CZ version česky EN version english
hlavní stránka kontakt login

inyanga

novinky

CAC + CACIB Kassel - 5. - 6.12.2009

28.1.2009 | reportáže z výstavy

Výsledky v n?meckém Kasselu jsme m?li parádní, ale m?j víkend se nesl v duchu dvou hlavních mott :-)

Motto 1: My horses got wild! Happy to survive! :-)

Motto 2: Handlers knows their duties! :-)

Na výstavu jsme vyráželi v p?l t?etí ráno. Jenže já se probudil ve 3:47 :-))) Jen jsem po telefonu oznámil, že se n?co nepovedlo a že se, bohužel, výlet do Kasselu bude muset obejít beze mne. Jak jsem se postupn? probíral, p?icházela na mne lítost, že se tohoto výletu s parti?kou nezú?astním. Rozhodl jsem se tedy vyrazit a ve 4:40 jsem m?l osedlané o?e a vyrážel jsem. B?hem pár chvil jsem byl na Barandovském most?, když tu mi to nasko?ilo do hlavy: TEPLICE. Všechno zp?t, wrong direction :-) Hlavou mi prob?hl p?epo?et trasy a už jsem m?nil sm?r. V 5:00 p?ejiždím most Barikádník? :-) Za mnou cca 30-40 km zdržení, p?ede mnou bratru 550 a posuzuje se od 9:00. Krásné vyhlídky :-)

Cesta byla velmi dobrá. Za Prahou byla vozovka sice lehce mokrá, ale p?ed Ústím se našt?stí objevila tradi?ní namrzající mlha a ješt? mi krásy okolí Ústí v mlze zp?íjemnilo n?kolik romantických objížd?k.

Chvíli po šesté jsem u n?meckých hranic, zdržím se nákupem energy drinku, abych mohl osedlat své létající o?e, vyndám z o?ních ví?ek podp?rné sirky a mohu sm?le pokra?ovat. Necelé t?i hodinky do za?átku výstavy a dalších bratru 400 se t?ší na dusot kopyt mého stohlavého stáda. My horses got wiled, happy to survive!!!

 No ale vše se v dobré obrátilo, u nás nepovolené rychlostní limity ned?laly u kružítkových soused? problém a v dev?t nula nula, k notnému p?ekvapení celé ?eské výpravy, vstupuji hrd? se spokojeným výrazem ve tvá?i do haly. Ani ne?ekám na první slova a na tázavé pohledy briskn? odpovídám, že handler knows their duties!!!

No a pak už jen klasika výstava. Prost? nuda, nuda, še?, še? :-)

Ale zas abych nekecal a nezleh?oval to, bylo na výstav? s parti?kou jako vždy p?kn?. 

 

 

Miošek druhým nejúsp?šn?jším výstavním psem sezóny 2008

24.1.2009 | novinky

Milošek získal druhé místo ve výstavním ratingu klubu RR sport TOP DOG 2008. Jsme na n?j pat?i?n? hrdí. Já musím ješt? na tomto míst? pod?kovat Mart? za bezchybný Milošk?v handling a samosebou také profesionálce Lind? Kynclové, která v lo?ském roce s Miloškem vyb?hala výstavní ocen?ní k získání titulu Šampion krásy ?eské republiky!

 

In da ZOO

27.12.2008 | fotostories

Kluci dnes dostali malý váno?ní dárek v podob? návšt?vy p?ekrásné pražské ZOO.

Kluci zahradu bezmezn? milují a z p?ítomnosti vystavených zví?at ve výb?zích jsou vždy naprosto hynn :-)

Sv?telné podmínky byly sice v exteriérech i interiérech naprosto p?íšerné, ?emuž odpovídá i kvalita fotek, ale pár obrázk? zv??e jsme p?ecijen po?ídili. Prohlédnout si je m?žete v galerii kliknutím na fotku slavného gorilího samce Richarda.

Olympiáda Peking 2008

12.12.2008 | fotostories

Je to sice trochu off topic, ale musím se s Vámi pod?lit alespo? o dokumentaci.

V srpnu jsem se spole?n? se svým týmem Krasoplavc? zú?astnil naší t?etí Olympiády.

?trnáctidenní pobyt v Pekingu byl bezesporu jedním z nejlepších životních výlet? nás všech. Nemá smysl cokoliv z této cesty popisovat, nebo? veškeré zážitky byly nabity emocemi, ?i skoro až euforií. Jsou naprosto nesd?litelné a nep?enosné.

Vše se Vám pokusím p?iblížit pouze formou fotografií. K n?kterým jsem doplnil komentá?e pod obrázkem, které mohou ?áste?n? sd?lit n?co navíc, než je patrné ze samotné fotky. A? jsem se snažil jak jsem se snažil, vybral jsem ze zhruba patnácti set fotek 460 snímk?, které jsem vložil do elektronického alba. Kdo nemá sílu na tolik fotek a? je neprohlíží, ostatním trp?livým p?eji p?íjemnou zábavu :-)

Pr??ez fotek dokumentujících náš pobyt v Pekingu si prohlédnete v galeri, která se Vám otev?e kliknutím na obrázek

Koho vystavujeme

26.11.2008 | koho vystavujeme

Upgradováno 26.11.2008

V pokra?ování ?lánku se dozvíte, které psy vystavujeme, nebo které jsme vystavovali.


pokračování článku »

CACIB Praha 11/2009

19.11.2008 | reportáže z výstavy

Po n?kolikatýdenním odpo?inku jsem se s Martou i já zú?astnil výstavy ps?. A ud?lal jsem dob?e. A? již s tím odpo?inkem, tak s ú?astí na pražské výstav?, nebo? jsme si to náležit? užili i s parádními výsledky.

Milošek a Linda - Askeron's Miles Away
Na tuto výstavu jsme m?li p?ihlášeného jen Milušku do nabité t?ídy šampion? a jeho handling jsme sv??ili do rukou profesionála na slovo vzatého, vynikající juniorhandlerky Lindy Kynclové. Milošek pot?eboval poslední CAC, repsektive Res. CAC za šampionem ?R, k získání titulu Šampion krásy ?eské republiky. A p?esn? to se Lind? povedlo, když získala druhé místo a Res. CAC za Sorbonnem. Lind? tímto ješt? jednou, po n?kolikerých osobních pod?kováních, d?kujeme za handling Milušky. Od soboty 15.11.2008 je tedy Milošek novope?eným ?eským šampionem a m?že se pyšnit tím, že je:

MultiCH (CH CZ, CH SK) - Askeron's Miles Away

Marta tradi?n? vystavovala Gerta a ve fenách m?la tentokráte krasavici Catlien z Korycanských skal od našich p?átel Krajánk?. S ob?mi v nabitých t?ídách obstála na výbornou a to doslova! Mladých ps? bylo ve t?íd? sedm a fen v otev?ené dokonce šestnáct. Celkem bylo na výstav? p?ihlášených neuv??itelných 109 ridgeback?.

Já jsem m?l v sobotu hned dv? premiéry. Nejprve s novým sv??encem, mladým Arashem Sol E´ilama. Arašíd byl po "malé" nemoci ješt? lehce pohublý a i p?es tento handicap se paní rozhod?í líbil natolik, že ho ocenila, k velmi milému p?ekvapení mému i majitel?, známkou VN3 z osmi ú?astník?.

Další premiérou bylo moje první handlerské p?edstavení u jiného plemene. Vystavoval jsem nádhernou puntíkatou dalmatinku Boru v sobotu na mezinárodce a repete jsem si dal v ned?li na Speciální výstav?, kterou Dalmatin klub po?ádal na let?anském výstavišti. P?i obou výstavách jsme se s Borou umístili na t?etím míst? v našlapané otev?ené t?íd?, kde v sobotu sout?žilo p?t a v ned?li osm fen (obojí je u Dalmatin? nezvykle hodn?). Bora je parádn? stav?ná ?uba s báje?ným energickým pohybem. Pevn? v??ím, že na n?jaké další výstav? dokážeme postoupit i o n?jaký ten stupínek výš :-)


Naše výsledky:

Sobota 15.11.2008 - CACIB Praha

  • Milošek - Askleron's Miles Away - V2 Res. CAC - Šampion?
  • Gert - Ozrhode Australian Idol - V - Mladých
  • Kejtyna - Catlien z Korycanských skal - V - Otev?ená
  • Arašíd - Arash Sol E'ilama - VN3 - Dorostu
  • Bora - Brittania ve Znamení Draka (dalmatin) - V3 - Otev?ená

Ned?le 16.11.2008 - Speciálka Dalmatin klubu

  • Bora - Brittania ve Znamení Draka (dalmatin) - V3 - Otev?ená

Catlien z Korycanských skal
Arash Sol E'ilama
Brittania ve Znamení Draka

Za fotky d?kujeme CHS Luanda, Z Korycanských skal, Eilama a Nyathi. Pokud byste m?li zájem vid?t více fotek ze speciálky Dalmatin?, podívejte se do galerie Petry Krej?ové z této výstavy.

Sami jsme nestíhali fotit ani zbla, takže další fotky doplníme, pokud n?jaké dostaneme :-)

Milo má t?i roky

8.11.2008 | video

Dnes, 8.11.2008, slaví Milo své další narozeniny. Tentokrát t?etí. Je mu o rok více než loni, ale stále z?stává oním dvoum?sí?ním št?n?tem :-)

Pr??ez Miloškovým t?íletým životem s námi do videosekvence z fotek poskládala Marta a vid?t ho m?žete kliknutím sem. Video má celkem 73 MB. Píse? Bruce Springseteena, jako hudební doprovod, je volena tématicky :-)

Miloškovi p?ejeme další spokojený št?n?cí život :-)

Hledáme nového majitele

6.11.2008 | novinky

Jedno ze št??at po synovi Darga Fíkovi hledá nového majitele. Viz zpráva od p?vodních majitel? níže.

Dobrý den,
obracíme se na vás prosbou, jestli nevíte o n?kom, kdo by m?l zájem
o Harpyho - Gambo. Z velmi vážných rodiných d?vodu (u staršího syna
jsme zjistili nemoc, která nám nedovoleje spole?nou domácnost se
psem, jinak je k d?tem a k ostatním zví?at?m hodný, neubližuje jim,
cht?l by si hrát) musíme dát neodkladn? pejska pry?. O pejska je
velký zájem, ale nakonec ho nikdo nechce. Když už bylo domluveno, že
se p?ijedou podívat, tak najednou ho necht?jí nebo je jiný
problém... Pokud by se nidko nenašel, tak ho pak budeme muset dát do
útulku a to se nám moc nechce, ale nic jiného nám nezbyde.

Fotky Gamba - http://svejdaweb.cz/gambo/

Kontakt: pavel.svejda@seznam.cz

Respektuj kohouta

23.10.2008 | novinky

A nebo je ten p?eklad mali?ko jiný?!?

Jak Toma Cruise jako herce ne vždy musím, v této roli je skoro až nep?ekonatelný :-)

Kdo nevid?l Magnolii, v?ele doporu?uji. A nebojte, celý film není jen o Tomu Cruisovi a už v?bec ne o tomto jeho výstupu :-)

Bez znalosti angli?tiny je v podstat? bezp?edm?tné klikat na následující odkaz.

http://www.youtube.com/watch?v=_n2IVF9a2IA

Když už se kolem ?okl? nic ned?je :-) (tedy alespo? u m? :-)

CACIB Bud?jovice a Evropa Budapeš?

6.10.2008 | reportáže z výstavy

Za poslední dva víkendy se Marta vydala beze mne na dv? výstavy. Hlavn? na Evrop? se jí poda?il skv?lý kousek a s Gertem p?ivezla Evropského vít?ze mladých!

1. CACIB ?eské Bud?jovice - 27.9.2008
  • Milošek - Askeron's Miles Away - V3 - Šampion?
  • Gert - Ozrhode Australian Idol - V2 - Mladých

2. Eurodogshow Budapest - 3.10.2008
  • Milošek - Askeron's Miles Away - V - Otev?ená
  • Gert - Ozrhode Australian Idol - V1 CAJC, European junior winner,  kvalifikace na Cruft

« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »