krev, která by m?la pomoci dalšímu psisku zachránit život p?i n?jakém úrazu ?i jiném zdravotním problému.

Tentokrát Darga neodebírali z nohy, ale z kr?ní žíly, nebo? odtud krev rychleji te?e. Celý odb?r ve výši 485 g trval zhruba 10 minut a Dargo ho op?t absolvoval s ledovým klidem pravého dárcovského profesionála. Dostal pochvalu, za odm?nu n?jaké dobr?tky a my jsme na n?ho, jako vždy p?i darování, pat?i?n? hrdí. Vid?t Darga darovat krev nám p?ináší jedny z nejradostn?jších pocit?, se kterými se výhry na výstavách ?i coursingu nedají srovnat.

Jen jsem zv?davý, jestli se zase strhne webová histerie a kdekdo se za?ne vychloubat v kolika dárcovských registrech má psa zaregistrovaného tak, jako tomu bylo, když Dargo daroval krev p?ed dv?mi lety poprvé :-)

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »