CZ version česky EN version english
hlavní stránka kontakt login

inyanga

novinky > reportáže z výstavy

2X CACIB Výstava Wels - 1. - 2.12.2007

2.12.2007 | reportáže z výstavy

Víkend mezi p?áteli se vyda?il a užili jsme si spoustu zábavy nejen na výstavišti, ale hlavn? mimo n?j :-) D?kujeme všem za spole?nost. Nejv?tší zábavou v rámci výstavy byl sobotní p?íjezd. V?tší dezorganizaci jsme asi nikde nikdy nezažili!!! :-) Celý p?íjezd byl ve znamení nepochopitelných a neuv??itelných front prakticky na cokoiv ohledn? výstavy. Fronta na parkování, fronta na vstup na výstavišt?, fronta na katalogy, fronta na ?ísla, fronta k výstavní kancelá?i a vrcholem asi byla fronta na další frontu :-) Dle katalogu mi nep?išlo, že by v ned?li bylo n?jak významn? mén? p?ihlášených ps?, ale p?i ned?lním p?íjezdu nebyla prakticky nikde ani noha a na nic jsme ne?ekali. Jsou v?ci, které pravd?podobn? nikdy nepochopím :-)


Miloška to na výstav? moooc bavilo :-) Avšak p?es famózní kamuflážní výkon Marty rozhod?í po oba dny Miloškovu náladu odhalili, což náležit? odm?nili známkou velmi dobrá. Dargo se p?edvád?l výte?n? a rozhod?í mu dali po oba dny Výbornou. Krom mých tradi?n? handlovaných hoch? Fíka a Kaktuse jsem byl poždádán ješt? o handling krásné fenky Beiry, se kterou se báje?n? spolupracovalo hlavn? v b?hu.

Vzhledem k po?tu vystavovaných ps? jsme nem?li p?íliš ?asu na focení, ale snad n?co vykouzlíme a n?co nám dodají p?átelé, kte?í fotili :-)

Naše výsledky SOBOTA 1.12.2007 / :

 • Dargo – CH Inyanga of Ka Ul Li’s Ridges – V - t?ída šampion?
 • Milošek - Askeron’s Miles Away – VD - otev?ená
 • Fík – JCH Bentley Maka Boma – V4 - t?ída otev?ená
 • Kaktus – Copyright reserved Nyathi – V1 CAJC Jugendbester - t?ída mladých
 • Beira Fabayo African Dream - V1 CAC - Mezit?ída

Naše výsledky NED?LE 2.12.2007 / :

 • Dargo – CH Inyanga of Ka Ul Li’s Ridges – V - t?ída šampion?
 • Milošek - Askeron’s Miles Away – VD - otev?ená
 • Fík – JCH Bentley Maka Boma – V - t?ída otev?ená
 • Kaktus – Copyright reserved Nyathi – V1 CAJC Jugendbester - t?ída mladých
 • Beira Fabayo African Dream - V3 - Mezit?ída

CACIB Praha - podzim 2007

18.11.2007 | reportáže z výstavy

Tuto výstavu jsme strávili v útrobách let?anského výstavišt?. P?es chlad v hale jsme si nakonec užili celkem prýma den, který jmse si ok?enili ješt? odpolední parti?kou karet a ve?erním posezením s dalšími p?áteli od RR v Chudob? :-)

Naše výsledky:

 • Dargo – CH Inyanga of Ka Ul Li’s Ridges – V - t?ída šampion?
 • Milošek - Askeron’s Miles Away – VD - otev?ená
 • Fík – JCH Bentley Maka Boma – V - t?ída otev?ená
 • Kaktus – Copyright reserved Nyathi – VN - t?ída dorostu

CACIB Nitra - 11-2007

3.11.2007 | reportáže z výstavy

Dargo v Nit?e získal sv?j první titul Res. CACIB a stal se tak druhým nejkrásn?jším psem výstavy!
Kaktus získal ve svých osmi m?sících svého prvního CAJCE a k tomu známku Výborná 2!!!

To je samosebou žert, ale vtip je v tom, že to skute?n? m?l napsané v posudku. Chlapci v kruhu u zapisovatelského stolku byli lehce zmatení a vypadali, že jsou na výstav? ps? poprvé :-) Takže prvnímu psu v dorostu zadali CAC a druhému V2 CAJC ... No ale pak se veškeré omyly vyjasnily a vše bylo v pohod?. Stávají se i horší v?ci, jen nás to prost? trochu pobavilo :-)

Jinak jsme ten den m?li veskrze zatracen? úsp?šný. Ve všech t?ídách ps?, ve kterých jsme sout?žili, jsme obsadili druhá místa. Dargo navíc ješt? dokázal získat sv?j první titul Res. CACIB. Cestovala s námi ješt? Petra Krej?ová s Kaktusovou sestrou, malou Rainulí (Competitive spirit Nyathi), která si z Nitry odvezla známku VN.

No a krom? krásných výstavních výsledk? jsme m?li dnešní den ješt? jednu velkou rad?stku- Elza (Baghira Magdahor) pododila parádní tlupu Dargových šestých št??at :-)

Naše výsledky:

 • Dargo – CH Inyanga of Ka Ul Li’s Ridges – V2 Res. CAC, Res. CACIB - t?ída šampion?
 • Milošek - Askeron’s Miles Away – V2 Res. CAC - mezit?ída
 • Fík – JCH Bentley Maka Boma – V2 Res. CAC, - t?ída otev?ená
 • Kaktus – Copyright reserved Nyathi – VN 2 - t?ída dorostu

Za fotky d?kujeme Pet?e Krej?ové


Dargo - V2 Res. CAC, Res. CACIB/ 7


pokračování článku »

CACIB ?eské Bud?jovice . 10/2007

7.10.2007 | reportáže z výstavy

Ve m?st? Budvaru a Masných krám? se konal další ro?ník tradi?ní mezinárodní výstavy. Rozhodoval rakouský odborník na plemeno Franz Zimmerman. Toho dne posuzoval velmi pe?liv? a k lidem, ale hlavn? ke ps?m, byl velmi milý a na spoustu ps? se díval s jakýmsi zalíbením lesknoucím se mu v o?ích a s úsm?vem na tvá?i. Pozd?ji mi došlo pro?. Poté, co jsme s Fí?kem t?sn? prohráli o BOB za krásnou fenkou Caisee Ann z Vladštejsných lip Martina Eyera, se ke m? pan Zimmerman postavil a za?al se mnou rozmlouvat. Vysv?tloval mi pro? dnes zadal BOB této fence a pak mi ?ekl, že je pro n?j nyní velmi nelehké posuzovat, nebo? p?ed dv?mi m?síci p?išel o svého psa (pro neznalé: Pan Zimmerman vlastnil velmi známého Sarulu Forosi, kterého má nejeden ?eský ridgeback v rodokmeni). Rána ješt? nebyla sice zcela zhojena, nicmén? radost ze spole?nosti p?edstavitel? jeho milovaného plemene skrýt nedokázal.

Rozhod?í: p. Franz Zimmerman (Au)

Naše výsledky:

 • Dargo – CH Inyanga of Ka Ul Li’s Ridges – V2 Res. CAC - t?ída šampion?
 • Milošek - Askeron’s Miles Away – VD - mezit?ída
 • Fík – JCH Bentley Maka Boma – V1 CAC, CACIB - t?ída ottev?ená
 • Kaktus – Copyright reserved Nyathi – VN 1 - t?ída dorostu
Fí?ek ud?lal další CAC a CACIB. Pro p?iznání Titulu ?eského šampiona mu sta?í získat jeden jediný poslední CAC z jakékoliv ?eské výstavy Národní ?i vyšší konané po prvním lednu 2008. Má slušn? rozjetého i Interšampióna. K n?mu však pot?ebuje ješt? dvakrát získat CACIB a to ze dvou jiných zemí než od nás. Uvidíme zda se k nám výstavní b?h p?ikloní i p?íští rok :-)))

pokračování článku »

Klubová a speciální výstava ?KRR - 09/2007

17.9.2007 | reportáže z výstavy

Dnes jen opravdu velmi svižný report :-)

V první ?ad? chci na tomto míst? pod?kovat ?KRR za uspo?ádání fantastické Klubové a Speciáílní výstavy. Nádherné bylo prost?edí areálu u Orlické p?ehrady, kruhy byly p?kn? veliké a rovné a v neposlední ?ad? nemohu opomenout i skv?lé profíky rozhod?í, specialisty na plemeno za Spojených stát?, paní Alicia Mohr Hanna a pan Frank De Paulo. Oboum tímto d?kujeme za posuzování i výsledky, kterých jsme dosáhli.

Marta handlovala tradi?n? naše psí?ky. Dargo nebyl zrovna typ t?chto rozhod?ích, což jsme i o?ekávali, ale byli jsme zv?davi, jak ohodnotí Miloška, nebo? ten by jim m?l typov? sed?t. To se potvrdilo krásným ?tvrtým místem v sobotu u Alicie Mohr a úžasným CAC v našláplé mezit?íd? v ned?lních bojích u Franka De Paulo.

Mn? k mým chlapc?m p?ibyl ješt? Kuffry - Tina Trading Calvin Klein. Ten pat?í Dargov? chovatelce Ulrice Lichtenauer, která nestíhala vystavit všechny psy, tak mne požádala, abych jí Kuffryho vystavil. Kuffryho vystavovat byla jedna radost. Je úžasnej povahov? a skute?n? dob?e se p?edvád?l. Hlavn? v pohybu, což významn? p?isp?lo k získání CAC v otev?ené t?íd?. Ostatn? skv?lé p?edvedení v pohybu vyneslo v ned?li u Franka De Paulo CACe i Fí?kovi - sám mi to sd?lil.

Ano, o nedostatcích mého p?edvedení Kaktuse v pohybu vím - budeme pilovat, slibujeme!!! :-) Na druhou stranu mne zah?álo u srdí?ka, když mi po posouzení dorostu pan rozhod?í p?išel pod?kovat za handling a ješt? jednou uznal, že Kaktus je very nice puppy :-)

Výsledky kluk? sobota - Rozhod?í Alicia Mohr Hanna:

 • Dargo – CH Inyanga of Ka Ul Li’s Ridges – D4 - t?ída ?estná
 • Milošek - Askeron’s Miles Away – V4 - mezit?ída
 • Fík – JCH Bentley Maka Boma – VD3 - t?ída pracovní
 • Kaktus – Copyright reserved Nyathi – VN 2 - t?ída dorostu
 • Kuffry - Tina Trading Calvin Klein - D

Výsledky kluk? ned?le - Rozhod?í Frank De Paulo:

 • Dargo – CH Inyanga of Ka Ul Li’s Ridges – VD3 - t?ída ?estná
 • Milošek - Askeron’s Miles Away – V1 CAC - mezit?ída
 • Fík – JCH Bentley Maka Boma – V1 CAC - t?ída pracovní
 • Kaktus – Copyright reserved Nyathi – VN 2 - t?ída dorostu
 • Kuffry - Tina Trading Calvin Klein - V1 CAC

Dargo a Milo se svými trofejemi


pokračování článku »

CAC Brno - podzim 2007

10.9.2007 | reportáže z výstavy

Na Národní výstav? v Brn? se nám poda?ilo ud?lat n?kolik p?kných výsledk?. A te? nemyslím jenom nás, ale i naše p?átele.

Nejvíc ze všech musím vyzdvihnout šikovné juniorhandlerky Lucku Kot?rovou a Lindu Kynclovou, které v sobotu i v ned?li parádn? bodovaly. Linda se totiž pod vedením zkušené profesionálky Lucky v podstat? v úvodu své zatím krátké kariéry dokázala poprvé probojovat do finále. A aby toho nebylo málo, dokázala to oba dva výstavní dny, takže se te? doma mazlí se dv?mi trofejemi :-)

Lucka si navíc odnesla po sedmileté karié?e vystavování ridgeback? sv?j první titul Best of breed s tímto plemenem, který ješt? v záv?re?kách korunovala t?etím místem v sout?ži o BEST IN GROUP. Jinak BOB má na kont? Lucka daleko víc. Než já jsem v sobotu odvystavoval Kaktuse, m?la BOB s paterdale teriérem a než šla Marta do kruhu s Miloškem, m?la Lucka další BOB, tentokrát s p?ekrásnou fenkou ma?arského chrta, se kterou pak ješt? vyhrála v sout?žích nejlepší Juniorhandlerku :-)

Rozhod?í pro ridgebacky, paní Lenka Frn?ová, op?t potvrdila svou pov?st p?íjemné dámy,když p?i posuzování byla tradi?n? velmi milá a pozorná. Navíc to pro nás oko?enila velice p?knými posudky všech námi vystavovaných ps?.

Mn? osobn? zah?ála nejvíce u srdí?ka p?i posuzování pracovní t?ídy, ve které byl vystavován Fí?ek a paní Frn?ová z n?j byla doslova nadšená. Po posouzení všech t?í zú?astn?ných ps? mne nechala s Fí?kem znovu b?žet od sebe k sob?. ?íkal jsem si, že se ješt? bude rozhodovat podle pohybu ps?. Ale jaké nastalo milé p?ekvapení, když jsem k ní dob?hl a ona pravila: "Já jsem se jen cht?la ješt? jednou pokochat. Máte CAC"

I Darga jsem nakonec musel p?edvád?t já, nebo? pani?ka si cestou pro n?j do auta natáhla sval takovým zp?sobem, že sotva chodila, natož aby p?edvád?la psa v b?hu :-)

 

Výsledky kluk?:

 • Dargo – CH Inyanga of Ka Ul Li’s Ridges – V2 Res CAC - t?ída šampion?
 • Milošek - Askeron’s Miles Away – V - mezit?ída
 • Fík – JCH Bentley Maka Boma – V1 CAC - t?ída pracovní
 • Kaktus – Copyright reserved Nyathi – VN 1 - t?ída dorostu
Dargo

pokračování článku »

FLASH - úsp?šný CACIB Mladá Boleslav 2007

1.9.2007 | reportáže z výstavy

Darg?v synek Fí?ek dokázal na Mezinárodní výstav? získat sv?j druhý CAC a premiérový CACIB.

Avšak ani naši kluci nez?stali zahanbeni a odvezli si p?kné výsledky. A to i p?es ?ekn?me rozpa?ité posuzování :-)

V1 CAC, CACIB Fík - Bentley MAKA BOMA

Výsledky všech kluk?:

 • Dargo – CH Inyanga of Ka Ul Li’s Ridges – V3 - t?ída Šampion?
 • Milošek - Askeron’s Miles Away – V4 - Mezit?ída
 • Fík – Bentley Maka Boma – V1 CAC, CACIB
 • Kaktus – Copyright reserved Nyathi – VN

Další fotky z výstavy a následného ven?ení s Kynclovejma z CHS Libami jsou v pokra?ování ?lánku.

pokračování článku »

CACIB Bratislava - Duodanube 2007

20.8.2007 | reportáže z výstavy

 

Tento výstavní víkend jsme strávili u milých p?átel Bugárových v jejich útulném dome?ku u Dunajské Stredy. Op?t nám bylo skv?le, jen snad trochu unaven? :-). Ochutnávka n?kolika skv?lých p?ívlastkových vín, pravé mexické tequily a nefalšované domácí slivovi?ky (bez lihového extraktu!! :-) nám energii nejen p?idávalo, ale v následných chvílích i ubíralo :-) Malebná podunajská vesni?ka, kde Bugárovi bydlí, slavila o tomto víkendu tradi?ní každoro?ní "Den d?diny", takže v sobotu bylo o skv?lou zábavu taktéž postaráno.

No a vše bylo podtrženo a umocn?no p?knými výsledky výstav. Nejv?tším úsp?chem však pro nás byl Milošk?v CAC v ned?li v mezit?íd? od paní Staviarské.

Milošek - V1 CAC

Výsledky všech kluk? - sobota 18.8.

 • Dargo – CH Inyanga of ka Ul Li’s Ridges – V3
 • Milošek - Askeron’s Miles Away – Odstoupil
 • Fík – Bentley Maka Boma – V2
 • Kaktus – Copyright reserved Nyathi – VN

Výsledky kluk? - ned?le 19.8.

 • Dargo – CH Inyanga of ka Ul Li’s Ridges – V
 • Milošek - Askeron’s Miles Away – V1 CAC!!!!!!
 • Fík – Bentley Maka Boma – V2 res CAC
 • Kaktus – Copyright reserved Nyathi – VN2

 

Navíc po oba dny posuzovaly velmi p?íjemné dámy. V sobotu 19.8. Ludmila Fintorová ze Slovenska a v ned?li Viera Staviarská rovn?ž ze Slovenska. Z obou dam jsme m?li více než dobré pocity. Paní Fintorová posuzovala pe?liv? a pozorn?, p?im??en? p?ísn? a s velkou dávkou férovosti. Byla to práv? ona, díky komu se n?kte?í ú?astníci nominovali na prestižní anglickou výstavu Crufts a musím s radostí uznat, že byla sudím na svém míst? a za její výsledky bych se neváhal postavit. V ned?li se posuzování ujala paní Viera Staviarska a op?t nám její zp?sob posuzování padl do oka od prvních moment?. Ps?m se dokázala v?novat naplno po celou dobu jejich pobytu v kruhu, nejen p?i krátkém posouzení. Je pravada, že bych u ní dokázal najít výsledek, který pro mne zústal nepochopen, ale to nem?že nic zm?nit na našem dobrém dojmu nejen z ned?lní výstavy, ale z celého víkendového výstavního maratonu.

 

Další fotky z výstavy i z víkendu v pokra?ování ?lánku.

 

 

pokračování článku »

Národní výstava Mladá Boleslav - 7-2007

25.7.2007 | reportáže z výstavy

V sobotu 21.7.2007 jsme se zú?astnili Národní výstavy v Mladé Boleslavi. Marta handlovala naše hochy a já se op?t ujal svých „sv??enc?“ Fíka a Kaktuse. Všichni ?ty?i kluci byli v kruzích parádní, ale nejv?tší slávu tohoto dne si odnesl Fík, který v pracovní t?íd? získal CAC, což zárove? znamená, že FÍK JE JUNIORŠAMPIONEM ?ESKÉ REPUBLIKY

Výstavu posuzovala specialistka na plemeno, majitelka CHS Ze Sulické tvrze a poradkyn? chovu ?KRR paní Stanislava Janická

Výsledky všech kluk?

 • Dargo – CH Inyanga of ka Ul Li’s Ridges – V1 CAC
 • Milošek - Askeron’s Miles Away – V3
 • Fík – Bentley Maka Boma – V1 CAC – dokon?en titul JCH CZ
 • Kaktus – Copyright reserved Nyathi – VN1

DARGO V1 CAC

pokračování článku »

CACIB Brno 23.6.2007

26.6.2007 | reportáže z výstavy

Byl to boj nelehký a dlouhý, ale nakonec se to poda?ilo. Na brn?nské výstav? p?i nás stálo p?íslove?né št?stí a Dargo získal sv?j poslední CAC z mezinárodní výstavy!

Dargo je od této výstavy ŠAMPION ?ESKÉ REPUBLIKY

Paní rozhod?í Ubrová op?t v kruhu p?sobila jako velká malá dáma a sv?j milý úsm?v rozdávala jak na psy, tak i na jejich handlery.

V tomto míst? se sluší a pat?í velký dík nejen paní Ubrové, ale i všem rozhod?ím, kte?í ocenily našeho Darga tituly CAC nebo Res. CAC.

Mezi n? pat?í:

 • Paní Ubrová
 • Paní Ovesná
 • Pan Hejda
 • Pan Herian
 • Paní Janická
 • Pan Csaba

Nemohu však v tomto míst? nezmínit osobu, která za Dargovým úsp?chem stojí nejvíce a ud?lala s ním v tomto sm?ru obrovský kus práce. Tím je samosebou handlerka a pani?ka Darga a Miloška MARTA!!!

Milošek si u paní Ubrové vysloužil p?kný posudek a známku Výborná.

Já jsem handloval Kaktuse - Copyright reserved Nyathi a vyb?hali jsme známku Velmi nad?jná

CACIB Brno - sobota 23.6.2007
 • Dargo - V1 CAC/6
 • Milošek - V/7
 • Kaktus - VN/2

pokračování článku »

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »