CZ version česky EN version english
hlavní stránka kontakt login

inyanga

novinky > reportáže z výstavy

Milošek je speciální vít?z :-)

11.5.2008 | reportáže z výstavy

CAC, Vít?z speciální výstavy

Toto dokázala Marta s MIloškem na Speciální výstav? klubu KCHRR konané v Žeb?tín? u Brna.

Je to jedna z nejv?tších Miloškových dosavadních výher a také si jí náležit? vážíme!

Za toto ocen?ní samoz?ejm? pat?í velký dík rozhod?í, paní Monice Tušanové!

Miošek s handlerkou Martou a rozhod?í Monikou Tušanovou

Miloška jsme p?ihlásili jen na n?d?li na Speciální výstavu, ale Marta m?la handlerské povinnosti i v sobotu na Klubové výstav?. Ješt? vystavovala Gerta a Beiru. S Gertem vybojovala v sobotu na klubovce VN2 (Herian) a v ned?li VN1 (Tušanová). Jen tak dál, máte stoupající tendenci!!! :-) S Beiruškou vyb?hala V3 v sobotu (Tušanová) a v ned?li V4 (Herian).

Super job od Marty na obou, Klubové i Speciální, výstavách zaslouží uznání!

No a ani já jsem nezahálel a v?noval se o víkendu handlingu. Jen o n?kolik set kilometr? dál, ve východon?meckém Eisenachu, kde se konala dvouvýstava n?meckého klubu RRCD. V sobotu posuzoval pan Roland Sporr, specialista na plemeno z Rakouska. V ned?li pak all round rozhod?í a sou?asný p?edseda FCI, legendární, všem dob?e ?i nechvaln? známý, Hans Muller ze Švýcarska.

V sobotu jsem s Kaktusem získal ve t?íd? mladých V2 - Res Jugend CAC RRCD a s Fí?kem Velmi dobrou v našláplé t?íd? šampion? (Sporr). V ned?li jsme pak s mla?ochem dostali V1 Jugend CAC RRCD, Beste Junghund a s Fí?kem jsme se tentokrát v šampónech neztratili a dostali jsme V3 (Muller).

Kaktus si tímto dod?lal Junioršampionát t?etí zem? a ?tvrtý, Slovenský, má zatím rozjetý jedním CAJCEM.

A k tomu všemu bylo po celou dobu báje?né po?así. Prost? nyní na Všech frontách úsp?šný a p?estože velmi náro?ný, tak nádherný prodloužený víkend :-)

CAC Bánská Bystrica

4.5.2008 | reportáže z výstavy

Na výstavu do Bánské jsme p?ihlásili jen Miloška a Marta s ním splnila co jsme pot?ebovali.

Milošek získal další slovenský CAC.

Do získání Slovenského šampiona mu už tedy chybí jen jeden CAC nebo Res. CAC!

Dále s námi byl ješt? Kaktus a Rain, kte?í si odnesli z t?ídy mladých V4, respektive V2!

CACIB ?eské Bud?jovice 19.4.2008

19.4.2008 | reportáže z výstavy

Dargo dnes vyhrál svého prvního CACe ze t?ídy Šampion?. Milošek v nabité otev?ené t?íd? získal výbornou se ?tvrtým po?adím. Klidn? by si to však mohli prohodit, nebo? pro Miloška by to byl poslední CAC do zisku titulu Šampióna ?R :-)


Co všechno jsme ud?lali?

Junioršampion CZ, 2x CAC, Res. CACIB, 2x CAJC, Res. CAC, Výborná 3, Výborná, Velmi nad?jná 2

V tento den jsme m?li p?i vystavování co d?lat. Celkem jsme zvládli odhandlovat 8 ps?! Více se ?inila Marta, nebo? té ke ?ty?em plánovaným ps?m ne?ekan? p?ibyl ješt? premiérov? Kynclovic Parson russel terier Chico Tanenbruck. Toho dostala narychlo od Lindy Kynclové, která musela upalova na sout?ž v juniorhandlingu. Dále si s Martou odbyla premiéru p?enádherná Dargova dceruška Feebee z Korycanských skal, se kterou p?i její výstavní premié?e ud?lala t?etí místo a známku výbornou. Já jsem zas naopak po delší dob? dostal do rukou Beiru - Beira fabayo african dream. Pracovalo se mi s ní op?t dob?e a vít?zství v mezit?íd? nám uteklo o pov?stný vlásek a skon?ili jsme na druhém míst? s rezervním CACEM

Fí?ek s Kaktusem v kruhu báje?ní!. I když Kaktusovi seslal pánb? shora pár kapek vláhy. P?estože ho tím moc neoslovil, vedl si Kaktus parádn? a dod?lal si titul Junioršampion CZ takovým zp?sobem, že na ?eské výstav? doposud ve t?íd? mladých nedostal nic jiného než CAJC (Dopln?no - tady jsem necht?n? trochu kecal. Zapom?l jsem na Olomouc. Tak aspo? mohu ?íct, že doposavad na Mezinárodní ?eské výstav? nedsotal nic jiného než CAJCE :-)) Fí?ek byl vybírán v otev?ené do stále užšího a užšího výb?ru až skon?il ve výb?ru nejužším a o jednu pozici mu uteklo bodované po?adí :-)

Samosebou s námi nechyb?la ani Petra s Rain. Po minulém týdnu jsme jsme zažili dejavu. Dostaly totiž také CAJCE takže jsme spole?n? po týdnu zase b?hali o BOBA :-)

Kdo co?

 • Milošek - Askeron’s Miles Away – V4 - otev?ená
 • Dargo - Inyanga of Ka Ul Li's Ridges - V1 CAC- Šampion?
 • Fík – JCH Bentley Maka Boma – V - t?ída otev?ená
 • Kaktus – Copyright reserved Nyathi – V1 Jugendbester, Junioršampoion ?R
 • Gert - Australian Ozrhode Idol - VN2 - Št??at
 • Feebee - Feebee z Korycnaských skal - V3 - Mladých
 • Beira - Beira Fabayo African dream - V2 Res. CAC - Mezit?ída
 • Chico - Chico Tanenbruk (Parson Russel teriér) - V1 CAC, Res. CACIB - Otev?ená

pokračování článku »

CACIB Wieselburg a CAC Ostrava - 12.4.2008

13.4.2008 | reportáže z výstavy

Upgradováno o fotky Fíka a Gerta

Tento víkend jsme se rozd?lili. Marta jela do Ostravy vystavovat Fíka a Gerta a Já jel s našimi hochy a Kaktusem do rakouského Wieselburgu. Naši kluci sice nezískali žádná zásadní ocen?ní, ale v kruhu jsem s nimi p?kn? dlouho nebyl, takže jsem si to te? náležit? užíval a moc m? to bavilo. Aby taky ne, když jsou tak parádn? p?ipraveni od Marty!! :-)

Pán elegán Milošek

Ale úsp?chy sbírali ostatní. Fík v Ostrav? posledním CACem splnil podmínky pro ?eského Šampióna ?ímž se stal prvním Dargovým potomkem s tímto ocen?ním. Dargo tím pádem získal titul Champion de reproduttori. Kaktus si dod?lal Junioršampiona Rakouska, jeho ségra Rainie taky získala V1 Jugendbester a Gert se stal v bejbinkách nejlepším št?n?tem ale hlavn? se s Martou super p?edvád?l. Však také dostali od paní rozhod?í do posudku záznam o profesionálním p?edvedení. No taky co jiného, když Marta je profík, že? :-)

Podívejte se na vý?et všeho co jsme v?era na obou výstavách získali. Málo toho tentokrát opravdu nebylo :-)

Šampion ?R, Junioršampion At, Champion de reproduttori, V1 CAC, V1 Jugendbester (2x), V4, VD 4 a VN 1.

Výsledky všech kluk?:

 • Milošek - Askeron’s Miles Away – V4 - otev?ená
 • Dargo - Inyanga of Ka Ul Li's Ridges - VD4 - Šampion?
 • Fík – JCH Bentley Maka Boma – V1 CAC - t?ída otev?ená
 • Kaktus – Copyright reserved Nyathi – V1 Jugendbester, Junior BIG 1
 • Gert - Australian Ozrhode Idol - VN1 - Št??at

pokračování článku »

CAC Nitra - 29.3.2008

29.3.2008 | reportáže z výstavy

Dnes jsem se z pracovních d?vod? nemohl zú?astnit výstavy, ale mám online sms zpravodajství, takže díl?í výsledky našich kluk? mám :-)

Milošek získal na Slovensku další CAC, Dargo Res. CAC, Kaktus urval svého prvního slovenského CAJCE a Fí?ek má výbornou.

Dopln?ní - Kaktus k CAJCU p?idal ješt? Res Junior BIS!!!

