CZ version česky EN version english
hlavní stránka kontakt login

inyanga

novinky > reportáže z výstavy

CACIB Nitra - 06/2007

2.6.2007 | reportáže z výstavy

Dne 2.6. 2007 jsme se vypravili na výstavu do slovenské Nitry. A to i p?esto, že naše kluky jsme nevystavovali, nebo? posuzoval náš oblíbenec :-)

Dohodli jsme se totiž, že Marta bude handlovat naše kluky a já se ujmu hoch? Kamily - Fíkuse a Kaktuse!

 • Kaktus - Copyright Reserved Nyathi - VN1/1
 • Fík - Bentley Maka Boma - V2 res. CAC/3 !?!


Kaktus se skv?le handloval. Nebo spíš choval? :-)

pokračování článku »

CACIB a klubovka SKCHR - Bratislava 05-2007

13.5.2007 | reportáže z výstavy

Strávili jsme fantastický víkend v Dunajské Stred? u kamarád? Bugár? a jejich báje?ných RR holek April a Heaven. Sluní?ko, grilování skv?lých domácích klobásek a masových stejk?, vynikající ma?arské víne?ko, návšt?va vedlejší vesnice za ú?elem ochutnání sout?žních guláš? a štr?dl? v rámci velkého vesnického festivalu ... No prost? darmo mluvit, nebo? se to ani nedá slovy popsat. Notabane, když ješt? zvážím, že jsme celý víkend oko?enili parádními výsledky našich kluk? na výstavách v Bratislav?. Prost? na jedni?ku s hv?zdi?kou.

Sobotní mezinárodní výstavu posuzoval velmi p?íjemný ma?ar Laszlo Erdös a v
ned?li chovatelka ridgeback? a specialistka na plemeno Elizabeth Hammerschmid.

Byli jsme na ní poprvé a musím p?iznat, že trochu p?ekonala naše o?ekávání, tentokráte v pozitivním smyslu. Neslýchali jsme na ní zrovna nejlepší recenze, ale nakonec byla o moc lepší než se zdálo. Vzhledem k tomu, jak moc si jednotlivé psy osahávala, jsme m?li strach, aby z ní Milošek nebyl vystrašený, ale k našemu p?ekvapení její prohlídku zvládl se sebejistotou a dokonce ani p?í kontrole kulek nem?l pot?ebu si sedat, aby si sv?j poklad schoval p?ed "kontrolorkou" :-) Milošek nakonec od ní dostal známku výborná 4, ?ehož si vážíme, nebo? paní rozhod?í nešet?ila velmi dobrými, ba dokonce dobrými. V mezit?íd? byl Milošek poslední, kdo odešel s výbornou.

CACIB Springdanube - sobota 12.5.2007

 • Dargo - V3/12
 • Miloš - V2 Res. CAC/4 - Milošk?v první "titul" :-)

Laszlo Erdös

Klubová výstava SKCHR - 13.5.2007

 • Dargo - V2 Res. CAC/2
 • Miloš - V4/7

Elizabeth Hammerschmid

pokračování článku »

KLubová výstava ?KRR - 05/2007

8.5.2007 | reportáže z výstavy

Velký úsp?ch - tak by se dala charakterizovat 2. Klubová výstava ?KRR. Tedy alespo? z našeho pohledu.

Výstava byla po?ádána v sobotu 5. kv?tna v p?enádherném prost?edí zámecké zahrady zámku ve Vrchotových Janovicích. Atmosféru jen mal?ko hatilo lehce deštivé po?así, ale to zas, alespo? v kruhu pro psy, kompenzoval ma?arský rozhod?í Borsfai Csaba svým sympatikým a milým p?ístupem k posuzování.

I pro tentokrát jsme vystavovali t?i psy a tentokráte se handlování všech t?í ujala Marta.

Milošek se panu rozhod?ímu líbil, což prokázal jeho umíst?ním do užšího výb?ru šesti mladých ps? a zadal mu známku Výborná. Darg?v syn Fík ve velmi tvrdé konkurenci sedmi ps? vybojoval známku V2 Res. CAC. Dargo se nenechal zahanbit a i on vyb?hal V2 Res CAC, tentokrát ve t?íd? pracovní. Bezesporu to byla naše, zatím, nejúsp?šn?jší klubovka :-)

Výsledky všech t?í kluk?:

 • Dargo - Inyanga of Ka Ul Li's Ridges - V2 Res CAC / 5
 • Miloš - Askeron's Miles away - V / 22
 • Fík - Bentley Maka Boma - V2 Res CAC / 7

Rozhod?í - Borsfai Csaba (HU)

pokračování článku »

CACIB Praha - 28.4.2007

28.4.2007 | reportáže z výstavy

V sobotu 28.4.2007 jsme se zú?astnili další mezinárodní výstavy v pražských Let?anech. S pani?kou jsme se dohodli, že tentorkát do kruhu vezmu Miloška já a Darga Marta. Slovo dalo slovo a dohodl jsem se i s Kamilou, že toho dne budu handlovat i Dargova syna Fíka. Ten nakonec byl na výstav? z námi p?edvedených ps? nejúsp?šn?jší.

Avšak p?estože jsme s Dargem ani Miloškem tentrokráte nedosáhli na po?adí, odcházeli jsme z výstavy s velmi dobrým pocitem. Dobrým pocit?m z výstavy p?isp?l významnou m?rou i rozhod?í Mvdr. Vladimír Piskay svým milým p?ístupek jak k lidem, tak i ke ps?m.

Výsledky všech t?í kluk?:

 • Dargo - VD/9
 • Miloš - V/20
 • Fík - V3/6
Rozhod?í Mvdr Vladimír Piskay (SK)

pokračování článku »

CACIB ?eské Bud?jovice - Jaro 2007

22.4.2007 | reportáže z výstavy

P?estože byla výstava, potažmo posuzování, jemn? ?e?eno rozpa?ité, odjížd?li jsme parádn? nalad?ni, nebo? oba naši kluci i dva Dargovi synáto?i si vedli více než výborn?.

Dargo mezi t?inácti psy v otev?ené t?íd? získal krásné ?tvrté místo se známkou Výborná. Milošek zamí?il ješt? výše a mezi jedenácti mladými psy urval druhou p?í?ku se známklou Velmi dobrá 2.

Dalším, více než p?íjemným, oko?en?ním byly úsp?chy dvou Dargových syn?. Mladší Azekel Africké Slunce p?i své druhé ú?asti na mezinárodní výstav? znovu vyhrál svou t?ídu, tentokrát s ocen?ním Velmi dobrá 1 a Fík - Bentley Maka Boma v mezit?íd? získal 3 místo a zmánku Výborná.

Ovšem nejpikantn?jší na celé výstav? byl pan rozhod?í ze Slovenska :-) V mladých sem tam n?jakého psa oznámkoval Velmi dobrou a p?edal jim posudky. Miloška si s n?kolika dalšími psy v kruhu nechal, takže jsme se všichni zbylí svorn? za?li radovat z Výborné. P?i výb?ru po?adí byl však až p?ehnan? nerozhodný. Za kruhem to jen hu?elo, jak diváci špekulovali koho asi vybere. Ktdyž tu hle, Štefík hodil do diváctva zvláštní široký pohled a pravil že tam nemá ani jednoho psa do prvních ?ty? ... ?!?!?!? ... Po sáhodlouhém nudném divadýlku se, zapla? pánb?, rozhodl a po?adí ud?lil. Nicmén? hodil další nep?íjemný pohled a s tónem p?esyceným opovržením pravil "Všichni jsou VD". Pak se oto?il na obrtlíku a s tím svým namyšleným, zdviženým rypákem a povýšeneckým krokem odkrá?el ke stolku rozhod?ích a jakoby mimod?k do ?ad divák? hodil další ze svých mocných hranýc h pohled?, tentokráte s jiným jasným vzkazem "he, to sem jim to ale nandal!!" :-))

A aby toho nebylo málo, prvním ?ty?em ps?m ve t?íd? otev?ené oznámil, že ridgeback má b?hat jako baletka a že ... " ! toto ! " ... nejsou ridgebaci. Prost? jedním slovem odborník, jakého bys pohledal :-)))

Popravd? jsme nebyli jediní, komu to více než vyrazilo dech. Ale po prvotních chvílích roz?arování jsme se tomu zasmáli a pana Štefíka jsme za?adili kamsi k vrcholu naší sukromé HITPARÁDY BLB?, k nimž už naše hochy p?ihlašovat nebudeme :-)

Nikdy bych nev??il, že jedinec dokáže zaplnit skoro celou ošatku! :-)))

P.S. Omlouvám se Kamile i Fí?kovi, že jsem nestihl po?ídit jejich fotografii a nemohu ji tedy zde uvést.

Dargo V4/13

Miloš VD2/11

Azekel Africké Slunce VD1/11

Národní výstava v Ostrav? - Jaro 2007

18.4.2007 | reportáže z výstavy

Mn? nedovolily pracovní povinnosti, takže "naše barvy" hájila Marta sama.

Na výstav? jsem nebyl osobn?, takže mohu jen st?ží hodnotit posuzování. Nicmén? Marta byla z p?ístupu paní rozhod?í doslova nadšená. Prý byla paní Fintorová velmi milá ke ps?m (narozdíl od mojí favoritky van Klaveren :-))) a v neobvykle teplém po?así i velmi trp?livá. Navíc paní Fintorová posuzovala "normáln?" a nerozdávala Vé?ka na potkání, jak to tady mají, bohužel, n?kte?í rozhod?í ve zvyku. V podstat? se dá ?íct, že to tak n?jak v?bec nedávala na ksicht ... NAŠT?STÍ :-)))) O to víc jsme si cenili, že si oba kluci odnesli známku Výborná 3 a nic na tom nezkazila ani skute?nost, že Dargo fakticky skon?il poslední ve své t?íd?. O pracovce se totiž paní rozhod?í ve svém komentá?i vyjád?ila jako o naprosto nejlépe obsazené t?íd? ps?.

Milošek byl svým zp?sobem také poslední. Tedy aspo? poslední ze t?ídy mladých honorovaný známkou výborná. U zbytku už sáhla paní rozhod?í po nižších známkách.

Anebo že by to bylo celé jinak a ona od ?tvrtých pozic dol? nedávala známky žádné?

Dargo V3/3

Milo: V3/11

Foto: Milada Krch?avá - staženo z www.rr.sk

Máme skv?lé úsp?chy z MVP v Brn? - 02-2007

10.2.2007 | reportáže z výstavy

Jak již to bývá tradi?ní, na první mezinárodce v novém roce se sešel obrovský po?et sout?žících ps? a konkurence byla velmi tvrdá. T?ída mladých ?ítala rekorních 25 ps?. V otev?ené jich bylo "pouhých" 10, o to však byla kvalitn?ji obsazená. Vždy? tentokrát se to v otev?ené t?íd? hemžilo samými psy, kterým zbývá již jen kr??ek do t?ídy šampión?.

Dargo ve své t?íd? vybojoval známku Výborný 4 a s Miloškem pani?ka vyb?hala stejnou známku v mladých. Ješt? v?tší úsp?chy však slavila Dargova krev. Darg?v synek Fí?ek - Bentley Maka Boma skon?il v mladých na t?etím míst? a druhý synátor, Azekel Africké slunce, se ukázal ve sv?tle nejlepším a našlapanou t?ídu mladých, p?i své první ú?asti v ní, vyhrál.

Milo - Výborný 4/25
Dargo - Výborný 4/10

Kompletní Dargovy výstavní výsledky

Kompletní Milovy výstavní výsledky

pokračování článku »

Šampión Šampión? ?eské republiky 2006

30.1.2007 | reportáže z výstavy


Rhodéský Ridgeback op?t fantasticky bodoval na této prestižní výstav?.

Po lo?ském vít?zství celé výstavy ridgeback postoupil do finále TOP 10 ps? fantastickým vít?zstvím v šesté skupin? FCI.

Marek Vl?ek s Ascotem (Ascot Alta Mirano)

pokračování článku »

Mezinárodní výstava Praha 11/2006

18.11.2006 | reportáže z výstavy

Po sváte?ním pátku p?išla naše letošní poslední ?eská Mezinárodka. Dargovu synkovi Fí?kovi chyb?l p?ed výstavou poslední CAJC do titulu Junioršampiona ?R, takže jsme byli všichni ve velkém o?ekávání, jak se mu bude da?it. Vypadal báje?n? a jeho pani?ce šel ten den handling na výbornou. V konkurenci deseti ps? mu nakonec CAJC utekl jen o mali?ký fousek když skon?il druhý. Výborn? zabojovala i Fí?kova Sestra Bazzi Mia, se kterou Dáša vyb?hala Výbornou v užším výb?ru posledních šesti ve t?íd?. Pani?ka s Dargem se nenechala zahanbit a získala Výbornou 3 ve t?íd? otev?ené.

Sv?tová výstava 2006 - Pozna?

10.11.2006 | reportáže z výstavy

Odjezd na sv?tovou výstavu v Poznani byl naplánován na ?tvrtek. Vzhledem k mému tisícikilometrovému pond?lnímu no?nímu návratu z daleké Itálie jsem nem?l nejmenší náladu absolvovat n?kolikahodinovou cestu autem znovu, nechal jsem tedy holky, Martu s Dargem a Kamilu s Fí?ekm, jet beze mne. Dargo v otev?ené t?íd? obstál solidn? a obdržel Výbornou, která nám na sv?tovce p?irozen? ud?lala radost.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »