CZ version česky EN version english
hlavní stránka kontakt login

inyanga

novinky > reportáže z výstavy

17. Klubová výstava ?KRR - Hustope?e

17.5.2009 | reportáže z výstavy

Vyhráli jsme s Arašídem prestižní Klubovou výstavu ?KRR ze t?ídy mladých!

BOB, CAJC, Klubový vít?z mladých, JCH Arash Sol E'ilama

pokračování článku »

CACIB ?eské bud?jovice a CACIB Praha jaro 2009

2.5.2009 | reportáže z výstavy

BIG 2, 2X BOB, 2X CACIB, 2X CAC, Res. CAC, CAJC + JCH CZ

To jsou naše handlerské bilance z posledních dvou výstav. Tedy respektive v p?evážné v?tšin? jsou to výsledky Marty. Ale p?kn? popo?ádku.

CACIB ?eské bud?jovice
Do Bud?jovic se vypravila Marta beze mne, nebo? majitelé mých sv??enc? jaksi zapomn?li výstavu p?ihlásit :-) Mohl jsem tedy alespo? jet s klukama užít slunný víkend na chaloupce. Marta vystavovala Gerta a Feebee. Šlo jim to báje?n?. Gert byl poprvé v mezit?íd? a hned ve své kategorii zvít?zil. Stal se nejhez?ím psem výstavy s ocen?ním ?ekatele Interšampiona CACIB a vše dovršil získáním titulu BOB, tedy nejlepší z plemene. Feebee v nabité t?íd? s Martou získala Res. CAC a znovu prokázala, že se v kruhu neztratí.

Výsledky

 • Gert - Ozrhode Australian Idol - Mezit?ída - V1 CAC, CACIB, BOB
 • Feebee - Feebee z Korycanských skal - Mezit?ída - V2 Res. CAC
Posuzoval Otakar Vondrouš.

CACIB Praha

Na mezinárodní výstav? v Praze jsme m?li s Martou hned 7 ridgeback? k vystavování. Marta dva psy a dv? feny, já o jednu fenu mén?. Da?ilo se rovn?ž skv?le. Marta vystavovala Kaktuse, se kterým vyhrála t?ídu šampion?, CACIB, BOB a v záv?re?kách t?sn? druhé místo s ocen?ním BIG 2. Já m?l zase fantastický úsp?ch s krásným mla?ochem Arašídem. Získali jsme CAJC a zárove? titul Junioršampion ?eské republiky. Dráha za tímto titulem nebyla v?bec jednoduchá. Vždy? p?i každé naší ú?asti ve t?íd? mladých byla konkurence ps? v rozmezí 10 - 18 ps?. Titul JCH jsme získali b?hem 4 výstav, kdy na první v Brn? byl Arašíd ocen?n V4 a dále pak získal 3x po sob? CAJC. Nejd?íve na druhé brn?nské mezinárodce, pak na národní výstav? v Ostrav? a posledního nyní v sobotu na mezinárodce v Praze. Kamila nám doporu?ovala ud?lat malou statistiku jaké tituly už jsme kterým ps?m získali. Mno možná by to byla zajímavá ?ísla :-)

Výsledky Marta:

 • Gert - Ozrhode Australian Idol - Mezit?ída - V4
 • Kaktus - Copyright Reserved Nyathi - Šampion? - V1 CAC, CACIB, BOB, BIG 2
 • Haidie - Haidie z Korycanských skal - Mladých - V
 • Feebee - Feebee z Korycanských skal - Mezit?ída - V

Výsledky Maarosh:

 • Arašíd - Arash Sol E'Ilama - Mladých - V1 CAJC
 • Fík - Bentley MAKABOMA - Šampion? - V3
 • Jessy - Caccenka MAKABOMA - Mezit?ída - VD

Posuzovala Stanislava Janická

Na záv?r gratulujeme rodin? Ježkovic k narození malé Jasmínky - postarali jste se nám o parádní zpest?ení výstavního dne :o)

Fotky zatím nemáme. Snad se k ?njakým dostaneme :-) ?t?te také další reportáže ve ?láncích níže.

 

NVP Ostrava, CACIB Wieselburg - 4.4.2009

5.4.2009 | reportáže z výstavy

Dopln?no o fotky

V1 CAJC, V1 CAC, Národní vít?z

Taková byla naše bilance na národní výstav? v Ostrav?.

Na tuto výstavu jsem vyrazil se svými sv??enci Arašídem a Borou (dalmatin). Výlet parádní, oko?en?ný skv?lými výsledky, cesta bez problém?, po?así skoro až letní, takže tém?? samé klady. Jediný mínus byl organiza?ní, nebo? výstavišt? je mali?ké. Jeden se tam i se psem tísní v davu jak na n?jaké demonstraci odborá??, z venkovních kruh? jsem m?l pocit, že vystavujeme na staveništi a kone?n? plot kolem výstavních prostor mi p?ipomínal doby dávno minulé :-)

Arašíd se vystavoval parádn? a v nelehké konkurenci deseti ps? jsme vybojovali dalšího CAJCE, takže mu už chybí jen jeden do titulu JCH ?R. S Borou jsme spole?n? vyb?hali V1 CAC ve t?íd? otev?ené a navíc jsme p?idali ješt? Národního vít?ze.

Marta cestovala Honzou a Gertem do rakouského Wieselburgu kde získali známku VD1.

Naše výsledky:

 • Arašíd - Arash Sol E'ilama - Mladých - V1 CAJC
 • Bora - Brittania ve Znamení draka - -Otev?ená - V1 CAC, Národní vít?z
 • Gert - Ozrhode Australian Idol - Mladých - VD1

Arašíd - V1 CAJC

Další fotky níže v ?lánku.

pokračování článku »

CACIB Graz, CACIB Mnichov

11.3.2009 | reportáže z výstavy

V sobotu 7.3.2009 jsme se vydali s Martou oba za našimi handlerskými povinnostmi. Ona do rakouského Grazu s Gertem a já do n?meckého Mnichova s Arašídem.

Já (Mároš) d?kuji hlavní S?úartce B?tce a prvnímu pilotovi Michalovi za cestovní sva?inky a uvítací drink p?vodem ze západo?eské metropole se slovy Welcome on board :-)

Já (Marta) d?kuji pilotovi Honýkovi za poznání okolí Vídn?, pob?eží Dunaje a místních p?ívoz?...nebýt Jitky nikdy bych tato krásná místa nespat?ila :o)

Naše výsledky

 • Gert - Ozrhode Australian Idol - V1 Jugendbester - Mladých
 • Arašíd - Arash Sol E'ilama - V3 - Mladých

Speciálka klubu RRCD - Glauchau 15.2.2009

15.2.2009 | reportáže z výstavy

 

Aneb vybrali jsme N?mecko ... :-)

Ve východon?meckém Glauchau se konala speciálka klubu RRCD, respektive tam bylo dohromady cca 20 speciálek ?i klubovek r?zných plemen. Dnes ridgebacky posuzoval pan Walter Schicker z N?mecka a ten také rozhodoval BIS celé výstavy. 

Marta si d?lala pohodovou ned?li s našimi hochy a já jel s parti?kou vystavovat. Já jsem vystavoval B?tce a Michalovi Arašída, ale byla nás celá parti?ka. Krom? nás ?ítalo naše osazenstvo ješt? Kamilu s Kaktusem, Janu s Žužu a Loren a Petru s Mirkem a Rainie.

No a jak napovídá podtitul ?lánku, vybrali jsme co se dalo. Ostatn? posu?te sami ve výsledcích níže :-)

 

 • Arašíd - Arash Sol E'ilama - V1 JCAC RRCD, JCAC VDH - Mladých
 • Kaktus - Copyright Reserved Nyathi - V1 CAC RRCD, CAC VDH, BOB, BIS - Mezit?ída
 • Rainie - Competitive Spirit Nyathi - V2 Res CAC VDH - Mezit?ída
 • Žužu - Babe Jujube Helya Ridge - V1 JCAC RRCD, JCAC VDH - Mladých
 • Loren - Art Loren Helya Ridge - V1 CAC VDH, Res CAC RRCD - Otev?ená

 

Doufám, že jsem nijak nezvoral jednotlivé tituly. Pokud jsem n?co zvojtil, tak mi to prosím odpus?te! Jsem z t?ch n?meckých klubových a jiných ocen?ní mali?ko bobr :-) (Už by snad ale m?ly být srovnané správn?)

 

Arašíd - Arash Sol Eilama

DUO CACIB Brno - únor 2009

8.2.2009 | reportáže z výstavy

 

Dopln?no o další fotky a n?co navíc . . .

Naše hochy už nehlásíme na výstavy s tak železnou pravidelností, nicmén? s touto železnou pravidelností zatím jezdíme a vystavujeme další sv??ence. Tento víkend Marta handlovala Gerta a Dargovu dceru Feebee a já jsem m?l na po?adu dne Arašída a krásnou dalmatinku Boru. A da?ilo se o víkendu opravdu báje?n?.

 Výsledky sobota 7.2.2009

 • Gert - Ozrhode Australian Idol - V - Mladých
 • Feebee - Feebee z Korycanskcýh skal - V2 Res. CAC . Mezit?ída
 • Arašíd - Arash Sol E'ilama - V4 - Mladých
 • Bora - Brittania ve Znamení Draka (dalmatin) - V3 - Otev?ená 

 

 

Výsledky ned?le 8.2.2009

 • Gert - Ozrhode Australian Idol - V3 - Mladých
 • Arašíd - Arash Sol E'ilama - V1 CAJC, Best Junior, BIG Junior 2. místo - Mladých
 • Bora - Brittania ve Znamení Draka (dalmatin) - V2 Res. CAC - Otev?ená

 


Gert - Ozrhode Australian idol

pokračování článku »

CAC + CACIB Kassel - 5. - 6.12.2009

28.1.2009 | reportáže z výstavy

Výsledky v n?meckém Kasselu jsme m?li parádní, ale m?j víkend se nesl v duchu dvou hlavních mott :-)

Motto 1: My horses got wild! Happy to survive! :-)

Motto 2: Handlers knows their duties! :-)

Na výstavu jsme vyráželi v p?l t?etí ráno. Jenže já se probudil ve 3:47 :-))) Jen jsem po telefonu oznámil, že se n?co nepovedlo a že se, bohužel, výlet do Kasselu bude muset obejít beze mne. Jak jsem se postupn? probíral, p?icházela na mne lítost, že se tohoto výletu s parti?kou nezú?astním. Rozhodl jsem se tedy vyrazit a ve 4:40 jsem m?l osedlané o?e a vyrážel jsem. B?hem pár chvil jsem byl na Barandovském most?, když tu mi to nasko?ilo do hlavy: TEPLICE. Všechno zp?t, wrong direction :-) Hlavou mi prob?hl p?epo?et trasy a už jsem m?nil sm?r. V 5:00 p?ejiždím most Barikádník? :-) Za mnou cca 30-40 km zdržení, p?ede mnou bratru 550 a posuzuje se od 9:00. Krásné vyhlídky :-)

Cesta byla velmi dobrá. Za Prahou byla vozovka sice lehce mokrá, ale p?ed Ústím se našt?stí objevila tradi?ní namrzající mlha a ješt? mi krásy okolí Ústí v mlze zp?íjemnilo n?kolik romantických objížd?k.

Chvíli po šesté jsem u n?meckých hranic, zdržím se nákupem energy drinku, abych mohl osedlat své létající o?e, vyndám z o?ních ví?ek podp?rné sirky a mohu sm?le pokra?ovat. Necelé t?i hodinky do za?átku výstavy a dalších bratru 400 se t?ší na dusot kopyt mého stohlavého stáda. My horses got wiled, happy to survive!!!

 No ale vše se v dobré obrátilo, u nás nepovolené rychlostní limity ned?laly u kružítkových soused? problém a v dev?t nula nula, k notnému p?ekvapení celé ?eské výpravy, vstupuji hrd? se spokojeným výrazem ve tvá?i do haly. Ani ne?ekám na první slova a na tázavé pohledy briskn? odpovídám, že handler knows their duties!!!

No a pak už jen klasika výstava. Prost? nuda, nuda, še?, še? :-)

Ale zas abych nekecal a nezleh?oval to, bylo na výstav? s parti?kou jako vždy p?kn?. 

 

 

CACIB Praha 11/2009

19.11.2008 | reportáže z výstavy

Po n?kolikatýdenním odpo?inku jsem se s Martou i já zú?astnil výstavy ps?. A ud?lal jsem dob?e. A? již s tím odpo?inkem, tak s ú?astí na pražské výstav?, nebo? jsme si to náležit? užili i s parádními výsledky.

Milošek a Linda - Askeron's Miles Away
Na tuto výstavu jsme m?li p?ihlášeného jen Milušku do nabité t?ídy šampion? a jeho handling jsme sv??ili do rukou profesionála na slovo vzatého, vynikající juniorhandlerky Lindy Kynclové. Milošek pot?eboval poslední CAC, repsektive Res. CAC za šampionem ?R, k získání titulu Šampion krásy ?eské republiky. A p?esn? to se Lind? povedlo, když získala druhé místo a Res. CAC za Sorbonnem. Lind? tímto ješt? jednou, po n?kolikerých osobních pod?kováních, d?kujeme za handling Milušky. Od soboty 15.11.2008 je tedy Milošek novope?eným ?eským šampionem a m?že se pyšnit tím, že je:

MultiCH (CH CZ, CH SK) - Askeron's Miles Away

Marta tradi?n? vystavovala Gerta a ve fenách m?la tentokráte krasavici Catlien z Korycanských skal od našich p?átel Krajánk?. S ob?mi v nabitých t?ídách obstála na výbornou a to doslova! Mladých ps? bylo ve t?íd? sedm a fen v otev?ené dokonce šestnáct. Celkem bylo na výstav? p?ihlášených neuv??itelných 109 ridgeback?.

Já jsem m?l v sobotu hned dv? premiéry. Nejprve s novým sv??encem, mladým Arashem Sol E´ilama. Arašíd byl po "malé" nemoci ješt? lehce pohublý a i p?es tento handicap se paní rozhod?í líbil natolik, že ho ocenila, k velmi milému p?ekvapení mému i majitel?, známkou VN3 z osmi ú?astník?.

Další premiérou bylo moje první handlerské p?edstavení u jiného plemene. Vystavoval jsem nádhernou puntíkatou dalmatinku Boru v sobotu na mezinárodce a repete jsem si dal v ned?li na Speciální výstav?, kterou Dalmatin klub po?ádal na let?anském výstavišti. P?i obou výstavách jsme se s Borou umístili na t?etím míst? v našlapané otev?ené t?íd?, kde v sobotu sout?žilo p?t a v ned?li osm fen (obojí je u Dalmatin? nezvykle hodn?). Bora je parádn? stav?ná ?uba s báje?ným energickým pohybem. Pevn? v??ím, že na n?jaké další výstav? dokážeme postoupit i o n?jaký ten stupínek výš :-)


Naše výsledky:

Sobota 15.11.2008 - CACIB Praha

 • Milošek - Askleron's Miles Away - V2 Res. CAC - Šampion?
 • Gert - Ozrhode Australian Idol - V - Mladých
 • Kejtyna - Catlien z Korycanských skal - V - Otev?ená
 • Arašíd - Arash Sol E'ilama - VN3 - Dorostu
 • Bora - Brittania ve Znamení Draka (dalmatin) - V3 - Otev?ená

Ned?le 16.11.2008 - Speciálka Dalmatin klubu

 • Bora - Brittania ve Znamení Draka (dalmatin) - V3 - Otev?ená

Catlien z Korycanských skal
Arash Sol E'ilama
Brittania ve Znamení Draka

Za fotky d?kujeme CHS Luanda, Z Korycanských skal, Eilama a Nyathi. Pokud byste m?li zájem vid?t více fotek ze speciálky Dalmatin?, podívejte se do galerie Petry Krej?ové z této výstavy.

Sami jsme nestíhali fotit ani zbla, takže další fotky doplníme, pokud n?jaké dostaneme :-)

CACIB Bud?jovice a Evropa Budapeš?

6.10.2008 | reportáže z výstavy

Za poslední dva víkendy se Marta vydala beze mne na dv? výstavy. Hlavn? na Evrop? se jí poda?il skv?lý kousek a s Gertem p?ivezla Evropského vít?ze mladých!

1. CACIB ?eské Bud?jovice - 27.9.2008
 • Milošek - Askeron's Miles Away - V3 - Šampion?
 • Gert - Ozrhode Australian Idol - V2 - Mladých

2. Eurodogshow Budapest - 3.10.2008
 • Milošek - Askeron's Miles Away - V - Otev?ená
 • Gert - Ozrhode Australian Idol - V1 CAJC, European junior winner,  kvalifikace na Cruft

2x Klubová výstava ?KRR

14.9.2008 | reportáže z výstavy

O víkendu prob?hly dv? klubové výstavy ?KRR. Stejn? jako loni se konaly v nádherném areálu hotelu Orlík. Darga jsme nep?ihlašovali, Miloška jsme dali do t?ídy pracovní, kde se mimo jiné utkával o vav?íny s Fí?kem. Kaktuse jsem m?l v sobotu naposledy já a v ned?li ho handlovala Marta. Ta samoz?ejm? tradi?n? bojovala i v mladých s Gertem, v šampionech m?la Honzíka a také jsme se rozd?lili o vystavovaní Kejtyny - Catlien z Korycanských skal - Marta v sobotu a já v n?d?lï.

A zde jsou výsledky obou dní:

13.9.2008
 • Milošek - Askeron's Miles Away - VD3 - pracovní
 • Fík - Bentley Maka Boma - V1 CAC - pracovní
 • Gert - Ozrhode Australian Idol - V3 - mladých
 • Kaktus – Copyright reserved Nyathi – V2 Res CAC - mezit?ída
 • Honzík - A Ray of light Nyathi - V - vít?z?
 • Kejtyna - Catlien z Korycanských skal - V3 - otev?ená
14.9.2008
 • Milošek - Askeron's Miles Away - V1 CAC - pracovní
 • Fík - Bentley Maka Boma - VD2 - pracovní
 • Gert - Ozrhode Australian Idol - V1 CAJC - mladých
 • Kaktus – Copyright reserved Nyathi – V2 Res CAC - mezit?ída
 • Honzík - A Ray of light Nyathi - V3 - Vít?z?
 • Kejtyna - Catlien z Korycanských skal - V - Otev?ená
« 1 2 3 4 5 6 7 »