CZ version česky EN version english
hlavní stránka kontakt login

inyanga

novinky > reportáže z výstavy

Speciálka Slovenského klubu v Piatrové 7.9.2008

8.9.2008 | reportáže z výstavy

Naše kluky jsme nechali na zkušenou u Kamily a do Piatrové jsme vyrazili jen já s Martou. V ned?li ráno nás ješt? svou p?ítomností po prýma výletu obš?astnil Mirek Krej?í, který nám i dovezl materiál, abychom m?li co vystavovat. Tedy Kaktuse se sestrou Rain :-))

A výsledky jsme m?li excelentní:

 • Kaktus – Copyright reserved Nyathi – V1 CAC, Klub CAC, Vít?z speciální výstavy (nejkrásn?jší pes SKCHR), BOS - mezit?ída
 • Rain - Competitve spirit Nyathi - V2 Res. CAC, Klub Res. CAC -mezit?ída

Kaktus - Copyright reserved Nyathi

pokračování článku »

T?i dvoudenní výstavy

8.9.2008 | reportáže z výstavy

Po dobu mé nep?ítomnosti se Marta s dalšími známými zú?astnila t?ech dvouvýstav po sob? jdoucích. Tentokráte bez povídání jen strohé výsledky.

Duodanube 2x CACIB Bratislava 16. - 17.8.2008

16.8.2008
 • Dargo - Inyanga of Ka Ul Li's Ridges - V3 - Šampion?
 • Milošek - Askeron's Miles Away - V - Otev?ená
 • Kaktus – Copyright reserved Nyathi – V2 - mladých
 • Gert - Australian Ozrhode Idol - VD - mladých
17.8.2008
 • Dargo - Inyanga of Ka Ul Li's Ridges - V3 - Šampion?
 • Milošek - Askeron's Miles Away - V - Otev?ená
 • Kaktus – Copyright reserved Nyathi – V4 - mezit?ída
 • Gert - Australian Ozrhode Idol - V2 - mladých

CAC a CACIB - Alpen cup Innsbruck 23. - 24.8.2008

23.8.2008 - CAC
 • Kaktus – Copyright reserved Nyathi – V1 CACA - mezit?ída
 • Gert - Australian Ozrhode Idol - VD4 - mladých
24.8.2008 - CACIB
 • Kaktus – Copyright reserved Nyathi – V1 CACA, CACIB - mezit?ída
 • Gert - Australian Ozrhode Idol - VD3 - mladých

2x Klubovka Rakouského klubu 30. - 31.8.2008

30.8.2008
 • Milošek - Askeron's Miles Away - V - Šampion?
 • Kaktus – Copyright reserved Nyathi – V1 CACA - mezit?ída
 • Gert - Australian Ozrhode Idol - V4 - mladých
31.8.2008
 • Milošek - Askeron's Miles Away - V - Šampion?
 • Kaktus – Copyright reserved Nyathi – V3 - mezit?ída
 • Gert - Australian Ozrhode Idol - V4 - mladých

Klubová výstava DZRR

3.8.2008 | reportáže z výstavy

(4.8.2008 Aktualizováno o fotky)

Já jsem sice s klukama makal na chaloupce, ale Marta se snažila na poli výstavním. Tentokrát v n?mecku na klubové výstav? DZRR. Handlovala svou stálici Gerta a podruhé m?la v kruhu i Honyna.

A zde jsou jejich výsledky:

 • Gert - Australian Ozrhode Idol - V1 CAJC - Mladých (nevím jak se p?esn? jmenuje, který v n?mecku zadávají místo našho CAJC :-)
 • Honzík- A Ray o light Nyathi - V2 - ?estná
Gert - Ozrhode Australian idol
Honzík - A ray of light Nyathi

Foto Nyathi

Národka Mladá Boleslav - 07/2008

19.7.2008 | reportáže z výstavy

Dnes jsme se zú?astnili Národní výstavy v Mladé Boleslavi. P?ihlásili jsme jen Darga do t?ídy šampion? a dále jsme se v?novali vystavování jiných ps?. Já m?l Kaktuse a Marta vystavovala krom? Gerta a Dargovy dcery Feebee také Ellu Saranga od naší známé Kamily Matyášové.

Naše Výsledky:

 • Dargo - Inyanga of Ka Ul Li's Ridges - V4 - Vít?z?
 • Kaktus – Copyright reserved Nyathi – V1 CAC - mezit?ída
 • Gert - Australian Ozrhode Idol - VN1 - Dorostu
 • Feebee - Feebee z Korycanských skal - V2 - Mladých
 • Ella Saranga - V3 - Pracovní
Dargo

pokračování článku »

CACIB Brno - 06-2008

29.6.2008 | reportáže z výstavy

Na dnešní výstav? jsme posbírali množství krásných umíst?ní, le? vít?zství nám unikala. Hlavn? to Miloškovo vít?zství, to nám uteklo o fousek, pot?ebný fousek. Miloškovi chybí poslední CAC z mezinárodky k dokon?ení titulu ?eský šampion a podruhé na letošní mezinárodce odešel t?sn? druhý z nabité t?ídy otev?ené :-)

Naše Výsledky:

 • Milošek - Askeron’s Miles Away – V2 Res CAC - otev?ená
 • Dargo - Inyanga of Ka Ul Li's Ridges - V4
 • Fík – JCH Bentley Maka Boma – V2 Res CAC - t?ída Šampion?
 • Kaktus – Copyright reserved Nyathi – V3 - mezit?ída
 • Gert - Australian Ozrhode Idol - VN2 - Dorostu
Milošek

Další fotky níže v ?lánku nabo v galerii


pokračování článku »

1. Zemská koruna, Krajská výstava v Lanškroun?

15.6.2008 | reportáže z výstavy

Po sobotním coursingu v Lukové jsme se v ned?li zú?astnili v Lanškroun? prvního ro?níku Krajské výstavy Zemská koruna. Výstava byla vlastn? dvojitá, nebo? zárove? byla brána jako první Speciální výstava RR-Sport klubu. Ridgebacky posuzovala paní Lenka Frn?ová.

P?ihlášeného jsme m?li jen Miloška a da?ilo se nám nadmíru výborn?. Milošek se stal vít?zem t?ídy pracovní a následn? pak krajským vít?zem. V rámci speciálky se pak stal nejlepším p?edstavitelem plemene a získal BOB a Best in specialty show (BISS) RR sportu.

Já jsem p?edvád?l Fí?ka, se kterým jsem v pracovce získal ocen?ní Výborný 3 a Marta p?edvád?la Gerta, který vyhrál t?ídu dorostu a stal se BISS dorost RR-sportu.

V záv?re?ných sout?žích Marta s Gertem získala BIS dorost 3. místo a s Miloškem se probojovala do užšího výb?ru sedmi ps?, nicmén? na po?adí již nedosáhli.

Naše výsledky:

 • Milošek - Askeron's Miles Away - V1, Krajský vít?z, BISS RR-sportu - Pracovní
 • Gert - Ozrhode Australian Idol - VN1, BIS Dorost 3. místo, BISS Dorost RR- Sportu
 • Fík - Bentley Maka Boma - V3 - Pracovní
Milošek - V1 Vít?z t?ídy, Krajský Vít?z, BOB a BISS RR-Sportu

pokračování článku »

CAC Senec 2008

7.6.2008 | reportáže z výstavy

Na tuto výstavu jsem jel jen já s Kaktusem a jeho ségrou Rain s Petrou Krej?ovou.

Oba jsme si odvezli krásná druhá místa.

 • Kaktus – Copyright Reserved Nyathi – V2 Res. CAC - Mezit?ída
 • Rain– Competitive spirit Nyathi– V2, Mladých
Kaktus
Rain

CACIB Salzburg 2008

1.6.2008 | reportáže z výstavy

Na tuto výstavu jsme Darga s Miloškem nap?ihlašovali, takže jsem jel jen já handlovat Kaktuse a Beiru a samoz?ejm? s námi nemohla chyb?t Kaktusova ségra Rain s Petrou Krej?ovou. Pro Kaktuse a Rain to bylo po t?sném p?ekro?ení patnáctim?sí?ní hranice první p?edstavení v mezit?íd? a Beira byla poprvé p?ihlášena do šampionek.

Naše výsledky - asi net?eba v?tších komentá?? :-)

 • Kaktus – Copyright Reserved Nyathi – V1 CAC - Mezit?ída
 • Beira - Beira Fabayo African Dream - V2 Res. CAC - Šampion?
 • Rain– Competitive spirit Nyathi– V1 CAC, CACIB, Mezit?ída
Kaktus

Po výstav? jsme si ud?lali malou procházku nádherným slune?ným Salzburkem a p?i té p?íležitosti jsem zhotovil pár turistických fotek :-) Vid?t je m?žete v galerii

pokračování článku »

Mezinárodní výstava Litom??ice

25.5.2008 | reportáže z výstavy

Dnešní výstavu posuzoval zcela nový a všem neznámý rozhod?í, pan Polgár. Pán milý a sympatický, ve všech t?ídách vždy obešel všechny sout?žící a nahlas i pro diváky vysv?tloval jakou známku psu zadává a pro?.

Vystavovali jsme s Martou v tento den op?t mnoho ps? :-) Marta krom svých stálic, našich hoch? a Gerta, podruhé do kruhu vzala p?enádhernou Feebee, dceru Darga a Boniny. Ta je sice zatím divoch a pot?ebuje ješt? hodn? p?edvýstavního drilu, ale pana rozhod?ího uchvátila natolik, že jí v tvrdé konkurenci asi deseti fen zadal CAJC.

Kaktus s Fíkem zústali se svou pani?kou doma abychom nezabírali místo dalším sout?žícím. Vystavoval jsem tedy jen dv? fenky, Beiru a Kejtynu. A s ob?mi se poda?ili velmi p?kné výsledky V2 Res CAC.

Naše výsledky:

 • Milošek - Askeron's Miles Away - V -Otev?ená
 • Dargo - Inyanga of Ka Ul Li's Ridges - V4 - Šampion?
 • Gert - Ozrhode Australian Idol - VN1 - Dorostu
 • Feebee - Feebee z Korycanských skal - V1 CAJC - Mladých
 • Beira - Beira Fabayo African Dream - V2 Res. CAC - Mezit?ída
 • Kejtyna - Catlien z Korycanských skal - V2 Res CAC
P.S. Fando neboj, jednou tu sm?lu protrhnem. Zkusíme to hned v sobotu v Salzburku?!? :-)

Prodloužený víkendový výstavní maraton na Slovensku

20.5.2008 | reportáže z výstavy

... Aneb výlet do zem? neomezených možností ... :-)

Zážitk? uv??itelných i neuv??itelncýh bylo tolik, že to p?ebíjí mou energii o nich psát, takže se tentokrát omezím pouze na výsledky naší výpravy v jednotlivé dny :-)

Pátek 16.5.2008 - Klubová výstava SKCHR
 • Milošek - Askeron’s Miles Away – V2 Res CAC, klub Res CAC - Pracovní
Milošek se stává Slovenským Šampionem krásy
 • Dargo - Inyanga of Ka Ul Li's Ridges - V3 - Šampion?
 • Fík – JCH Bentley Maka Boma – V1 CAC - Pracovní
 • Kaktus – Copyright reserved Nyathi – V4 - Mladých


Sobota 17.5.2008 - CACIB Bratislava
 • Milošek - Askeron's Miles Away - V -Otev?ená
 • Dargo - Inyanga of Ka Ul Li's Ridges - V3 - Šampion?
 • Fík – JCH Bentley Maka Boma – V - Otev?ená
 • Kaktus – Copyright reserved Nyathi – V1 CAJC - Mladých


Ned?le 18.5.2008 - CACIB Bratislava
 • Milošek - Askeron's Miles Away - VD -Otev?ená
 • Dargo - Inyanga of Ka Ul Li's Ridges - V4 - Šampion?
 • Fík – JCH Bentley Maka Boma – V - Otev?ená
 • Kaktus – Copyright reserved Nyathi – V2 - Mladých

V pátek a v sobotu jsme ud?lali i pár fotek, v ned?li už jsme se na focení vyprdli :-)

Foto pátek 16.5.2008 - Klubovka SKCHR

Foto sobota 17.5.2008 - CACIB Bratislava

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »