CZ version česky EN version english
hlavní stránka kontakt login

inyanga

novinky > fotostories

První vlo?ky, první výstup na Sn?žku a první sauna - jednoduše vítání zimy

28.11.2010 | fotostories

Ladovská zimaaaa, za okny jeeee, a venku padá bílá nostalgieeeee .... :-)

Ve st?edu 24.11. m?j obli?ej pošlehalo pár prvních vlo?ek v Praze, na sobotu jsem naplánoval prvovýstup (m?j prvovýstup, bo jsem tam ješt? nebyl :-) na Sn?žku a k tomu jsem byl pozván na první letošní zimní saunování s parti?kou u naší krasoplavecké trenérky.

V sobotu jsme s hošíkama vstali ?asn? ráno, ud?lal jsem juicy omeletku ke snídani, zabalil sva?inky a tra?ovky, oblékl outdoor a vyrazili jsme sm?r Pec pod Sn?žkou. P?i dopoledním p?íjezdu sn?žilo a všude byly mraky, ale kousek za Pecí už byly na vrcholkách vid?t stopy slunce. Jestli ale vydrží než vystoupáme nahoru bylo ve hv?zdách. Nicmén? i pohledy zespoda nahoru stály za to v tom p?ekrásném zimním po?así.

Jako cestu nahoru jsem zvolil stezku Ob?ím dolem, což se ukázalo jako skv?lá volba. Pátého prosince se totiž vždy zavírá z d?vod? lavinového nebezpe?í, takže jsme letos m?li kliku, že jsme si jí mohli dát nahoru v plném sn?hu. A další výhodou bylo, že touto stezkou nešli v zásad? žádní lidé nahoru ani dolu. To na zpáte?ní cest?, kterou jsem vybral p?es R?žohorky, už bylo turist? o poznání více. 

Když jsme došli z Ob?í boudy na vrchol Sn?žky, byl tento zahalen temným mra?nem, který se ani mali?ko netvá?il, že by se chystal horu v dohledné dob? opustit. Nechali jsme si tedy cvaknout vrcholové foto a schystávali se k odchodu, když tu se b?hem patnácti vte?in rozestoupilo nebe a kleklo si na poraženou zem. Ty výhledy, které se náhle rozprost?ely p?ed našimy zraky, byly opravdu fascinující. Krkonoše prost? jsou krásné, notabene v tomto zimním po?así, které jim tak sluší. Mé srdce i o?i plesaly. Jedním slovem ná?ez :-)

Cesta  nahoru a dol? ?ítala cca 12 - 14 kilometr? a i se sva?inovýma a vrcholovýma zastávkama zabrala t?sn? pod p?t hodin. Miluška by si p?edstavil spíš teplý pelíšek, než se trmácet v tom mrazu na kopec a dol?, ale Dudu byl náramn? spokojenej. Celou dobu pobíhal dop?edu a zase se vracel a pohledem mi ?íkal: Po Kr?áku a Lhot? b?háš jak blázen, tak pro? se tady tak vle?eš, pání?ku?!? :-))) Takhle š?astného z výpravy jsem ho nevid?l už hodn? dlouho. Úpln? zá?il! To já ostatn? taky :-)

Po bezúhoném návratu jsem se doma jen p?epakoval a fr?el na zmi?ovanou letošní první sauni?ku, což byla úžasná te?ka za parádním dnem. Do kamínek jsme ládovali jedno poleno za druhým, za chvíli jsme m?li stove?ku a o ob?erstvení a refresh se staralo vychlazené víne?ko a ká? s ledovou vodou na chlazení rozpálených organizm? :-)

Lepší zahájení letošní zimy jsem si nemohl p?át!!! :-)

S fo?ákem jsem to tentokrát mali?ko laicky prohrál. Na objektivu zústalo pár drobných ne?istot, které jsem opomn?l ot?ít ?i ofouknout a na fotkách se projevily p?edevším na obrázcích cvakaných v protisv?tle. Ale neodpustil jsem si i tyto do galerie dát, protože atmosféru na vrcholu celkem vystihují, tak se ty fleky na nich prosím snažte nevid?t :-) K fotkám jsem tentokrát komentá?e ned?lal, hovo?í samy za sebe :-)

Galerie Sn?žka pod obrázkem

Výprava do Krušných hor

16.11.2010 | fotostories

Na uplynulý víkend byla naplánována výprava s naším šipkovým týmem Mendosinem do Krušných hor na chalupu pat?ící jednomu ze ?len?. Chaloupka se nachází ve vísce Lou?né (spadá pod Jind?ichovice), která byla založena již roku 1273, ale dnes je klasifikována jako chatová osada.

Celý víkend provázela bída, svrab a neštovice. Tedy ne nás, my si žili krásn?, ?ist? a jak jinak, než v hojnosti. Takové pocity ve m? vyvolává krušnohorské prost?edí. Samotné hory jsou krásné, skoro až nádherné zalesn?né kope?ky. Nicmén? celá krušnohorská oblast je strašliv? chudá, baráky i vesnice se rozpadají, nikde nic není. Je to tam opravdu nedobré. V lyža?ských oblastech to asi bude o n?co lepší, to neumím posoudit, bo to tam neznám, avšak "b?žné" krušnoho?í je opravdu od pohledu chudé jak kostelní myš :-(

 

Parti?ka na výprav?

pokračování článku »

Zopár výprav

9.11.2010 | fotostories

Aktualizace webu delší dobu p?íliš nestíhám, jak vidno, ale ?as od ?asu chytnu slinu a pošlu sem klidn? i n?kolik v?cí najednou, což nastalo práv? nyní - viz t?i aktualizace ve dvou dnech :-)))) Níže je tedy lehký fotonást?el zprost?edující Vám (a p?ipomínající mn?) mých n?kolik r?znorodých výprav za poslední týdny.
1.  Koko?ínsko s Honýkem a Bab?

Miluška v sev?ení skalisek :-)

pokračování článku »

In da ZOO

27.12.2008 | fotostories

Kluci dnes dostali malý váno?ní dárek v podob? návšt?vy p?ekrásné pražské ZOO.

Kluci zahradu bezmezn? milují a z p?ítomnosti vystavených zví?at ve výb?zích jsou vždy naprosto hynn :-)

Sv?telné podmínky byly sice v exteriérech i interiérech naprosto p?íšerné, ?emuž odpovídá i kvalita fotek, ale pár obrázk? zv??e jsme p?ecijen po?ídili. Prohlédnout si je m?žete v galerii kliknutím na fotku slavného gorilího samce Richarda.

Olympiáda Peking 2008

12.12.2008 | fotostories

Je to sice trochu off topic, ale musím se s Vámi pod?lit alespo? o dokumentaci.

V srpnu jsem se spole?n? se svým týmem Krasoplavc? zú?astnil naší t?etí Olympiády.

?trnáctidenní pobyt v Pekingu byl bezesporu jedním z nejlepších životních výlet? nás všech. Nemá smysl cokoliv z této cesty popisovat, nebo? veškeré zážitky byly nabity emocemi, ?i skoro až euforií. Jsou naprosto nesd?litelné a nep?enosné.

Vše se Vám pokusím p?iblížit pouze formou fotografií. K n?kterým jsem doplnil komentá?e pod obrázkem, které mohou ?áste?n? sd?lit n?co navíc, než je patrné ze samotné fotky. A? jsem se snažil jak jsem se snažil, vybral jsem ze zhruba patnácti set fotek 460 snímk?, které jsem vložil do elektronického alba. Kdo nemá sílu na tolik fotek a? je neprohlíží, ostatním trp?livým p?eji p?íjemnou zábavu :-)

Pr??ez fotek dokumentujících náš pobyt v Pekingu si prohlédnete v galeri, která se Vám otev?e kliknutím na obrázek

Focení

30.6.2008 | fotostories

Využili jsme odpoledního sluní?ka a ud?lali jsme pár postojových a pohybových fotek našich kluk? a našich psích p?átel.

 

Pro více fotek klikni na obrázek! 

Politom??ické odpoledne

26.5.2008 | fotostories

Po výstav? v Litom??icích jsme si ud?lali krátkou procházku na Ov?árech a delší grilova?ku ve D?ísech :-)

Po delší dob? jsme vid?li i B?tku s Michalem, Jáchymem, Tequilou a jejich novým p?ír?stkem Arašídem :-)

B?tko, Arašíd se Vám náram? povedl. Teq a Jim se vytáhli a jak se zdá, tak kvantitu nahradili kvalitou!!! :-)

Fotky z odpoledne (v?etn? války Arašída s Kaktusem) uvidíte v Politom??ické galarii

Malý soukromý coursing

2.5.2008 | fotostories

Poslední dubnovou ned?li jsme si užili báje?ný soukromý coursing. Po?ádali ho Kynclovi p?i p?íležitosti srazu svých št??at a b?halo se v Borové na louce u Ehrenbergerových. B?halo se jen tak a b?halo se hodn?. Všichni psi si na trati úžasn? za?ádili, bylo nachystáno báje?né ob?erstvení a ješt? se skv?le p?ed sezónou otestoval navjiják RR Sportu. Nutno p?iznat, že byl ve vynikající kondici :-) Nádherný slune?ný den už jen dokresloval p?íjemnou atmosféru pohodového dne.

Samosebou jsme po?ídili spoutu fotek. Prohlédnout si je m?žete v galerii

Gag?, Mijošku a duo handler na chaloupce

21.4.2008 | fotostories

Koho by bavilo d?lat porát jen reportáže z výstav a handlování. Kort když je to za nehorázný prachy! :-) Po ?eskobud?jovické výstav? jsme dokon?ili víkend na chaloupce, takže máme alespo? pár jiných fotek.

pokračování článku »

Jaroden

13.4.2008 | fotostories

Kone?n? zas bylo trochu JARA!!! Tentokrát jsme si ho užili ješt? s Dargovým bratránkem Banánem, Cirilkou a Gertem. Pár fotek v galerii
1 2 »