 

Výsledky všech kluk?:

 • Milošek - Askeron’s Miles Away – V1 CAC - Pracovní
 • Dargo - Inyanga of Ka Ul Li's Ridges - V2 res CAC - Šampion?
 • Fík – JCH Bentley Maka Boma – V - Otev?ená
 • Kaktus – Copyright reserved Nyathi – V1 CAJC, Res Junior BIS

CACIB Praha let?any - 22.3.2008

22.3.2008 | reportáže z výstavy

Dnešní pražská výstava nám p?kn? vyšla :-)

Nominace na Crufts 2009, CAJC, Res. CAC - to jsou ty nejpodstatn?jší v?ci, které jsme dnes získali.

Miloškovi o pov?stný vlásek utekl titul ?eský šampión, na který mu schází již jen jediný CAC z mezinárodní výstavy, když získal úžasné druhé místo a ocen?ní Res. CAC. Darga tradi?n? zajímaly víc fenky na výstav?, což jako vždy dokazoval znakovou i zvukovou ?e?í :-) Ve t?íd? šampion? si vyb?hal 3 místo. Kaktus získal druhého CAJCe a už mu sta?í jen jeden poslední do titulu Junioršampion ?eské republiky. Dnešní výstava byla nomina?ní na nejv?tší sv?tovou výstavu CRUFTS konanou každoro?n? v anglickém Birminghamu. Dnešním CAJCem si Kaktus vybojoval ú?ast na 116. ro?níku, který se bude konat za?átkem p?íštího roku 2009. Fí?ek dostal Výbornou na ?tvrtém po?adí - Kamilo p?iber ho!! :-)

Marta m?la dnes premiéru se svým nov? handlovaným št?ndem našich kamarád? Honzy a Báry - tím capartem není nikdo jiný než Gert - Ozrhode Australian Idol. Jejich ?astý a pe?livý trénink se náležit? projevil ve vynikajícím p?edvedení jak ze strany handlerky marty, tak i zkušeného matadora Gerta!!!

Výsledky všech kluk?:

 • Milošek - Askeron’s Miles Away – V2 Res. CAC - otev?ená
 • Dargo - Inyanga of Ka Ul Li's Ridges - V3 - Šampion?
 • Fík – JCH Bentley Maka Boma – V4 - t?ída otev?ená
 • Kaktus – Copyright reserved Nyathi – V1 CAJC
 • Gert - Australian Ozrhode Idol - N4 - Št??at

Marta a Maru

16.2.2008 | reportáže z výstavy

Marta byla požádána, zda by v sobotu v Brn? nevystavila Maru (Maurinne Jaffi ze Sulické tvrze), nebo? Linda i Bára Kynclovy m?ly spoustu práce s vystavováním dalších ps? a svých juniorhandlerských sout?žích!

A na první pokus bez p?edchozího tréninku jim to šlo spole?n? parádn?.

Marta je prost? profík handler, to se nedá nic d?lat! :-)

Za fotky d?kujeme Karin a Ulrice Lichtenauer 

Marta s Maru stojící

pokračování článku »

CACIB Brno - jaro 2008 - dopln?no o fotografie

9.2.2008 | reportáže z výstavy

Dnešní den se bezesporu stal jedním z nejv?tších našich dosavadních výstavních a handlerských úsp?ch?.

CAC, Res. CACIB, CAJC, BOB, Junior BIS, BIG

To vše jsme si dnes odnesli :-)

Milošek se svými CAC a Res. CACIB medailemi

Ve velmi po?etné konkurenci p?edstavitel? našeho plemene jsme sbírali jedno krásné umíst?ní za druhým.

Milošek s Martou dnes spolu v kruhu excelovali a odnesli si Miloškova prvního CACE z mezinárodní výstavy a ješt? to oko?enili rezervním CACIBEM. Vzhledem k tomu, že byl za Interšampionem, m?žeme ho použít jako plnododnotný CACIB. To znamená, že do titulu Interšampiona Miloškovi zbývají pouhé t?i CACIBY :-))))

Dargo se nenechal zahanbit a mezi šesti p?ítomnými šampiony urval t?etí místo.

Darg?v synátor Fík se utkával ve t?íd? s Miloškem. Byl vybrán do užšího výb?ru p?ti ps?, ale na po?adí už jsme tentokrát nedosáhli :-)

A Kaktus? Ten si vedl více než úžasn?. Nejd?íve zahájil "náb?hem" na ?ekého junioršampiona když vyhrál sv?j první ?eský CAJC, aby pak následn? ješt? dokázal co se v n?m skrývá a odnesl si i titul Best of breed. Ten mu, po ú?asti v sout?ži Junior BIS, otev?el dve?e také do finálového kruhu o Best in Group. Juniory posuzovala sympatická dáma snad odkudsi z balkánu a Kaktus jí uchvátil natolik, že ho vybrala na první flek. Šestou skupinu pak posuzoval stejný rozhod?í jako Ridgebacky a i on nás nechal vyrát. Takže Kaktus pobral jak titul Junior BIS, tak Best in group!!!

Náš speciální dík pat?í panu rozhod?ímu Januszi Oparovi za báje?ná umíst?ní všech našich kluk? v ?ele s Miloškem a Kaktusem!

Naše výsledky:

 • Milošek - Askeron’s Miles Away – V1 CAC, Res. CACIB - otev?ená
 • Dargo - Inyanga of Ka Ul Li's Ridges - V3 - Šampion?
 • Fík – JCH Bentley Maka Boma – V - t?ída otev?ená
 • Kaktus – Copyright reserved Nyathi – V1 CAJC, BOB, Junior BIS, BIG t?ída mladých
Za fotky d?kujeme Šárce Machové, Nyathi a Vl?k?m

pokračování článku »

CACIB Tren?ín - 26.1.2008

27.1.2008 | reportáže z výstavy

Výstava v Tren?ín?, p?es nep?íjemné ranní vstávání a na této akci klasicky miniaturní prostor všude, prob?hla výstava pro nás ve veselé atmosfé?e i s p?knými výsledky.

Kalila to snad jen jedna malá nep?íjemnost. Stále jsme se museli obávat, že nás n?kdo bude volat! :-))

Dargo byl moooc nemocný :-) tak pro tentokráte musel z?stat doma. Tímto d?kujeme Honýkovi, Bab?, Cirilce a Gertovi, že si ho vzali za svého a že se nám o n?j tak báje?n? postarali!!

Marta tedy vystavovala jen Miloška a poda?ilo se jí z n?j dostat t?etí místo se známkou Výborná.

Duo úžas! :-)


Naše výsledky:

 • Milošek - Askeron’s Miles Away – V3 - otev?ená
 • Fík – JCH Bentley Maka Boma – V4 - t?ída otev?ená
 • Kaktus – Copyright reserved Nyathi – V3 - t?ída mladých

pokračování článku »

Národní výstava Olomouc - 01/2008

13.1.2008 | reportáže z výstavy

Kone?n? rozhod?í, který tomu rozumí! Poznal, že Milošku je nejkrásn?jší a nejelegantn?jší pes a dal mu vyhrát t?ídu otev?enou a získat v této t?íd? jeho první CAC!!! :-)

King of the WORLD!!! :-) - Milošek - V1 CAC
 

Výstavu posuzoval Mvdr. František Šimek a za Milošk?v CAC mu pat?í náš dík!

Samoz?ejm? nejv?tší zát?ž na váze Miloškova úsp?chu tvo?í Marta, která po lehce nervózním ránu dokázala Miloška skv?le srovnat a báje?n? p?edvést! Ostatn? jako vždy!

No a jak dál? Rozhod?í trochu svéráz, ale celkem milý a své hodnocení vždy sd?loval nahlas i pro p?ihlížející a vysv?tloval d?vody pro? psovi snižuje známku, nebo naopak pro? n?jakého nechává vyhrát.

Dargo nebyl docela jeho typ, takže si vysloužil pár výtek a známku Velmi dobrá.

K mnou pravideln? vystavovaným hoch?m Fíkovi a Kaktusovi p?ibyla pro Olomouckou výstavu ješt? nádherná fenka Airin. Je to Dargova dcera Anita Ranch Demuto! Airin sice byla bez pání?k? lehce nervózní, ale p?esto se p?kn? p?edvád?la a dob?e se mi s ní pracovalo. Však má taky co ukazovat :-)

Naše výsledky:

 • Milošek - Askeron’s Miles Away – V1 CAC
 • Dargo – CH Inyanga of Ka Ul Li’s Ridges – VD - t?ída šampion?
 • Fík – JCH Bentley Maka Boma – V2 Res CAC - t?ída pracovní
 • Kaktus – Copyright reserved Nyathi – V2 - t?ída mladých
 • Airin - Anita Ranch Demuto - V3 - Mezit?ída

pokračování článku »

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »